MENU PODMIOTOWE

I. Informacje o jednostce

 • Nazwa szkoły/placówki: Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych w Krośnie
 • Adres : ul. Ks. Piotra Skargi 3; 30-400 Krosno
 • Dyrektor : mgr inż. arch. Lidia Kasińska
 • Nr telefonu : 13 42 03 188,
 • Fax : 13 42 03 188
 • E-mail :zs.budowlankakrosno@gmail.com
 • Adres strony www : http://www.budowlankakrosno.pl/


II. Przedmiot działalności i kompetencje

 

Zespół Szkół Architektoniczno - Budowlanych w Krośnie jest szkołą publiczną, dla której Organem Prowadzącym jest:

Gmina Miasto Krosno wykonująca zadania powiatu – dla szkół ponadpodstawowych

 

W skład Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlnego w Krośnie wchodzą:

Technikum Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego – kształcące w zawodzie technik budownictwa, technik architektury krajobrazu, technik renowacji elementów architektury, technik geodeta, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik budowy dróg, technik inżynierii sanitarnej . Jego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, po zdaniu egzaminów potwierdzających poszczególne kwalifikacje w zawodzie, a także umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

Cykl kształcenia wynosi 4 i 5 lat, - 12 oddziałów

Branżowa Szkoła I stopnia  Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego –,  kształcąca w zawodach: betoniarz-zbrojarz, murarz - tynkarz, monter zabudowy i  robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter izolacji budowlanych, cieśla, kamieniarz. Jej ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, po zdaniu egzaminów potwierdzających poszczególne kwalifikacje w zawodzie.

Cykl kształcenia trwa  3 lata. – 4 oddziały

 

Celem działalności szkół skupionych w  Zespole Szkół Architektoniczno - Budowalnych w Krośnie jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza skierowana na:

 • pełny rozwój intelektualny, moralno-emocjonalny i fizyczny uczniów w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej i  wolności światopoglądowej,
 • kształtowanie postaw patriotycznych i  pielęgnowanie szkolnych tradycji,
 • przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, zawodowym i rodzinnym,  oraz współpraca ze środowiskiem lokalnym
 • umożliwienie uczniom rozwoju ich talentów i zainteresowań w różnych dziedzinach,
 • umożliwienie uczniom korzystania z nowoczesnej bazy dydaktycznej,
 • wszechstronne przygotowanie do dalszej nauki lub do zdobycia zawodu
 • wspieranie i wszechstronną pomoc uczniom w kształtowaniu indywidualnej ścieżki rozwoju, dalszego kształcenia i planowania kariery zawodowej.


III. Struktura organizacyjna

Dyrektor Zespołu Szkół:  mgr inż. arch. Lidia Kasińska

Wicedyrektor: mgr Jolanta Trzebuniak - Mercik

Główny księgowy: Jadwiga Pudłowska
 


IV. Podstawa prawna działalności

 • Ustawa o systemie oświaty – PLIK
 • Prawo oświatowe - PLIK
 • Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe - PLIK
 • Akt założycielski (uchwała o powołaniu i ewentualnie o przekształceniu – stan aktualny organizacyjny) – PLIK, PLIK
 • Statut Zespołu Szkół Architektoniczno - budowlanych - PLIK


MENU PRZEDMIOTOWE

I. Załatwianie spraw

 • Dyrektor przyjmuje strony od poniedziałku do czwartku w godzinach  9.00 do 14.00.
 • Sekretariat  główny czynny :
  • od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.
 • Pedagog szkolny: poniedziałek- 8.30 -13.15, wtorek- 8.30- 13.15, środa - 8.30-13.15, czwartek - 8.30 - 10.15, piątek - 8.30 - 112.30
 • Pielęgniarka szkolna: poniedziałek - 8.00 - 13.00, wtorek - 12.30 - 14.00,  czwartek - 8.00 - 13.00,
 • Biblioteka szkolna  czynna:  poniedziałek - 9.00 -12.00, wtorek- 8.00-14.00, środa- 8.00- 9.00, 12.00-14.00, czwartek- 10.00-13.00

II. Finanse, majątek jednostki

 • Plan finansowy plik
 • Środki trwałe – 9 739 812,04  zł
 • Budynki - 7 860 779,08 zł
 • Bilans (ostatni) (plik)
 • Rachunek zysków i strat plik
 • Zestawienie zmian funduszu plik
 • Informacja dodatkowa plik

III. Rejestry i ewidencje

1. Rejestr wypadków uczniów.

2. Rejestr wypadków pracowników.

3. Rejestr profilaktycznych badań lekarskich.

4. Rejestr chorób zawodowych.

5. Dziennik korespondencyjny.

6. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych.

7. Rejestr wydanych zaśwaidczeń.

8. Ewidencja wydanych decyzji o zwolnieniu z wychowania fizycznego.

9. Ksiega uczniów Technikum nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego

10.Księga uczniów Branżowej Szkoły I stopnia im. Jana Sas Zubrzyckiego

11. Wykaz absolwentów

12. Rejestr wydanych delegacji.

13.Księga druków ścisłego zarachowania.

14.Ewidencja pieczęci urzędowych i pieczątek.

15. Księga protokołów Rady Pedagogicznej.

16. Zarządzenia dyrektora szkoły.

17. Dokumentacja finansowo - ksiegowa.

18. Księgi inwentarzowe.


IV. Dostęp do informacji publicznych

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

 

V. Dostęp do informacji nieogłoszonych w BIP

Aby uzyskać informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej można skorzystać z formularza wniosku dostępnego poniżej. Wniosek można dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, mailem lub wysłać faksem. Dane teleadresowe są dostępne na stronie startowej BIP.

Wniosek do pobrania


VI. Zarzadzenie Prezydenta Miasta Krosna nr 1223/21 w sprawie przesyłania faktur elektronicznych
zarzadzenie Prezydenta Miasta Krosna-.pdf
załacznik nr 2.docx
załacznik nr 4.docx
załacznik nr 5.pdf
załacznik nr 3.docx
VII. Ogłoszenia i konkursy
 


 

Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłLucyna Paczkowska2021-09-13
Publikujący Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych 2021-09-13 09:15
Modyfikacja Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych 2021-09-13 09:16