XML

Informacja

MENU PODMIOTOWE

I. Informacje o jednostce

Nazwa szkoły/placówki: Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie
Adres : 38-400 Krosno, ul. Podkarpacka 16
Dyrektor : Dariusz Niepokój
Nr telefonu : 134321681
Fax : 134321681
E-mail : szkola@zspg1.krosno.pl
Adres strony www : zsp1.fc.pl


II. Przedmiot działalności i kompetencje

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie jest szkołą publiczną, dla której Organem Prowadzącym jest Gmina Krosno wykonująca zadania powiatu.
Szkoła nosi imię Jana Szczepanika, posiada własny sztandar oraz logo.

Celem działalności szkół skupionych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza skierowana na:

- pełny rozwój intelektualny, moralno-emocjonalny i fizyczny uczniów w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej i  wolności światopoglądowej,
- kształtowanie postaw patriotycznych, pielęgnowanie tradycji szkoły,
- przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, zawodowym i rodzinnym, współpracy ze środowiskiem lokalnym i wychodzenia naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego,
- umożliwienie uczniom rozwoju ich talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych,
- umożliwienie uczniom korzystania z nowoczesnej bazy dydaktycznej,
- wszechstronne przygotowanie do zawodu, do dalszej nauki,
- wspieranie i wszechstronną pomoc uczniom w kształtowaniu indywidualnej ścieżki rozwoju, planowania kariery zawodowej i dalszego kształcenia.

W skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie wchodzą trzy szkoły, w których kształci się młodzież na podbudowie programowej szkoły podstawowej:
1) V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Szczepanika, w którym nauka trwa 4 lata,,
2) Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika, w którym nauka trwa 5 lat,
3) Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 im. Jana Szczepanika o okresie nauczania 3 lata.

W V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Szczepanika w Krośnie młodzież kształci się w 3 profilach:

 • humanistyczno-językowym,
 • promedycznym,
 • pożarniczym.

W Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie młodzież kształci się w 6 zawodach:

 • technik ekonomista,
 • technik handlowiec,
 • technik organizacji turystyki,
 • technik hotelarstwa,
 • technik spedytor,
 • technikum przemysłu mody


Aktualnie nie kształcimy w Branżowej Szkole I stopnia Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie.

III. Struktura organizacyjna

 

Organami szkoły są:

 1. Dyrektor Szkoły,
 2. Rada Pedagogiczna,
 3. Rada Rodziców,
 4. Samorząd Uczniowski.


Obowiązki Dyrektora Szkoły pełni mgr Dariusz Niepokój


Dyrektor Szkoły m. in.:

 • kieruje działalnością dydaktyczno-wychowawczą Szkoły,
 • reprezentuje Szkołę na zewnątrz,
 • sprawuje  nadzór pedagogiczny,
 • sprawuje opiekę nad uczniami,
 • realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich  kompetencji stanowiących,
 • ustala podział zadań wśród kadry kierowniczej i innych pracowników Szkoły,
 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
 • organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły,
 • wykonuje inne zadania określone w Prawie oświatowym i Ustawie o systemie oświaty, Statucie Szkoły oraz innych przepisach szczególnych.

Dyrektor Szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.


W kierowaniu Szkołą dyrektor korzysta z pomocy innych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze:

 • wicedyrektora  do spraw dydaktyczno-wychowawczych; obowiązki te pełni mgr Małgorzata Hejnar
 • wicedyrektora  do spraw dydaktyczno-zawodowych; obowiązki te pełni mgr Angelika Majkut.


Zakres kompetencji i obowiązków dla wyżej wymienionych nauczycieli określają ustalone przez dyrektora szczegółowe przydziały czynności.

W Szkole zatrudnia się pracowników administracji i obsługi.
Za sprawy finansowe odpowiada główna księgowa szkoły; obowiązki te pełni mgr Beata Lubojemska.
Sprawy kadrowe, statystyczne, organizacyjne szkoły, nadzór nad dokumentacją przebiegu nauczania prowadzi sekretarz szkoły; obowiązki te pełni mgr Dorota Lenik.
Sprawy gospodarcze, sprawy związane organizacją egzaminów, z bezpieczeństwem, higieną nauki i pracy prowadzi kierownik gospodarczy i inspektor ds. bhp; obowiązki te pełni mgr Maria Wdowiarz.
Zakres kompetencji i obowiązków dla wyżej wymienionych pracowników określają ustalone przez dyrektora szczegółowe przydziały czynności.


Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym szkoły, który realizuje zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki wynikające ze
Statutu Szkoły. W skład Rady wchodzą: dyrektor jako przewodniczący i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

Rada Rodziców jest reprezentacją rodziców wszystkich uczniów szkoły. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
Na szczeblu klasowym działają Rady Klasowe rodziców wybierane przez rodziców uczniów klasy na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym w ilości 3 - 5 osób.

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organem Samorządu Uczniowskiego jest Rada Uczniów, w której skład wchodzą przedstawiciele wszystkich rad klasowych.

 

IV. Podstawa prawna działalności

 • Ustawa o systemie oświaty – (LINK)
 • Ustawa - Prawo oświatowe - (LINK)
 • Akt założycielski
  • Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Krośnie - (PLIK)
  • Uchwała w sprawie przekształcenia szkół wchodzących w skład ZSZ Nr 1im. J. Szczepanika w Krośnie - (PLIK)
  • Uchwała Nr XL/839/17 Rady Miasta Krosna w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalanych i specjalnych prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno - (PLIK)
  • Uchwała Nr VI/134/19 Rady Miasta Krosna w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Poinadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie - (PLIK)
  • Uchwała Nr XIII/388/19 Rady Miasta Krosna w sprawie przekształcenia trzyletniego V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Szczepanika w Krośnie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie w czteroletnie V  Liceum Ogólnokształcące im. Jana Szczepanika w Krośnie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepnika w Krośnie (PLIK)
  • Uchwała Nr XIII/391/19 Rady Miasta Krosna w sprawie przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie w pięcioletnie Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie (PLIK)
 • Statut


MENU PRZEDMIOTOWE

I. Załatwianie spraw

Dyrektor przyjmuje strony:    w środy od godz. 14.00 do 15.30 oraz w innych terminach po wcześniejszym uzgodnieniu
     
sekretariat czynny:   od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.30
     
pedagog szkolny:   poniedziałek 8.00 - 13.00
wtorek 8.00 - 13.00
środa 8.00 - 12.00
czwartek 8.00 - 12.00
piątek 8.00 - 12.00
     
psycholog szkolny:   poniedziałek 8.00 - 15.00,
wtorek 8.00 - 11.30
czwartek 8.00 - 14.00
piątek 8.00 - 14.00
     
pedagog specjalny:   wtorek 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 12.00
czwartek 9.00 - 15.00
piątek 8.00 - 12.00
     
biblioteka szkolna czynna:   od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.45 - 15.00
     
pielęgniarka szkolna:   od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 15.00

II. Finanse, majątek jednostki (stan na 2023 r.)

 • Plan finansowy - (Plik)
 • Środki trwałe - 6 999 581,08 zł
         w tym budynki - 5 714 666,01 zł
 • Bilans  - (Plik)
 • RZiS - (Plik)
 • ZZwFJ - (Plik)
 • Informacja dodatkowa  - (Plik)

III. Rejestry i ewidencje

 

Szkoła prowadzi następujące rejestry i ewidencje - (PLIK)


IV. Dostęp do informacji publicznych

 

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej (LINK)

V. Ogłoszenia
 


VI. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie (plik)
 • V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Szczepanika w Krośnie (plik)
 • Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie (plik)


Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłDariusz Niepokój - Dyrektor2013-03-21
Publikujący Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 2013-03-21 10:05
Modyfikacja Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 2024-04-16 11:46