XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie dotyczące zmiany zakresu inwestycji

                                                                                                                                                     Krosno, dnia 25.11.2019 r.
Znak: PB.6730.60.2019.H
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KROSNA
 
 
Na podstawie art. 49 a, art. 10 § 1 oraz zgodnie z art. 36 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm., dalej: k.p.a.)

zawiadamiam,
 
że dnia 22.11.2019 r. na wniosek Pani Katarzyny Jaźwieckiej i Pana Piotra Strzały  w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy,  został zmieniony zakres inwestycji. W związku z powyższym nazwa zamierzenia inwestycyjnego brzmi: rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na części działki o nr ewid. 564  położonej
w Krośnie przy ul. J. Czuchry, obręb Śródmieście
.
Z uwagi na fakt, że działki o nr ewid. 565, 567, 570/2, 570/1, 570/3, 563 nie graniczą już z terenem inwestycji informuję, że ich właściciele utracili przymiot strony w przedmiotowym  postępowaniu administracyjnym.
Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2019-11-25
Publikujący Agnieszka Henczel - Agnieszka Henczel 2019-12-09 15:15