XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

OS.6220.5.2020.A
Krosno, 10 lipca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania
 
Na podstawie art. 10 §1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), zwanej dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą OOŚ,
 
Prezydent Miasta Krosna
zawiadamia wszystkie strony postępowania,

 
że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:
„Budowa alejek rowerowo-spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok w Krośnie”.
Stosownie do przepisu art. 10 §1 i art. 81 Kpa, organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
Jednocześnie informuję, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie pismem znak: PSNZ.4540.13.2020 z dnia 5 maja 2020 r. (data wpływu: 7 maja 2020 r.), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem znak: WOOŚ.4220.7.4.2020.NH.8 z dnia 23 czerwca 2020 r. oraz Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pismem znak: RZ.ZZŚ.1.435.64.2020.MD z dnia 7 lipca 2020 r. (data wpływu: 10 lipca 2020 r.), wydali opinie, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 §1 Kpa informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałek: od 7:30 do 16:30, od wtorku do czwartku: od 7:30 do 15:30, w piątek: od 7:30 do 14:30 (Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna, ul. Staszica 2, pok. 15, teł. kontaktowy: 13 4743656) oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 5 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia. Po upływie w/w terminu wydane zostanie stosowne rozstrzygnięcie.
Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ oraz art. 49 Kpa, niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krosna bip.umkrosno.pl. oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a, 38-400 Krosno.
Zgodnie z art. 49 §2 Kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Data udostępnienia niniejszego Zawiadomienia na stronie BIP: 10.07.2020 r.
Otrzymują:
1.    Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 Kpa,
2.    OS a/a.
Do wiadomości:
1. Pan Dariusz Niemczyk - pełnomocnik Prezydenta Miasta Krosna.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMałgorzata Bocianowska2020-07-10
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2020-07-10 08:40