XML

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

O B W I E S Z C Z E N I E
 PREZYDENTA   MIASTA   KROSNA
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu   i   zagospodarowaniu    przestrzennym
( Dz. U. Nr 80, poz.717
z późn. zmianami )
                                          
zawiadamia  się
 
że w dniu 13.02.2009r. wpłynął  wniosek :
GMINY KROSNO i wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.
 
„Przebudowa ulic: Krakowska i Popiełuszki wraz z budową infrastruktury technicznej w ramach realizacji zadania pn. „ Poprawa powiązań komunikacyjnych regionu poprzez modernizację dróg powiatowych
nr 1977R i nr 1979R w ciągu ulic Popiełuszki - Krakowska w Krośnie ”.

 

O B W I E S Z C Z E N I E
 PREZYDENTA   MIASTA   KROSNA
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu   i   zagospodarowaniu    przestrzennym
( Dz. U. Nr 80, poz.717
z późn. zmianami )
                                          
zawiadamia  się
 
że w dniu 13.02.2009r. wpłynął  wniosek :
GMINY KROSNO i wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.
 
„Przebudowa ulic: Krakowska i Popiełuszki wraz z budową infrastruktury technicznej w ramach realizacji zadania pn. „ Poprawa powiązań komunikacyjnych regionu poprzez modernizację dróg powiatowych
nr 1977R i nr 1979R w ciągu ulic Popiełuszki - Krakowska w Krośnie ”.
W ramach przebudowy ulic wykonana będzie m.in. :
- przebudowa jezdni ,
- przebudowa chodników z budową nowych odcinków chodnika,
- wykonanie ścieżki rowerowej .
- budowa zatok postojowych,
- wykonanie azyli na przejściach dla pieszych, przebudowa skrzyżowań,
- przebudowa odwodnienia poprzez zabudowę rowu rurami,
- dodatkowo należy wykonać instalację elektryczną celem podświetlenia
   znaków drogowych oraz zamontować wiaty przystankowe i zabezpieczyć
   istniejące uzbrojenie podziemne.
Inwestycja projektowana jest na działkach o nr ew. gruntów : 400/1, 420/1, 383, 67
( Obręb Białobrzegi i Śródmieście ).
 
     Zainteresowane strony w ciągu 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości  niniejszego zawiadomienia mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki – Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28 a, pok. 202 ( II piętro) z zamierzeniami wnioskodawcy oraz wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKatarzyna Bigoś2009-03-02
Publikujący -