Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
Jesteś tutaj:
data od

 

Krosno, 2012-12-21

Znak: BA.6740.2.269.2012.B

 

P O S T A N O W I E N I E

 

            Na  podstawie  art. 57  ust. 2  ustawy  z  dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 z późn. zm.), art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04 grudnia 2012 r. Prezydenta Miasta Krosna,  38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a,

 

p o s t a n a w i a m   w y r a z i ć   z g o d ę

 

Prezydentowi Miasta Krosna - 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a

 

na odstępstwo od przepisu art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 16, poz. 94 z 2007 r. z późn. zm.), w zakresie zachowania odległości 10 m od granicy obszaru kolejowego i 20 m.  od osi skrajnego toru, w jakiej Inwestor zamierza usytuować inwestycję pn.  „Budowa  odcinków  dróg lokalnych  1.KDL.1 i 1.KDL.5  w Krośnie w ramach realizacji zapisów MPZP Krościenko XI”, umożliwiające :

 

- realizację przedmiotowej inwestycji w odległościach mniejszych niż 10,00 m od granicy obszaru kolejowego i 20,00 m od osi skrajnego toru,

- wykonywanie robót ziemnych związanych z przedmiotową inwestycją w sąsiedztwie linii kolejowej od 0,00 m do 4,00 m od granicy obszaru kolejowego,

 

Pod warunkami określonymi w piśmie z dnia 14 maja 2012 r. znak: Nr IZDK11-505-26/2012 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie Dział Nawierzchni, Obiektów Inżynieryjnych, Budynków i Budowli 35—005 Rzeszów, ul. Batorego 24.

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2012-12-21
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2012-12-21 13:34
Modyfikacja Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2012-12-21 13:35

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

        

            Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.), zawiadamiam,  że na wniosek:

Prezydenta Miasta Krosna – 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a,

z  dniem 19 listopada  2012 r.  zostało   wszczęte  postępowanie  administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tematu p.n:„Rozbudowa ulicy Długiej na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Kochanowskiego w Krośnie”.

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2012-12-13
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2012-12-13 12:12
Modyfikacja Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2012-12-13 12:26

    Krosno, dn. 30.11.2012 r.

znak:  BA.6740.2.252.2012.B

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

               Działając na podstawie art. 11c ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.) oraz art. 105 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek z dnia 28-11-2012 r:

Zbigniewa Braji – zam. 38-400 Krosno ul. Szklarska 39

– pełnomocnika Prezydenta Miasta Krosna,

decyzją Nr 9/2012, znak: BA.6740.2.252.2012.B, z dnia 30 listopada 2012 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, umorzyłem postępowanie dla tematu p.n: „Budowa dróg lokalnych  1.KDL.1  i  1.Kdl.5   w   ramach  realizacji  zapisów  MPZP  Krościenko  XI w Krośnie”, na   nieruchomościach   lub   ich   częściach   objętych   wnioskiem, w obrębach ewidencyjnych Suchodół i Sródmieście.

 

               O wydaniu przedmiotowej  decyzji  zawiadomiono  wnioskodawcę  oraz  właścicieli i użytkowników wieczystych działek położonych w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy) oraz położonych w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych. Ponadto informacja o wydaniu przedmiotowej decyzji została wywieszona na tablicach informacyjnych  Urzędu Miasta Krosna  (na budynku Urzędu Miasta  przy  ul. Lwowskiej 28a i przy ul. Staszica 2), na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 30.11.2012 r. do 14.12.2012 r. oraz w prasie lokalnej: tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 05.12.2012 r.

 

           Od    niniejszej    decyzji    służy    stronom    prawo    odwołania   do   Wojewody   Podkarpackiego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krosna, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. wywieszenia obwieszczenia w urzędzie gminy, lub ukazania się obwieszczenia w prasie lokalnej.

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2012-11-30
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2012-11-30 12:13

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

          Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (tekst jednolity:  Dz. U. z 2008 r.  Nr 193  poz. 1194 z późn. zm.),  

ZAWIADAMIAM

 

o  wydaniu  decyzji Nr  8/2012,  znak:  BA.6740.2.203.2012.B,  z  dnia 20  listopada  2012 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „rozbudowa ul. Konopnickiej wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok w Krośnie”, na rzecz Prezydenta Miasta Krosna,  na  działkach  wymienionych  w  decyzji,  w  obrębach  geodezyjnych   Śródmieście i Białobrzegi.

          Z treścią ww. decyzji zainteresowane strony mogą zapoznać się w Biurze Architektury Urzędu  Miasta  Krosna,   38-400  Krosno  ul.  Lwowska  28a,  pok. 204,  tel.  13 47 43 204, w godzinach pracy Urzędu. Pouczenie o środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

 

          Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. wywieszenia obwieszczenia w urzędzie gminy, lub ukazania się obwieszczenia w prasie lokalnej.

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2012-11-22
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2012-11-22 13:17

Znak: BA.6740.2.233.2012.D

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

        

         Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.), zawiadamiam,  że na wniosek:

Prezydenta Miasta Krosna – 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a,

z  dniem  15 października 2012 r.  zostało   wszczęte  postępowanie  administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tematu p.n: „Rozbudowa ulicy Klonowej wraz z rozbudową mostu na potoku Małka w Krośnie”, na nw. działkach  w obrębie ewidencyjnym Turaszówka:

 

 1. Działki istniejącego pasa drogowego: brak,
 2. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 957/22 (957/2); 957/20 (957/12); 957/18 (957/13); 957/16 (957/15); 911/1 (911); 886/4 (886/1); 780/1 (780); 789/3 (789/1); 789/2; 790/10 (790/5); 790/8 (790/7); 1159/3 (1159/1); 1158/3 (1158/1); 1170/1 (1170); 1194/1 (1194); 1195/1 (1195); 1157/2 (1157); 1158/2;
 3. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 911/2 (911); 789/4 (789/1); 790/11 (790/5); 790/9 (790/7); 1159/4 (1159/1); 1158/4 (1158/1); 1170/2 (1170); 1195/2 (1195); 1197; 1196/1;

 

 W nawiasie działki przed podziałem.

 

 

 

           O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na   realizację   ww.   inwestycji  drogowej   zawiadomiono  wnioskodawcę  oraz   właścicieli i użytkowników wieczystych wymienionych działek.

          Ponadto informacja o wszczęciu została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta w Krośnie przy ul. Lwowskiej  28a i przy ul. Staszica 2), na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 29.10.2012 r. do 12.11.2012 r. oraz w prasie lokalnej: tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 31.10.2012 r.

           Pan(i)  może w ciągu  14-tu  dni  od  dnia  zawiadomienia  zapoznać  się  z  wnioskiem i zgłosić ewentualne uwagi w Biurze Architektury Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a, pok. nr 217 w godzinach pracy urzędu.

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2012-10-29
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2012-10-29 13:13

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm. ), w związku z art. llf ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.)

WOJEWODA PODKARPACKI

ZAWIADAMIA

 

o wydaniu decyzji znak: I-VII.7821.3.2012, z dnia 10 października 2012 r., utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Krosna Nr 7/2012, znak: BA.6740.2.130.2012.D, z dnia 30.08.2012 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa ulicy Żniwnej w Krośnie", w obrębie ewidencyjnym Suchodół - na działkach wymienionych.

Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury - Oddział Architektury i Budownictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie ul. Bieszczadzka 1 blok „C" pokój 303 lub 305, tel. 13 43 72 806 lub 13 43 72 820, w godzinach pracy Urzędu.

Decyzję uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 1.13 MB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłRyszard Sokołowski - Naczelnik2012-10-18
Publikujący Leszek Ziarkowski - Ziarkowski Leszek 2012-10-18 14:47

    Krosno, dn.17.09.2012 r.

znak:  BA.6740.2.203.2012.B

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

          Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg  publicznych  (tekst  jednolity:  Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek:

Prezydenta Miasta Krosna – 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a,

z  dniem 04 września 2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tematu p.n: „rozbudowa ul. Konopnickiej wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok w Krośnie”, na działkach nr ew. gr. w obrębach ewidencyjnych:

 

A. Śródmieście:

1. Działki istniejącego pasa drogowego: brak.

2. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 67/1 (67); 120/1 (120); 121/7 (121/4); 121/3; 122; 121/5 (121/2); 127/1 (127); 178/1 (178); 179/1 (179); 66/2 (66); 65/2 (65); 64/2 (64); 21/2 (21); 30/2 (30); 29/2 (29); 28/2 (28); 27/2 (27); 26/6 (26/3); 26/4;

3. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 1; 2; 67/2 (67); 66/1 (66); 65/1 (65); 64/1 (64); 21/1 (21); 31; 26/5 (26/3); 26/2; 127/2 (127); 121/6 (121/2); 121/8 (121/4); 120/2 (120);

W nawiasie działki przed podziałem.

 

B. Białobrzegi:

1. Działka istniejącego pasa drogowego: brak,

2. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 1922/2 (1922); 1925; 1926; 1927; 1928; 1930; 1933/4 (1933/1); 1929/2 (1929); 1951/1 (1951); 1949/1 (1949); 1924/2 (1924); 1923/2 (1923); 1920/2 (1920); 1840/2 (1840); 1839/2 (1839); 1838/2 (1838); 1837/2 (1837); 1654/4 (1654/2); 1831; 1832/1; 1832/2; 1833/1; 1833/2; 1834/1; 1834/2; 1835/1; 1835/2; 1836; 1921;.

3. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 1066/1; 1931/1; 1919; 1923/1 (1923); 1920/1 (1920); 1840/1 (1840); 1839/1 (1839); 1838/1 (1838). 

W nawiasie działki przed podziałem.

 

           O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na   realizację      ww.      inwestycji     drogowej      zawiadomiono     wnioskodawcę     oraz      właścicieli i użytkowników wieczystych wymienionych działek.

          Ponadto informacja o wszczęciu została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta w Krośnie przy ul. Lwowskiej  28 a i przy ul. Staszica 2), na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 20.09.2012 r. do 03.10.2012 r. oraz w prasie lokalnej: tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 26.09.2012 r.

           Pan(i)  może w ciągu  14 tu  dni  od  dnia  zawiadomienia  zapoznać  się  z  wnioskiem i zgłosić ewentualne uwagi w Biurze Architektury Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a, pok. nr 204 w godzinach od 730 do 1530.

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2012-09-17
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2012-09-20 11:43

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

        

         Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.), zawiadamiam,  że na wniosek:

Prezydenta Miasta Krosna – 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a,

z  dniem  4 czerwca 2012 r.  zostało   wszczęte  postępowanie  administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tematu p.n:„Rozbudowa ulicy Żniwnej w Krośnie”, na działkach nr ewid. w obrębie ewidencyjnym Suchodół:

 1. Działki istniejącego pasa drogowego: 1899/2; 2040; 2074/13; 2085/1; 2091/3; 2097/1,
 2. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 2025/4 (2025/1); 2026/2 (2026); 2027/2 (2027); 2032/2 (2032); 2033/7 (2033/5); 2036/17 (2036/8); 2037/10 (2037/1); 2039/9 (2039/3); 2048/4 (2048/2); 2054/2 (2054); 2063/2 (2063); 2066/12 (2066/2); 2066/10 (2066/3); 2072/8 (2072/1); 2072/6 (2072/4); 2073/25 (2073/21); 2073/27 (2073/20); 2074/18 (2074/11); 2074/16 (2074/14); 2081/29 (2081/20); 2081/9; 2081/27 (2081/21); 2081/31 (2081/2); 2082/20 (2082/15); 2082/1; 2082/18 (2082/16); 2084/2 (2084); 2085/8 (2085/2); 2091/13 (2091/4); 2091/11 (2091/9); 2092/11 (2092/2); 2092/1; 2098/1; 2098/12 (2098/2); 2098/10; 2099/2 (2099); 2100/1 (2100); 2101/1 (2101); 2097/3 (2097/2); 2093/9 (2093/1); 2090/11 (2090/5); 2086/5 (2086/1); 2080/5 (2080); 2076/1 (2076); 2077/1 (2077); 2070/5 (2070/4); 2070/7 (2070/4); 2070/8 (2070/3); 2069/6 (2069/5); 2069/8 (2069/4); 2060/1 (2060); 2059/1 (2059); 2056/1 (2056); 2047/1 (2047); 2046/7 (2046/2); 2046/5 (2046/4); 2046/9 (2046/1); 2045/1 (2045); 2042/5 (2042/4); 2042/7 (2042/3); 2041/1 (2041);
 3. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 1899/2; 2025/3 (2025/1); 2026/1 (2026); 2027/1 (2027); 2032/1 (2032); 2033/6 (2033/5); 2036/16 (2036/8); 2037/9 (2037/1); 2039/8 (2039/3); 2048/3 (2048/2); 2054/1 (2054); 2063/1 (2063); 2066/11 (2066/2); 2066/9 (2066/3); 2073/24 (2073/21); 2073/26 (2073/20); 2092/10 (2092/2); 2098/3; 2098/4; 2098/5; 2098/9; 2014; 2100/2 (2100); 2106; 2101/2 (2101); 2097/4 (2097/2); 2093/10 (2093/1); 2080/6 (2080); 2076/2 (2076); 2077/2 (2077); 2070/6 (2070/4); 2070/9 (2070/3); 2069/7 (2069/5); 2069/9 (2069/4); 2060/2 (2060); 2059/2 (2059); 2056/2 (2056); 2047/2 (2047); 2046/8 (2046/2); 2046/6 (2046/4); 2046/10 (2046/1); 2045/2 (2045); 2042/2; 2042/6 (2042/4); 2042/8 (2042/3); 2041/2 (2041);

  W nawiasie działki przed podziałem

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2012-06-27
Publikujący -

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm), w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.),

 

Prezydent Miasta Krosna

 

zawiadamia

 

o wydaniu decyzji Nr 6/2012 znak: BA.6740.2.80.2012.D z dnia 25.06.2012 r.

 

 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,  „Rozbudowa ulicy ks. Władysława Sarny w Krośnie”, na rzecz Prezydenta Miasta Krosna – Zarządcy Dróg na terenie Miasta Krosna, na działkach wymienionych w decyzji w obrębie ewidencyjnym Białobrzegi. 

           

            Z treścią ww. decyzji zainteresowani mogą zapoznać się Biurze Architektury Urzędu Miasta Krosna, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a, pok. 217, tel. 13 47 43 217, w godzinach pracy urzędu. Pouczenie o środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

            Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. wywieszenia obwieszczenia w urzędzie gminy lub ukazania się obwieszczenia w prasie lokalnej.

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2012-06-25
Publikujący -

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

          Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 200 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (tekst jednolity:  Dz. U. z 2008 r.  Nr 193  poz. 1194 z późn. zm.),  

ZAWIADAMIAM

 

o   wydaniu   decyzji   Nr   4/2012,  znak:  BA.6740.2.113.2012.B,  z  dnia  30  maja  2012 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa ul. Decowskiego – od ul. Kruczkowskiego do ul. Zręcińskiej w Krośnie”, na rzecz Prezydenta Miasta Krosna, na działkach wymienionych w decyzji, w obrębach geodezyjnych Polanka i Przemysłowa.

          Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w Biurze Architektury Urzędu Miasta Krosna, 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a, pok. 204, tel. 13 47 43 204, w godzinach pracy Urzędu. Pouczenie o środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

 

          Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. wywieszenia obwieszczenia w urzędzie gminy, lub ukazania się obwieszczenia w prasie lokalnej.

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2012-06-11
Publikujący -

O B W I E S Z C Z E N I E

 

               Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.),  oraz art. 11f ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.),

Prezydent Miasta Krosna

zawiadamia

 

o wydaniu decyzji Nr 5/2012 o umorzeniu postępowania  znak: BA.6740.2.312.2011.D z dnia 11 czerwca 2012 r. na realizację inwestycji drogowej, dla tematu p.n: „Rozbudowa ulicy Żniwnej w Krośnie”  od ulicy Bieszczadzkiej (DK 28) do cieku wodnego na rzecz Gminy Krosno, w obrębie ewidencyjnym Suchodół na działkach wymienionych w ww. decyzji. 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2012-06-11
Publikujący -

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego

WOJEWODA PODKARPACKI
ZAWIADAMIA 

o wydaniu decyzji, znak: I.VII.7821.3.2012 z dnia 21 maja 2012 r.

uchylającej decyzję Prezydenta Miasta Krosna Nr 2/2012, znak: BA.6740.2.312.2011.D, z dnia 20.03.2012 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Rozbudowa ulicy Żniwnej w Krośnie" na rzecz Gminy Krosno, w obrębie ewidencyjnym Suchodół - na działkach wymienionych w decyzji i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 81.96 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMaciej Gernand2012-05-29
Publikujący -

Krosno, dn.10.05.2012 r.

znak:  BA.6740.2.113.2012.B

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

          Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg  publicznych  (tekst  jednolity:  Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek:

Prezydenta Miasta Krosna – 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a,

z   dniem  08  maja  2012 r.   zostało   wszczęte   postępowanie   administracyjne  o  wydanie  decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tematu p.n:  „rozbudowa ul. Decowskiego - od ul. Kruczkowskiego do ul. Zręcińskiej w Krośnie”, na działkach nr ew. gr. w obrębach ewidencyjnych:

A. Polanka:

1. Działki istniejącego pasa drogowego: 1213; 1275, 1552; 1442; 1975; 1112; 1906/1; 1914.

2. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 1424/2 (1424); 1427/2 (1427); 1429/22 (1429/14); 1429/20 (1429/11); 1429/18 (1429/7); 1429/16 (1429/4); 1431/2 (1431); 1432/2 (1432); 1435/7 (1435/3); 1435/5 (1435/2); 1436/11 (1436/6); 1436/9 (1436/7); 1437/2 (1437); 1438/2 (1438); 1439/2 (1439); 1440/6 (1440/4); 1454/10 (1454/3); 1454/8 (1454/2); 1274/3; 1274/6 (1274/2); 1274/4 (1274/1); 1273/1 (1273); 1272/3 (1272); 1272/1 (1272); 1120/2 (1120); 1555/1 (1555); 1892/3 (1892/1); 1892/5 (1892/2); 1893/5 (1893/3); 1893/7 (1893/4); 1893/9 (1893/2); 1894/7 (1894/3); 1894/9 (1894/5); 1895/3 (1895/1); 1897/4 (1897/1); 1898/9 (1898/7); 1898/11 (1898/2); 1899/7 (1899/5); 1899/9 (1899/6); 1899/11 (1899/3); 1900/3 (1900/1); 1901/1 (1901); 1902/1 (1902); 1903/1 (1903); 1904/1 (1904); 1914/1 (1914); 1905/1 (1905); 1906/3 (1906/2);.

3. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 1429/21 (1429/14); 1429/19 (1429/11); 1429/17 (1429/7); 1429/15 (1429/4); 1431/1 (1431); 1432/1 (1432); 1435/6 (1435/3); 1437/1 (1437); 1438/1 (1438); 1439/1 (1439); 1440/5 (1440/4); 1442 1454/6; 1454/5; 1454/4; 1454/9 (1454/3); 1454/7 (1454/2); 509; 1274/7 (1274/2); 1274/5 (1274/1); 1273/2 (1273); 1272/2 (1272); 1120/1 (1120); 1119/2; 1458; 1459; 1456; 1553; 1555/2 (1555); 1892/4 (1892/1); 1892/6 (1892/2); 1893/6 (1893/3); 1893/8 (1893/4); 1893/10 (1893/2); 1894/8 (1894/3); 1894/10 (1894/5); 1895/4 (1895/1); 1898/10 (1898/7); 1898/12 (1898/2); 1899/8 (1899/5); 1899/10 (1899/6); 1899/12 (1899/3); 1900/4 (1900/1); 1901/2 (1901); 1902/2 (1902); 1903/2 (1903); 1914/2 (1914); 1906/4 (1906/2).

B. Przemysłowa:

1. Działka istniejącego pasa drogowego: 239/1,

2. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): brak.

3. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: brak. 

W nawiasie działki przed podziałem.   

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2012-05-10
Publikujący -

    Krosno, dn. 25.04.2012 r.

znak:  BA.6740.2.281.2011.B

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

               Działając na podstawie art. 11c ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.) oraz art. 105 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek z dnia 19-04-2012 r:

Gminy Krosno – 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a,

decyzją Nr 3/2012, znak: BA.6740.2.281.2011.B, z dnia 25 kwietnia 2012 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, umorzyłem postępowanie dla tematu p.n: „Rozbudowa ul. Decowskiego – od ul. Kruczkowskiego do ul. Zręcińskiej w Krośnie, na   nieruchomościach   lub   ich   częściach   objętych   wnioskiem, w obrębie ewidencyjnym Polanka i Przemysłowa.

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2012-04-27
Publikujący -

Krosno, 2012-04-23

Znak: BA.6740.2.80.2012.D

 

P O S T A N O W I E N I E

 

            Na  podstawie  art. 9  ust. 2  ustawy  z  dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta Miasta Krosna,  38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a

 

p o s t a n a w i a m   w y r a z i ć   z g o d ę

 

Prezydentowi Miasta Krosna - 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a

na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, odnośnie zachowania wymogu § 24 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.), w zakresie przekroczenia dopuszczalnego spadku podłużnego projektowanej niwelety drogi – ulicy ks. Wł. Sarny przez zastosowanie 15 % pochylenia niwelety drogi na działkach nr: 2643/5, 2644/4, 2727/6, 2700, 2725, 2731 w Krośnie (obręb ewid. Białobrzegi). 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2012-04-23
Publikujący -

 

Krosno, 13.04.2012 r.
Znak: BA.6740.2.80.2012.D
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
        
         Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.), zawiadamiam,  że z dniem 2 kwietnia 2012 r. zostało   wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tematu p.n:„Rozbudowa ulicy ks. Władysława Sarny w Krośnie”, na działkach nr ewid. w obrębie ewidencyjnym Suchodół:
 
 1. Działki istniejącego pasa drogowego: 2700; 2731,
 
 1. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 2640/2; 2641/5; 2641/3; 2643/5; 2644/4; 2645/4; 2642/3; 2727/6; 2700/2 (2700); 2725/2 (2725);
 
 
 1. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 2741/1; 2641/2; 2643/4; 2644/3; 2645/2; 2642/2; 2642/1; 2727/1; 2727/2; 2727/3; 2727/4; 2727/5; 2724; 2732; 2733; 2918; 2642/5; 2642/4; 2727/8; 2727/9; 2727/10; 2727/11; 2730/1; 2730/2
 W nawiasie działki przed podziałem
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2012-04-13
Publikujący -

Informacja

Informacja Wojewody Podkarpackiego o wydaniu na rzecz Gminy Krosno, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a, decyzji z dnia 20.02.2012 r. znak: I-X.7840.2.1.2012, o pozwoleniu na budowę dla zadania pn.: Budowa nowego połączenia komunikacyjnego w Krośnie od ul. Lwowskiej do ul. Wieniawskiego - Odcinek 2 - Budowa przejazdu kolejowego kat. A w km 70+768,00 linii Nr 108 relacji Stróże - Krościenko - wraz z infrastrukturą techniczną, na działkach nr ew. 2939/1; 2939/2; 2939/2; 2939/10; 2939/11 obręb Śródmieście Krosno.

Załączniki:

Informacja Plik pdf 281.51 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłRyszard Sokołowski - Naczelnik2012-03-23
Publikujący -

 

Krosno, 2012-03-20
Znak: BA.6740.2.312.2011.D
Rej. Nr 5/2011
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
 
            Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm), w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek:
Gminy Krosno – 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a,
w dniu 20.03.2012 r. została wydana decyzja Nr 2/2012 znak: BA.6740.2.312.2011.D o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla tematu p.n: „Rozbudowa ulicy Żniwnej w Krośnie” na działkach nr ewid. -   obręb Suchodół: 
1899/2; 2040; 2074/13; 2085/1; 2091/3; 2097/1; 2025/4 (2025/1); 2026/2 (2026); 2027/2 (2027); 2032/2 (2032); 2033/7 (2033/5); 2036/17 (2036/8); 2037/10 (2037/1); 2039/9 (2039/3); 2048/4 (2048/2); 2054/2 (2054); 2063/2 (2063); 2066/12 (2066/2); 2066/10 (2066/3); 2072/8 (2072/1); 2072/6 (2072/4); 2073/25 (2073/21); 2073/27 (2073/20); 2074/18 (2074/11); 2074/16 (2074/14); 2081/29 (2081/20); 2081/9; 2081/27 (2081/21); 2081/31 (2081/2); 2082/20 (2082/15); 2082/1; 2082/18 (2082/16); 2084/2 (2084); 2085/8 (2085/2); 2091/13 (2091/4); 2091/11 (2091/9); 2092/11 (2092/2); 2092/1; 2098/1; 2098/12 (2098/2); 2098/10; 2099/2 (2099); 2100/1 (2100); 2101/1 (2101); 2097/3 (2097/2); 2093/9 (2093/1); 2090/11 (2090/5); 2086/5 (2086/1); 2080/5 (2080); 2076/1 (2076); 2077/1 (2077); 2070/5 (2070/4); 2070/7 (2070/4); 2070/8 (2070/3); 2069/6 (2069/5); 2069/8 (2069/4); 2060/1 (2060); 2059/1 (2059); 2056/1 (2056); 2047/1 (2047); 2046/7 (2046/2); 2046/5 (2046/4); 2046/9 (2046/1); 2045/1 (2045); 2042/5 (2042/4); 2042/7 (2042/3); 2041/1 (2041);
W nawiasie nr działki przed podziałem.
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2012-03-20
Publikujący -

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98 póz. 1071 z późn. zm. ), w związku z art. llf ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 193, póz. 1194 z późn. zm. )

 

WOJEWODA PODKARPACKI

ZAWIADAMIA

 

o wydaniu decyzji znak: I-VII.7821.1.2012, z dnia 6 marca 2012 r., uchylającej decyzję Prezydenta Miasta Krosna Nr 1/2012, znak: BA.6740.2.281.2011.B, z dnia 16.01.2012 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa ulicy Decowskiego - od ul. Kruczkowskiego do ul. Zręcińskiej w Krośnie"

w obrębie ewidencyjnym Polanka i Przemysłowa - na działkach wymienionych w decyzji i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury - Oddział Architektury i Budownictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie ul. Bieszczadzka l blok „C" pokój 303 lub 305, tel. 13 43 72806 lub 13 43 72 820, w godzinach pracy Urzędu.

Decyzję uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMaciej Gernand2012-03-09
Publikujący -

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

        

         Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.), zawiadamiam,  że na wniosek:

Gminy Krosno – 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a,

z  dniem  23 grudnia  2011 r.  zostało   wszczęte  postępowanie  administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tematu p.n:„Rozbudowa ulicy Żniwnej w Krośnie”, na działkach nr ewid. w obrębie ewidencyjnym Suchodół:

 1. Działki istniejącego pasa drogowego: 1899/2; 2040; 2074/13; 2085/1; 2091/3; 2097/1,
 2. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 2025/4 (2025/1); 2026/2 (2026); 2027/2 (2027); 2032/2 (2032); 2033/7 (2033/5); 2036/17 (2036/8); 2037/10 (2037/1); 2039/9 (2039/3); 2048/4 (2048/2); 2054/2 (2054); 2063/2 (2063); 2066/12 (2066/2); 2066/10 (2066/3); 2072/8 (2072/1); 2072/6 (2072/4); 2073/25 (2073/21); 2073/27 (2073/20); 2074/18 (2074/11); 2074/16 (2074/14); 2081/29 (2081/20); 2081/9; 2081/27 (2081/21); 2081/31 (2081/2); 2082/20 (2082/15); 2082/1; 2082/18 (2082/16); 2084/2 (2084); 2085/8 (2085/2); 2091/13 (2091/4); 2091/11 (2091/9); 2092/11 (2092/2); 2092/1; 2098/1; 2098/12 (2098/2); 2098/10; 2099/2 (2099); 2100/1 (2100); 2101/1 (2101); 2097/3 (2097/2); 2093/9 (2093/1); 2090/11 (2090/5); 2086/5 (2086/1); 2080/5 (2080); 2076/1 (2076); 2077/1 (2077); 2070/5 (2070/4); 2070/7 (2070/4); 2070/8 (2070/3); 2069/6 (2069/5); 2069/8 (2069/4); 2060/1 (2060); 2059/1 (2059); 2056/1 (2056); 2047/1 (2047); 2046/7 (2046/2); 2046/5 (2046/4); 2046/9 (2046/1); 2045/1 (2045); 2042/5 (2042/4); 2042/7 (2042/3); 2041/1 (2041);
 3. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 1899/2; 2025/3 (2025/1); 2026/1 (2026); 2027/1 (2027); 2032/1 (2032); 2033/6 (2033/5); 2036/16 (2036/8); 2037/9 (2037/1); 2039/8 (2039/3); 2048/3 (2048/2); 2054/1 (2054); 2063/1 (2063); 2066/11 (2066/2); 2066/9 (2066/3); 2073/24 (2073/21); 2073/26 (2073/20); 2092/10 (2092/2); 2098/3; 2098/4; 2098/5; 2098/9; 2014; 2100/2 (2100); 2106; 2101/2 (2101); 2097/4 (2097/2); 2093/10 (2093/1); 2080/6 (2080); 2076/2 (2076); 2077/2 (2077); 2070/6 (2070/4); 2070/9 (2070/3); 2069/7 (2069/5); 2069/9 (2069/4); 2060/2 (2060); 2059/2 (2059); 2056/2 (2056); 2047/2 (2047); 2046/8 (2046/2); 2046/6 (2046/4); 2046/10 (2046/1); 2045/2 (2045); 2042/2; 2042/6 (2042/4); 2042/8 (2042/3); 2041/2 (2041);

  W nawiasie działki przed podziałem.

 

          

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2012-01-18
Publikujący -

Krosno, dn. 16.01.2012 r.

znak:  BA.6740.2.281.2011.B

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

          Działając na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek:

Gminy Krosno – 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a,

w dniu 16 stycznia 2012 r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 1/2012 znak: BA.6740.2.281.2011.B, dla tematu p.n: „Rozbudowa ul. Decowskiego – od ul. Kruczkowskiego do ul. Zręcińskiej w Krośnie, na rzecz Gminy  Krosno,  na  następujących  nieruchomościach   lub   ich   częściach   objętych   wnioskiem, na działkach nr ew. gr. w obrębach ewidencyjnych:

A. Polanka:

1. Działki istniejącego pasa drogowego: 1213; 1275, 1552; 1442; 1975; 1112; 1906/1; 1914.

2. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 1424/2 (1424); 1427/2 (1427); 1429/22 (1429/14); 1429/20 (1429/11); 1429/18 (1429/7); 1429/16 (1429/4); 1431/2 (1431); 1432/2 (1432); 1435/7 (1435/3); 1435/5 (1435/2); 1436/11 (1436/6); 1436/9 (1436/7); 1437/2 (1437); 1438/2 (1438); 1439/2 (1439); 1440/6 (1440/4); 1454/10 (1454/3); 1454/8 (1454/2); 1274/3; 1274/6 (1274/2); 1274/4 (1274/1); 1273/1 (1273); 1272/3 (1272); 1272/1 (1272); 1120/2 (1120); 1555/1 (1555); 1892/3 (1892/1); 1892/5 (1892/2); 1893/5 (1893/3); 1893/7 (1893/4); 1893/9 (1893/2); 1894/7 (1894/3); 1894/9 (1894/5); 1895/3 (1895/1); 1897/4 (1897/1); 1898/9 (1898/7); 1898/11 (1898/2); 1899/7 (1899/5); 1899/9 (1899/6); 1899/11 (1899/3); 1900/3 (1900/1); 1901/1 (1901); 1902/1 (1902); 1903/1 (1903); 1904/1 (1904); 1914/1 (1914); 1905/1 (1905); 1906/3 (1906/2);.

3. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 1429/21 (1429/14); 1429/19 (1429/11); 1429/17 (1429/7); 1429/15 (1429/4); 1431/1 (1431); 1432/1 (1432); 1435/6 (1435/3); 1437/1 (1437); 1438/1 (1438); 1439/1 (1439); 1440/5 (1440/4); 1442 1454/6; 1454/5; 1454/4; 1454/9 (1454/3); 1454/7 (1454/2); 509; 1274/7 (1274/2); 1274/5 (1274/1); 1273/2 (1273); 1272/2 (1272); 1120/1 (1120); 1119/2; 1458; 1459; 1456; 1553; 1555/2 (1555); 1892/4 (1892/1); 1892/6 (1892/2); 1893/6 (1893/3); 1893/8 (1893/4); 1893/10 (1893/2); 1894/8 (1894/3); 1894/10 (1894/6); 1895/4 (1895/1); 1898/10 (1898/7); 1898/12 (1898/2); 1899/8 (1899/5); 1899/10 (1899/6); 1899/12 (1899/3); 1900/2 (1900/1); 1901/2 (1901); 1902/2 (1902); 1903/2 (1903); 1914/2 (1914); 1906/4 (1906/2).

B. Przemysłowa:

1. Działka istniejącego pasa drogowego: 239/1,

2. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): brak.

3. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: brak. 

W nawiasie działki przed podziałem.

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2012-01-16
Publikujący -

 

    Krosno, dn. 30.12.2011 r.
znak: BA.6740.2.255.2011.B
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
 
          Działając na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek:
Gminy Krosno – 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a,
w dniu 30 grudnia 2011 r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 3/2011 znak: BA.6740.2.255.2011.B, dla tematu p.n: „Budowa nowego połączenia komunikacyjnego w Krośnie od ul. Lwowskiej do ul. Wieniawskiego – odcinek 3  –  Budowa nowego odcinka ulicy od przejazdu kolejowego  do  skrzyżowania z ul. Sikorskiego”, na rzecz Gminy  Krosno, na następujących nieruchomościach lub ich   częściach objętych wnioskiem, na działkach nr ew. gr. w obrębach ewidencyjnych:
A. Śródmieście:
    1. Działki istniejącego pasa drogowego: brak.
    2. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 2939/10.
    3. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 2812/2.
B. Krościenko Niżne:
    1. Działka istniejącego pasa drogowego: brak,
2. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 2939/10; 3325/10 (3325/8); 3321/8 (3321/1); 3321/4; 3322/4 (3322/1); 3321/6; 3319/12; 3319/11; 3319/17 (3319/14); 3320/18 (3320/5); 3320/14 (3320/11); 3348/2 (3348); 3347/1; 3347/2; 3316/6; 3320/15 (3320/10); 3316/8; 3315/1 (3315); 3314/12 (3314/7); 3310/3 (3310/2); 3309/10 (3309/8); 3300/5 (3300/4); 3299/1 (3299); 3294/7; 3295/1 (3295); 3292/8 (3292/7); 3290/7 (3290/6); 3287/3 (3287/2); 3280/12 (3280/5); 3347/5; 3277/17; 3277/20 (3277/2); 3277/19 (3277/16); 3273/13 (3273/6); 3273/10 (3273/7); 3273/8 (3273/2); 3270/2 (3270); 3267/2 (3267); 3266/2 (3266); 3255/4 (3255/1).
3. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 3177/2; 3255/5 (3255/1); 3266/1 (3266); 3267/1 (3267); 3270/1 (3270); 3273/12 (3273/6); 3295/2 (3295); 3299/2 (3299); 3300/6 (3300/4); 3309/11 (3309/8); 3310/4 (3310/2); 3319/16 (3319/14); 3320/17 (3320/5); 3320/13 (3320/11); 3321/7 (3321/1); 3322/3 (3322/1); 3323/2; 3325/7; 3325/9 (3325/8); 3347/3; 3347/7; 3347/8; 3347/9; 3348/1 (3348).
W nawiasie działki przed podziałem.
       
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2012-01-02
Publikujący -

 

    Krosno, 2011-12-19
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
 
          Działając na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek:
Gminy Krosno – 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a,
w dniu 12 grudnia 2011 r. została wydana decyzja Nr 2/2011 znak: BA.6740.2.254.2011.D o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla tematu p.n: „Rozbudowa ulicy Okrzei w Krośnie – II etap” na działkach nr ew.:     
            obręb ewidencyjny Białobrzegi:
2680, 2672, 2698/4 (2698/2); 2684/2 (2684); 2683/2 (2683); 2682/16 (2682/6); 2682/18 (2682/5); 2682/20 (2682/4); 2682/22 (2682/3); 2682/26 (2682/10); 2682/28 (2682/9); 2682/24 (2682/14); 2681/14 (2681/3); 2681/16 (2681/2); 2681/12 (2681/7); 2681/10 (2681/8); 2679/2 (2679); 2678/4 (2678/2); 2677/2 (2677); 2676/11 (2676/9); 2676/13 (2676/5); 2676/15 (2676/4); 2676/17 (2676/1); 2675/2 (2675); 2523/2 (2523). W nawiasie nr działki przed podziałem.
      obręb ewidencyjny Krościenko Niżne:
19/1 (19); 18/1 (18);   17/4 (17/2); 16/12 (16/3);   16/14 (16/2); 16/8 (16/7); 16/8 (16/7); 16/10 (16/4); 15/8 (15/7); 15/10 (15/4); 15/12 (15/2); 15/14 (15/1); 14/10 (14/9); 14/12 (14/6); 14/14 (14/3); 14/16 (14/2); ); 14/18 (14/1); 10/8 (10/5); 10/10 (10/4); 10/12 (10/1); 9/1 (9); 2/1 (2); ); 1/1 (1).   W nawiasie nr działki przed podziałem.
 
           O wydaniu przedmiotowej decyzji o zezwoleniu na  realizację  ww.  inwestycji  drogowej   zawiadomiono  wnioskodawcę  oraz  właścicieli i użytkowników wieczystych wymienionych działek.
          Ponadto informacja o wydaniu przedmiotowej decyzji została wywieszona na tablicach informacyjnych  Urzędu Miasta Krosna  (na budynku Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej 28 a i przy ul. Staszica 2), na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 19.12.2011 r. do 02.01.2012 r. oraz w prasie lokalnej: tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 21.12.2011 r.
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2011-12-19
Publikujący -

 

Krosno, dn.08.12.2011 r.
znak: BA.6740.2.281.2011.B
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
 
          Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg  publicznych  (tekst  jednolity:  Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek:
Gminy Krosno – 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a,
z dniem 26 października 2011 r.  zostało wszczęte postępowanie administracyjne  o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tematu p.n: „rozbudowa ul. Decowskiego - od ul. Kruczkowskiego do ul. Zręcińskiej w Krośnie”, na działkach nr ew. gr. w obrębach ewidencyjnych:
A. Polanka:
1. Działki istniejącego pasa drogowego: 1213; 1275, 1552; 1442; 1975; 1112; 1906/1; 1914.
2. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 1424/2 (1424); 1427/2 (1427); 1429/22 (1429/14); 1429/20 (1429/11); 1429/18 (1429/7); 1429/16 (1429/4); 1431/2 (1431); 1432/2 (1432); 1435/7 (1435/3); 1435/5 (1435/2); 1436/11 (1436/6); 1436/9 (1436/7); 1437/2 (1437); 1438/2 (1438); 1439/2 (1439); 1440/6 (1440/4); 1454/10 (1454/3); 1454/8 (1454/2); 1274/3; 1274/6 (1274/2); 1274/4 (1274/1); 1273/1 (1273); 1272/3 (1272); 1272/1 (1272); 1120/2 (1120); 1555/1 (1555); 1892/3 (1892/1); 1892/5 (1892/2); 1893/5 (1893/3); 1893/7 (1893/4); 1893/9 (1893/2); 1894/7 (1894/3); 1894/9 (1894/5); 1895/3 (1895/1); 1897/4 (1897/1); 1898/9 (1898/7); 1898/11 (1898/2); 1899/7 (1899/5); 1899/9 (1899/6); 1899/11 (1899/3); 1900/3 (1900/1); 1901/1 (1901); 1902/1 (1902); 1903/1 (1903); 1904/1 (1904); 1914/1 (1914); 1905/1 (1905); 1906/3 (1906/2);.
3. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 1429/21 (1429/14); 1429/19 (1429/11); 1429/17 (1429/7); 1429/15 (1429/4); 1431/1 (1431); 1432/1 (1432); 1435/6 (1435/3); 1437/1 (1437); 1438/1 (1438); 1439/1 (1439); 1440/5 (1440/4); 1442 1454/6; 1454/5; 1454/4; 1454/9 (1454/3); 1454/7 (1454/2); 509; 1274/7 (1274/2); 1274/5 (1274/1); 1273/2 (1273); 1272/2 (1272); 1120/1 (1120); 1119/2; 1458; 1459; 1456; 1553; 1555/2 (1555); 1892/4 (1892/1); 1892/6 (1892/2); 1893/6 (1893/3); 1893/8 (1893/4); 1893/10 (1893/2); 1894/8 (1894/3); 1894/10 (1894/6); 1895/4 (1895/1); 1898/10 (1898/7); 1898/12 (1898/2); 1899/8 (1899/5); 1899/10 (1899/6); 1899/12 (1899/3); 1900/2 (1900/1); 1901/2 (1901); 1902/2 (1902); 1903/2 (1903); 1914/2 (1914); 1906/4 (1906/2).
B. Przemysłowa:
1. Działka istniejącego pasa drogowego: 239/1,
2. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): brak.
 3. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: brak. 
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2011-12-09
Publikujący -

 

 

Krosno, dn.19.10.2011 r.
 
znak: BA.6740.2.234.2011.B
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
 
          Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek:
Gminy Krosno – 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a,
w dniu 19 października 2011 r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 1/2011 znak: BA.6740.2.234.2011.B, dla tematu p.n: „Rozbudowa ulicy Dmochowskiego w Krośnie wraz z budową infrastruktury technicznej”, na następujących  nieruchomościach  lub  ich   częściach   objętych  wnioskiem,  położonych w obrębie ewidencyjnym Suchodół, tj. na działkach numer ewidencyjny:
1. Położonych w liniach rozgraniczających teren inwestycji (pas drogowy), w tym stanowiących własność: Gmina Krosno – 336 i przechodzących na własność Gminy Krosno w wyniku podziału oraz w całości – 335/4 (335/2); 337/44 (337/43); 337/46 (337/12); 337/48 (337/2); 337/50 (337/37); 318/4 (318/1); 317/9 (317/1); 316/11 (316/9); 316/13 (316/8); 342/1 (342); 343/45 (343/6); 343/47 (343/5); 316/14 (316/5); 316/16 (316/4); 316/18 (316/3); 343/49 (343/43); 316/20 (316/2). W nawiasie nr działki przed podziałem.
2. Położonych w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych, takich jak sieci teletechniczne, gazowe, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energii elektrycznej, sygnalizacji świetlnej, oświetlenia ulicznego – 1899/2; 334; 337/3; 333/2; 332/1; 325/1; 324/5; 344; 318/3; (318/1); 317/8 (317/1); 335/3 (335/2);337/21; 342/2 (342); 343/44 (343/6); 343/46 (343/5); 343/48 (343/43); 316/15 (316/5); 316/21 (316/2); 337/49 (337/2); 337/47 (337/12); 337/45 (337/43). W nawiasie nr działki przed podziałem.
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2011-10-20
Publikujący -

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego

WOJEWODA PODKARPACKI
ZAWIADAMIA 

o wydaniu decyzji Nr 60/11, znak: I.VII.7840.6.1.2011 z dnia 10.10.2011 r.
o pozwoleniu na budowę inwestycji - Rozbudowa Regionalnej Sieci Szerokopasmowej dla zadania pn. "Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie Gmin Krosno i Chorkówka".

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 333.20 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMiranda Trojanowska2011-10-12
Publikujący -

 

O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
 
          Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek:
Gminy Krosno – 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a,
z dniem 07 września 2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tematu p.n: „Rozbudowa ulicy Dmochowskiego w Krośnie wraz z budową infrastruktury technicznej” na działkach  w obrębie ewidencyjnym Suchodół o nr ew. (w nawiasie nr działki przed podziałem):
1. Działka istniejącego pasa drogowego: 336,
2. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 335/4 (335/2); 337/44 (337/43); 337/46 (337/12); 337/48 (337/2); 337/50 (337/37); 318/4 (318/1); 317/9 (317/1); 316/11 (316/9); 316/13 (316/8); 342/1 (342); 343/45 (343/6); 343/47 (343/5); 316/14 (316/5); 316/16 (316/4); 316/18 (316/3); 343/49 (343/43); 316/20 (316/2),

 3. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 1899/2; 334; 337/3; 333/2; 332/1; 325/1; 324/5; 344; 318/3 (318/1); 317/8 (317/1); 335/3 (335/2); 337/21; 342/2 (342); 343/44 (343/6); 343/46 (343/5); 343/48 (343/43); 316/15 (316/5); 316/21 (316/2); 337/49 (337/2); 337/47 (337/12); 337/45 (337/43).

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2011-09-15
Publikujący -

Obwieszczenie

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągu DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Podgórska Wola".

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 443.33 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłAnna Danecka2011-08-31
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 23 kwietnia 2021r. 06:44:43
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.