XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnień

                                                                                                                                                          Krosno, dn. 10.06.2019 r.
PB.6730.30.2019.N
 
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KROSNA
 
Na podstawie art. 49a i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm., dalej: k.p.a.)
zawiadamiam,
 
że w postępowaniu administracyjnym prowadzonym z wniosku Państwa Małgorzaty i Jana Panek  w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą:
nadbudowa budynku garażowo - gospodarczego (wykonanie lukarn) oraz przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele mieszkalne. Inwestycja planowana na działce  nr ewid. gr. 563 oraz na części działek nr ewid. gr. 564, 570/3, 572 położonych w Krośnie przy ulicy J. Czuchry (obręb Śródmieście) zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 87 ust. 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183 z późn. zm.), projekt ww. decyzji znak: PB.6730.30.2019.N z dnia 10.06.2019 r. został przekazany do uzgodnień:
1.       Marszałkowi Województwa Podkarpackiego - Geologowi Województwa, 35-010 Rzeszów, al. Ł. Cieplińskiego 4,
2.       Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego, ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa,
Stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów  i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędu Miasta Krosna w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa, pok. 203 (II piętro).
Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2019-06-10
Publikujący Agnieszka Henczel - Agnieszka Henczel 2019-06-10 10:45