XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie

Krosno, 1 lipca 2020 r.
RZ.ZUZ.1.4210.184.2020.MKo

ZAWIADOMIENIE
 
Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie, działając na podstawie art. 10 oraz art. 61 § 1 i § 4, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 256) w rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasta Krosno działającej przez Pełnomocnika
 
zawiadamia
 
- wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie rozpatrzenia wniosku Gminy Miasta Krosno działającej przez Pełnomocnika z dnia 7 kwietnia 2020 r., zmienionego pismem z dnia 6 maja 2020 r. o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. wykonanie drenażu z rur o średnicy 0 80 mm o łącznej długości 218,50 m z włączeniem do istniejącej sieci miejskiej kanalizacji deszczowej na działkach nr ewid. 1018/1,1015/7, obręb Turaszówka w Krośnie.
- o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego, dotyczącego rozpatrzenia ww. wniosku.
Akta sprawy znajdują się w siedzibie Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie, jednakże z troski o zdrowie stron postępowania oraz pracowników organu, z powodu epidemii COVID-19, wizyta w siedzibie Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 5, 38-400 Krosno możliwa jest od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu tj. od 8:00 do 16:00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 13 44 88 993, 13 44 88 994 lub 603 217 216), przy zachowaniu rygoru sanitarnego.
Ponadto do 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia można zgłosić uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy pisemnie pod adresem: Zarząd Zlewni Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Krośnie, ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno.
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu zgodnie z art. 41 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
Informację o wszczęciu ww. postępowania podano do publicznej wiadomości na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w mieście Krosno.
Podmiot publikującyZarząd Zlewni w Krośnie
Wytworzył Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie2020-07-08
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2020-07-08 15:35