XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie

RZ.ZUZ.1.421.157.2019.NS
OBWIESZCZENIE

 
Na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018, poz. 2268 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),
 
Dyrektor Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie
zawiadamia

 
o wydaniu decyzji z dnia 31 maja 2019 r. znak: RZ.ZUZ.1.421.157.2019.NS, udzielającej Prezydentowi Miasta Krosna ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, zlokalizowanych w ciągu drogi - ulicy Polnej w Krośnie tj.:
1)    rozbiórkę czterech istniejących przepustów drogowych PI, P2, P3, P4,
2)    wykonanie czterech nowych przepustów drogowych PI, P2, P3, P4,
3)    likwidację pięciu odcinków istniejących rowów przydrożnych poprzez ich zasypanie,
4)    przebudowę rowów polegającą na ich umocnieniu poprzez wykonanie narzutu kamiennego ze spoinowaniem zaprawą cementową, na odcinkach o długości 3,0 m poniżej i powyżej projektowanych przepustów,
5)    wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej Wl, W2.1, W2.2, W3, W4.1, W4.2.

W zasięgu oddziaływania znajdują się następujące działki o nr ewid.: 2179/1, 2180/2, 2346, 2330/5, 2332, 2347, 2218, 2353, 2068, obręb 0007 Suchodół w m. Krosno, pow. krośnieński, woj. podkarpackie.
Z treścią decyzji zainteresowani mogą zapoznać się w Zarządzie Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie, ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno, pok. nr 513.
Zgodnie z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018, poz. 2268 ze zm.), jeżeli liczba stron przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego „zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej".
Od ww. decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Obwieszczenie Plik pdf 270.23 KB
Podmiot publikującyZarząd Zlewni w Krośnie
Wytworzył Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie2019-05-31
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2019-05-31 13:23
Modyfikacja Małgorzata Bocianowska 2019-05-31 13:24