XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Strefa inwestycyjna - Krosno 2”

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022 poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Krosna uchwały Nr L/1426/22 z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Strefa inwestycyjna - Krosno 2”. Obszar opracowania projektu planu, którego granice wskazano na załączniku graficznym do powyższej uchwały, jest położony w obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne, pomiędzy torami kolejowymi, ulicą Dywizjonu 303 oraz granicami miasta i obejmuje ok. 118 ha.
Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego.
Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Krosna z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy, adresu zamieszkania albo siedziby oraz przedmiotu wniosku i oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w terminie do dnia 7 października 2022 roku:
  • w formie papierowej na adres: Urząd Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno,
  • w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej: /UMKrosna/skrytka lub poczty elektronicznej na adres: pb@um.krosno.pl.
Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 7 października 2022 roku, w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: pb@um.krosno.pl, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę, adres zamieszkania albo siedziby oraz przedmiot wniosku i oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Krosna.
 
Z up. Prezydenta Miasta Krosna
dr Tomasz Soliński - Zastępca Prezydenta
 
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego jest Prezydent Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno (dane kontaktowe: tel. 13 47 43 625, email: um@um.krosno.pl). Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna. Zgodnie z art. 8a ust. 1 oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Prezydenta Miasta Krosna danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMarek Bednarz2022-09-13
Publikujący Marek Bednarz 2022-09-13 09:22