XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Rzeszów, 04.06.2019 r.
WOOŚ.420.7.3.2019.NH.5
OBWIESZCZENIE

 
Stosownie do art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. l ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa,w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) i art. 49 oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 17 maja 2019 r. Prezydenta Miasta Krosna, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi pomiędzy ul. Wyspiańskiego i ul. Bema w Krośnie”;
 
REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

1) o wszczęciu w dniu 20 maja 2019 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania ww. decyzji,
2) o wezwaniu w dniu 04 czerwca 2019 r. Inwestora, do uzupełnienia przedłożonej wraz z wnioskiem o wydanie ww. decyzji, karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Z przedłożoną dokumentacją obejmującą m. in. Kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami, można się zapoznać w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w pokoju nr 46 (al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów), w godzinach pracy Urzędu tj. w godzinach 7.30 – 15.30.

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
Wytworzył Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie2019-06-04
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2019-06-05 11:55