XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosna pn. „Przemysłowa II”

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosna pn. „Przemysłowa II” obejmującej obszar terenu 1.P w zakresie ustaleń określających jego przeznaczenie, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 03.03.2020 r. do 24.03.2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, pokój 203A, w godz. od 730 do 1430.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu odbędzie się w dniu 23.03.2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, pokój 313, o godz. 1600.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Krosna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 07.04.2020 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone na piśmie do Prezydenta Miasta Krosna, a także ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno oraz drogą elektroniczną na adres: pb@um.krosno.pl w nieprzekraczalnym terminie do 07.04.2020 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Krosna.
 
Z up. Prezydenta Miasta
Dr Tomasz Soliński
Zastępca Prezydenta
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMarek Bednarz2020-02-24
Publikujący Marek Bednarz 2020-02-24 09:30