XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

OGŁOSZENIE

G.6821.83.2020.W                                                                                                                         Krosno, dnia 07-01-2021 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 113 ust. 6 i 7 oraz art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.)
 
Prezydent Miasta Krosna
 
Wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Krośnie, obręb Krościenko Niżne, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka:
 
              1)   Nr 1283 o pow. 0,0894 ha, która znajduje się w posiadaniu samoistnym Pani Zofii Szewczyk
                     (c. Boleslawa, Bronisławy) - dla przedmiotowej działki nie jest prowadzona księga wieczysta
 
zmierzające do udzielenia zezwolenia PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21a, na zajęcie ww. nieruchomości w celu realizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa dwutorowej napowietrzno – kablowej linii 110kV relacji Krosno Iskrzynia do istniejącej linii Krosno - Strzyżów”.
 
W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Urzędu Miasta Krosna - Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami (38-400 Krosno, ul. Lwowska 28A, pok. 113 w godzinach 730-1530, tel. 134743127) i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.
     
Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości wszczęte zostanie postępowanie administracyjne w trybie art. 124 ust. 1 w związku z art. 124 a ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Ogłoszenie Plik txt 8.15 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłWojciech Ochotnicki2021-01-07
Publikujący Wojciech Ochotnicki - Wojciech Ochotnicki 2021-01-07 08:00
Modyfikacja Wojciech Ochotnicki - Wojciech Ochotnicki 2021-01-07 07:59