XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie

RZ,.ZUZ.1.4210.232.2020.DT
OBWIESZCZENIE
z dnia 6 lipca 2020 r.
Na podstawie art. 401 ust. 34 stawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r., poz. 310
ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1900 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm. - dalej Kpa),
Dyrektor Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie
zawiadamia
o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. usługę wodną tj. odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej poprzez projektowany wylot do rowu zlokalizowanego na dz. nr ewid. 30 obręb Polanka m. Krosno.
2. Wykonanie urządzeń wodnych w zakresie: budowy kanału zamkniętego DN600 z wylotem do rowu dz. nr ewid. 90 obręb Polanka m. Krosno, rozbudowy istniejącego przepustu D31 -D31.1, przebudowy istniejącego przepustu PD3, budowy wylotu rowu otwartego odwodnienia drogi do rowu melioracyjnego dz. nr ewid. 30 obręb Polanka m. Krosno, likwidacji, przebudowy i budowy drenaży melioracyjnych.
W zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód znajdują się działki zlokalizowane w obrębie ewidencyjnym Polanka m. Krosno o następujących numerach ewidencyjnych: 90, 93, 378/3, 275, 89/2, 91, 383, 30, 261/2, 324, 268, 306, 88, 425, 54, 467, 34 oraz w obrębie ewidencyjnym Turaszówka m. Krosno o następujących numerach ewidencyjnych: 855, 856/2, 856/8, 856/5, 856/3, 738, 742, 741/1, 740/3, 740/2, 740/4, 741/2.
Zgodnie z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.), jeżeli liczba stron przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego „zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej".
W związku z powyższym, w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, Strony mogą zgłosić uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, pisemnie pod adresem: Zarząd Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie, ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 10 lipca 2020 r.
Jednocześnie informuję, że z troski o zdrowie stron postępowania oraz pracowników organu, z powodu epidemii COVID-19, wizyta w siedzibie Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 5, 38-400 Krosno możliwa jest od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu tj. od 800 do 1600, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 13 44 88 993, 13 44 88 994 lub 603 217 216), przy zachowaniu rygoru sanitarnego.
Podmiot publikującyZarząd Zlewni w Krośnie
Wytworzył Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie2020-07-06
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2020-07-10 13:05