XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Zawiadomienie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

                                                                                                                                                                 Krosno, dnia 19 kwietnia 2024 r.
Znak: PB.6733.7.2024.H
 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KROSNA
 
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.)
 
zawiadamiam,
 
że w dniu 19 kwietnia 2024 r. na wniosek: Gminy Miasto Krosno, ul. Lwowska 28, 38 – 400 Krosno, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PB.6733.7.2024.H dla przedsięwzięcia pod nazwą:
„budowa tężni solankowej na Osiedlu Stefana Grota Roweckiego, na działce o nr ewid. 3023/27 położonej w Krośnie, przy ul. Piastowskiej (obręb Śródmieście)”.
Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji, a także z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Krosna w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa, pok. 105 (I piętro).
Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Skomiał - Naczelnik 2024-04-19
Publikujący Agnieszka Henczel 2024-04-19 12:41