XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

WOOŚ.420.7.4.2019.PM.4
Rzeszów, dnia 19 lipca 2019 r.

OBWIESZCZENIE
 
Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) i art. 49 oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w związku z wnioskiem Pana Michała Hula, reprezentującego Prezydenta Miasto Krosno, z dnia 17 lipca 2019 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ul. Bolesława Chrobrego w Krośnie”;
REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

I. W dniu 17 lipca 2019 r. wszczęto postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ul. Bolesława Chrobrego w Krośnie”.
II. W dniu 19 lipca 2019 r., pismem znak: WOOŚ.420.7.4.2019.PM.2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
III. W dniu 19 lipca 2019 r., pismem znak: WOOŚ.420.7.4.2019.PM.3 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wystąpił do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Z przedłożoną dokumentacją obejmującą m.in. kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami, można się zapoznać w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w pokoju nr 44 (al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów), w godzinach pracy Urzędu.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
Wytworzył Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie2019-07-19
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2019-07-22 14:31