XML

obwieszczenie

    Krosno, 01.09.2016 r.
znak:  PB.6740.2.145.2016.D
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
 
            Działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. A. Fredry 12, 38-400 Krosno z dnia 25 lipca 2016 r. Prezydent Miasta Krosna decyzją z dnia 31 sierpnia 2016 r. znak: PB.6740.2.145.2016.D stwierdził wygaśnięcie ostatecznej decyzji nr 314/2015 z dnia 19 października 2015 r. znak: PB.6740.2.147.2015.D, w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i  wydania pozwolenia  na budowę:
„Rozbudowa składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie – obręb ewidencyjny Białobrzegi, na działkach nr ewid.: 2436; 2446; 2447; 2448; 2451; 2452; 2453; 2454; 2455; 2456;2457; 2458; 2459; 2463/1; 2465; 2492/2; 2515; 2518; 2519; 2171; 2172/1; 2172/2; 2173/1; 2173/2; 2174; 2175; 2176/2; 2177/17; 2177/14; 2410; 2437; 2441/1; 2444; 2445; 2449; 2450; 2460; 2462; 2464/1; 2466; 2467; 2468; 2469; 2470; 2471; 2481; 2492/1; 2493; 2496; 2501; 2502; 2506; 2507; 2513; 2516; 2517; 2520; 2524; 2526; 2557; 2558; 2562; 2565/1; 2566; 2567; 2572/1; 2573; 2574; 2575; 2576; 2657/1; 2177/16, 2177/18; 2177/20; 2461/2; 2525/2; 2525/4; 2568/2”.
 
            Informacja o decyzji została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej  28 a i ul. Staszica 2) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 01 września 2016 r. do 15 września 2016 r.
            Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a w Krośnie, pok. nr 217 w godzinach pracy urzędu.
 
 
    Krosno, 01.09.2016 r.
znak:  PB.6740.2.145.2016.D
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
 
            Działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. A. Fredry 12, 38-400 Krosno z dnia 25 lipca 2016 r. Prezydent Miasta Krosna decyzją z dnia 31 sierpnia 2016 r. znak: PB.6740.2.145.2016.D stwierdził wygaśnięcie ostatecznej decyzji nr 314/2015 z dnia 19 października 2015 r. znak: PB.6740.2.147.2015.D, w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i  wydania pozwolenia  na budowę:
„Rozbudowa składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie – obręb ewidencyjny Białobrzegi, na działkach nr ewid.: 2436; 2446; 2447; 2448; 2451; 2452; 2453; 2454; 2455; 2456;2457; 2458; 2459; 2463/1; 2465; 2492/2; 2515; 2518; 2519; 2171; 2172/1; 2172/2; 2173/1; 2173/2; 2174; 2175; 2176/2; 2177/17; 2177/14; 2410; 2437; 2441/1; 2444; 2445; 2449; 2450; 2460; 2462; 2464/1; 2466; 2467; 2468; 2469; 2470; 2471; 2481; 2492/1; 2493; 2496; 2501; 2502; 2506; 2507; 2513; 2516; 2517; 2520; 2524; 2526; 2557; 2558; 2562; 2565/1; 2566; 2567; 2572/1; 2573; 2574; 2575; 2576; 2657/1; 2177/16, 2177/18; 2177/20; 2461/2; 2525/2; 2525/4; 2568/2”.
 
            Informacja o decyzji została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej  28 a i ul. Staszica 2) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 01 września 2016 r. do 15 września 2016 r.
            Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a w Krośnie, pok. nr 217 w godzinach pracy urzędu.
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2016-09-01
Publikujący Danuta Knap 2016-09-01 13:27