XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Rzeszów, dnia 07 lipca 2020 r.
WOOŚ.420.19.11.2020.KR.53

OBWIESZCZENIE
 
Stosownie do art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. t ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związku z wnioskiem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., działającego przez Pełnomocnika Panią Ewę Makosz, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło - Nowy Zagórz”;

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

 
1) o wydaniu przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie opinii z dnia 27 maja 2020 r., znak: RZ.RZŚ.435.79.2020.MS o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla przedmiotowego przedsięwzięcia,
2) o wydaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku opinii z dnia 18 maja 2020 r., znak: PSNZ.4540.6.2020 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla przedmiotowego przedsięwzięcia,
3) w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zgromadzony został materiał dowodowy, niezbędny do wydania ww. decyzji.
Strony postępowania mają możliwość zapoznania się oraz wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem rozstrzygnięcia w terminie 3 dni od dnia doręczenia niniejszego Obwieszczenia, w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, (al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów), w godzinach pracy Urzędu tj. w godzinach 7.30 – 15.30, po uprzednim umówieniu wizyty: telefonicznym (tel. 17 785 00 44), za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub poczty tradycyjnej.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. 14 dni od dnia 10 lipca 2020 r.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
Wytworzył Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie2020-07-08
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2020-07-08 15:30