XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

                                                                                                                                                Krosno, dnia 05 czerwca 2023 r.
Znak: PB.6733.9.2023.H
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KROSNA
 
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977)
 
zawiadamiam,
 
że w dniu 05 czerwca 2023 r. na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, działającej przez pełnomocnika Panią Władysławę Bukład, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PB.6733.9.2023.H dla przedsięwzięcia pod nazwą:
„budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach o nr ewid.: 758/2, 758/3, 758/4 położonych w Krośnie przy ul. gen. S. Maczka – obręb Polanka”.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji, a także z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Krosna w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa, pok. 105 (I piętro).
Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAgnieszka Henczel2023-06-05
Publikujący Agnieszka Henczel 2023-06-05 16:19