XML

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

OS.6540.1.2020.B
Krosno, 10.04.2020 r.

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA KROSNA

 
Na podstawie art. 10 §1  art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) oraz na podstawie art. 80 ust. 1 i ust. 3, art. 156 ust. 1 pkt. 3 i art. 161 ust. 2 pkt 3, w związku z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868 z późn. zm.) informuję, że na wniosek Pana Mariusza Krajnik, reprezentującego biuro projektowe firmę Promost Consulting Sp. z o.o. Sp. k., ul. Jana Niemierskiego 4, 35-307 Rzeszów, pełnomocnika Prezydenta Miasta Krosna – Pana Piotra Przytockiego, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych w celu rozpoznania warunków gruntowo-wodnych podłoża dla zadania pn. „Rozbudowa linii kolejowej nr 108 Stróże – Krościenko na odcinku od km 69+700 do km 72+100 wraz z rozbudową i przebudową układu drogowego w obszarze skrzyżowań z linią kolejową, a także budowę, przebudowę i rozbudowę niezbędnej infrastruktury technicznej” realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna”, zwanego dalej „Projektem…”, na działkach nr ew. 2407, 2533/8, 2538/17, 2540, 2990/1, 2934, 2939/3, 2939/11, 2944, 2958/3, 2960, 2961/11, 2964/1, 2971/2, 3014/2, 3022/1, 3044, 3080/9, 3081/6, 3082/5, 3175/1 obręb Śródmieście, działkach nr ew. 1990, 1982/1, 1984, obręb Suchodół i na działce nr ew. 3348/2, obręb Krościenko Niżne, Krosno, województwo podkarpackie.
Zakres prac i robót określonych „Projektem…” obejmuje:
1. Wykonanie 140 szt małośrednicowych otworów geologiczno-inżynierskich, w tym:
a. 107 szt. otworów geologiczno-inżynierskich w kilometrażu linii kolejowej 108 Stróże-Krościenko o zakładanej głębokości 3,0 – 16,0 m p.p.t. o łącznej długości 1083,0 mb (w tym 262 mb otworów rdzeniowanych),
b. 6 szt. otworów geologiczno-inżynierskich w rejonie obiektu inżynierskiego o zakładanej głębokości 6,0 – 20,0 m p.p.t. o łącznej długości 97,0 mb (w tym 80,0 mb otworów rdzeniowanych),
c. 27 szt. otworów geologiczno-inżynierskich w rejonie dróg o zakładanej głębokości 30,0 m p.p.t. o łącznej długości 84,0 mb.
Łączny metraż tworów wynosi 1264 mb, w tym 342 mb otworów rdzeniowanych.
2. Wykonanie 56 szt. sondowań statycznych CPTU – łączny metraż wynosi 583,0 mb.
3. Wykonanie obserwacji i badań terenowych.
4. Wykonanie prac geodezyjnych.
5. Wykonanie badań laboratoryjnych.
Celem „Projektu…” jest wykonanie robót geologicznych mających na celu określenie budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych w rejonie skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna.
Z dokumentacją sprawy zainteresowane Strony mogą zapoznać się w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek od 730 do 1630, od wtorku do czwartku od 730 do 1530, w piątek od 730 do 1430 (tel. kontaktowy: 13 4743656), w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna przy ul. Staszica 2, 38-400 Krosno, pokój nr 15. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: os@um.krosno.pl.
Mając na uwadze art. 10 §1 cyt. ustawy Kpa w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Informuję zarazem, że stosownie do art. 80 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r, poz. 868 z późn. zm.) tutejszy organ administracji geologicznej zwrócił się do Prezydenta Miasta Krosna o wyrażenie opinii w sprawie zatwierdzenia przedmiotowego projektu robót geologicznych.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 15zzs ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach administracyjnych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.
W związku z powyższym termin załatwienia przedmiotowej sprawy wynikający z art. 35 k.p.a. będzie biegł nadal po ustaniu ww. okresów.
Zgodnie z art. 15zzs ust.10 pkt 1 cyt. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. w okresie, o którym mowa w ust. 1 przepisów o bezczynności organów oraz o obowiązku organu i podmiotu, prowadzących odpowiednio postępowanie lub kontrolę, do powiadamiania strony lub uczestnika postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie nie stosuje się.
Ponadto informuję, że:
- zgodnie z art. 10 §1 i art. 73 §1 k.p.a. przysługuje stronom prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także prawo przeglądania akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania;
- zgodnie z art. 41 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania obowiązku określonego powyżej doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny;
- zgodnie z art. 40 §4 i §5 k.p.a. strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba, że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia;
- zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Krosna z siedzibą: ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@um.krosno.pl. Dane osobowe strony zbierane są w celu prowadzenia ww. postępowania administracyjnego. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Stronie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

Otrzymują:
1.    Pan Mariusz Krajnik – pełnomocnik Prezydenta Miasta Krosna,
2.    Pozostałe Strony postępowania – w trybie art. 41 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze,
3.    OS a/a.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Walaszczyk2020-04-10
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2020-04-10 11:17