XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie

RZ.ZUZ.1.421.107.2019.JT

OBWIESZCZENIE

z dnia 24 maja 2019 r.
 
Na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018, poz. 2268 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),
 
Dyrektor Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie
zawiadamia
 
o wydaniu decyzji z dnia 24 maja 2019 r. znak: RZ.ZUZ.1.421.107.2019.JT udzielającej Gminie Miasto Krosno, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno pozwolenia wodnoprawnego na:
1. Wykonanie urządzeń wodnych tj. wylotu kanalizacji deszczowej DN400 PVC wraz z umocnieniem dna narzutem kamienia łamanego do rzeki Lubatówka, służący do odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych z istniejących i projektowanych wpustów deszczowych oraz dachów budynków.
2. Usługi wodne polegające na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z rejonu ul Piłsudskiego i ul. Cmentarnej projektowanym wylotem do rzeki Lubatówka w km 0+230,
3. Lokalizacja nowego obiektu budowlanego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisłoka.
Decyzja ta została wydana na wniosek Prezydenta Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno. W zasięgu oddziaływania znajdują się następujące działki o nr ewid. 382, 393, 394, 395, 400, 404/1, 404/2, 405, 406, 407, 408, 409, 411, 412, 420/2, 1666, położone w m. Krosno.
Z treścią decyzji zainteresowani mogą zapoznać się w Zarządzie Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie, ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno, pok. Nr 513.
Zgodnie z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018, poz. 2268), jeżeli liczba stron przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego „zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej".
Od ww. decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Obwieszczenie Plik pdf 340.06 KB
Podmiot publikującyZarząd Zlewni w Krośnie
Wytworzył Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie2019-05-24
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2019-05-30 11:42