XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Krosno, dnia 25 lutego 2021 r.
PB.6733.1.2021.E
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KROSNA
      Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.)
zawiadamiam,
 że w dniu 25 lutego 2021 r. na wniosek Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Krośnie przy ul. Wojska Polskiego 41, reprezentowanej przez pełnomocnika - Pana Janusza Niezgodę, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PB.6733.1.2021.E dla przedsięwzięcia pod nazwą:
„Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej na działkach o nr ewid. 2733, 2734/1, 3340/1 położonych w Krośnie przy ul. gen. W. Sikorskiego, obręb Krościenko Niżne”.
     Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji, a także z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Krosna w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa, pok. 202 (II piętro).
     Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.
     Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2021-02-25
Publikujący Ewa Tomoń 2021-02-25 08:23