XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE

 
Stosownie do art. 74 ust. 3 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 i ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), w związku z wnioskiem firmy PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, Oddział Rzeszów, ul. 8-Marca 8, 35-065 Rzeszów, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Piotra Zakrzewskiego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowie dwutorowej napowietrzno-kablowej linii 110kV relacji Krosno Iskrzynia do istniejącej linii Krosno – Strzyżów”;
PREZYDENT MIASTA KROSNA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
1) o wydaniu przez Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie opinii z dnia 3 stycznia 2019 r. znak: SNZ.9020.4.26.2018.RD o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
2) o wydaniu przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie opinii z dnia 10 stycznia 2019 r. znak: RZ.RZŚ.436.407.2018.JS o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
3) o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie opinii z dnia 28 stycznia 2019 r. znak: WOOŚ.4220.7.14.2018.JG.7 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
4) o wydaniu w dniu 7 lutego 2019 r. Przez Prezydenta Miasta Krosna postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w toku przedmiotowego postępowania,
5) w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zgromadzony został materiał dowodowy, niezbędny do wydania w/w decyzji.
Z dokumentacją zgromadzoną w przedmiotowej sprawie obejmującą m.in. kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami i uzupełnieniami oraz wydanymi w/w opiniami, można zapoznać się w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego Obwieszczenia, w Urzędzie Miasta Krosna w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek: od 730 do 1630, od wtorku do czwartku: od 730 do 1530, w piątek: od 730 do 1430 (Wydział Ochrony Środowiska UM Krosno, ul. Staszica 2, pok. 15, tel. kontaktowy: 13 4743656).
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. po upływie 14 dni licząc od dnia następnego po wywieszeniu niniejszego Obwieszczenia tj. od dnia 13 lutego 2019 r.


 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Walaszczyk2019-02-08
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2019-02-11 08:56