Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
Jesteś tutaj:
data od

    Krosno, dn. 25.04.2012 r.

znak:  BA.6740.2.281.2011.B

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

               Działając na podstawie art. 11c ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.) oraz art. 105 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek z dnia 19-04-2012 r:

Gminy Krosno – 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a,

decyzją Nr 3/2012, znak: BA.6740.2.281.2011.B, z dnia 25 kwietnia 2012 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, umorzyłem postępowanie dla tematu p.n: „Rozbudowa ul. Decowskiego – od ul. Kruczkowskiego do ul. Zręcińskiej w Krośnie, na   nieruchomościach   lub   ich   częściach   objętych   wnioskiem, w obrębie ewidencyjnym Polanka i Przemysłowa.

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2012-04-27
Publikujący -

Krosno, 2012-04-23

Znak: BA.6740.2.80.2012.D

 

P O S T A N O W I E N I E

 

            Na  podstawie  art. 9  ust. 2  ustawy  z  dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta Miasta Krosna,  38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a

 

p o s t a n a w i a m   w y r a z i ć   z g o d ę

 

Prezydentowi Miasta Krosna - 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a

na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, odnośnie zachowania wymogu § 24 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.), w zakresie przekroczenia dopuszczalnego spadku podłużnego projektowanej niwelety drogi – ulicy ks. Wł. Sarny przez zastosowanie 15 % pochylenia niwelety drogi na działkach nr: 2643/5, 2644/4, 2727/6, 2700, 2725, 2731 w Krośnie (obręb ewid. Białobrzegi). 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2012-04-23
Publikujący -

 

Krosno, 13.04.2012 r.
Znak: BA.6740.2.80.2012.D
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
        
         Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.), zawiadamiam,  że z dniem 2 kwietnia 2012 r. zostało   wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tematu p.n:„Rozbudowa ulicy ks. Władysława Sarny w Krośnie”, na działkach nr ewid. w obrębie ewidencyjnym Suchodół:
 
  1. Działki istniejącego pasa drogowego: 2700; 2731,
 
  1. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 2640/2; 2641/5; 2641/3; 2643/5; 2644/4; 2645/4; 2642/3; 2727/6; 2700/2 (2700); 2725/2 (2725);
 
 
  1. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 2741/1; 2641/2; 2643/4; 2644/3; 2645/2; 2642/2; 2642/1; 2727/1; 2727/2; 2727/3; 2727/4; 2727/5; 2724; 2732; 2733; 2918; 2642/5; 2642/4; 2727/8; 2727/9; 2727/10; 2727/11; 2730/1; 2730/2
 W nawiasie działki przed podziałem
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2012-04-13
Publikujący -

Informacja Wojewody Podkarpackiego o wydaniu na rzecz Gminy Krosno, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a, decyzji z dnia 20.02.2012 r. znak: I-X.7840.2.1.2012, o pozwoleniu na budowę dla zadania pn.: Budowa nowego połączenia komunikacyjnego w Krośnie od ul. Lwowskiej do ul. Wieniawskiego - Odcinek 2 - Budowa przejazdu kolejowego kat. A w km 70+768,00 linii Nr 108 relacji Stróże - Krościenko - wraz z infrastrukturą techniczną, na działkach nr ew. 2939/1; 2939/2; 2939/2; 2939/10; 2939/11 obręb Śródmieście Krosno.

Załączniki:

Informacja Plik pdf 281.51 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłRyszard Sokołowski - Naczelnik2012-03-23
Publikujący -

 

Krosno, 2012-03-20
Znak: BA.6740.2.312.2011.D
Rej. Nr 5/2011
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
 
            Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm), w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek:
Gminy Krosno – 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a,
w dniu 20.03.2012 r. została wydana decyzja Nr 2/2012 znak: BA.6740.2.312.2011.D o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla tematu p.n: „Rozbudowa ulicy Żniwnej w Krośnie” na działkach nr ewid. -   obręb Suchodół: 
1899/2; 2040; 2074/13; 2085/1; 2091/3; 2097/1; 2025/4 (2025/1); 2026/2 (2026); 2027/2 (2027); 2032/2 (2032); 2033/7 (2033/5); 2036/17 (2036/8); 2037/10 (2037/1); 2039/9 (2039/3); 2048/4 (2048/2); 2054/2 (2054); 2063/2 (2063); 2066/12 (2066/2); 2066/10 (2066/3); 2072/8 (2072/1); 2072/6 (2072/4); 2073/25 (2073/21); 2073/27 (2073/20); 2074/18 (2074/11); 2074/16 (2074/14); 2081/29 (2081/20); 2081/9; 2081/27 (2081/21); 2081/31 (2081/2); 2082/20 (2082/15); 2082/1; 2082/18 (2082/16); 2084/2 (2084); 2085/8 (2085/2); 2091/13 (2091/4); 2091/11 (2091/9); 2092/11 (2092/2); 2092/1; 2098/1; 2098/12 (2098/2); 2098/10; 2099/2 (2099); 2100/1 (2100); 2101/1 (2101); 2097/3 (2097/2); 2093/9 (2093/1); 2090/11 (2090/5); 2086/5 (2086/1); 2080/5 (2080); 2076/1 (2076); 2077/1 (2077); 2070/5 (2070/4); 2070/7 (2070/4); 2070/8 (2070/3); 2069/6 (2069/5); 2069/8 (2069/4); 2060/1 (2060); 2059/1 (2059); 2056/1 (2056); 2047/1 (2047); 2046/7 (2046/2); 2046/5 (2046/4); 2046/9 (2046/1); 2045/1 (2045); 2042/5 (2042/4); 2042/7 (2042/3); 2041/1 (2041);
W nawiasie nr działki przed podziałem.
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2012-03-20
Publikujący -

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98 póz. 1071 z późn. zm. ), w związku z art. llf ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 193, póz. 1194 z późn. zm. )

 

WOJEWODA PODKARPACKI

ZAWIADAMIA

 

o wydaniu decyzji znak: I-VII.7821.1.2012, z dnia 6 marca 2012 r., uchylającej decyzję Prezydenta Miasta Krosna Nr 1/2012, znak: BA.6740.2.281.2011.B, z dnia 16.01.2012 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa ulicy Decowskiego - od ul. Kruczkowskiego do ul. Zręcińskiej w Krośnie"

w obrębie ewidencyjnym Polanka i Przemysłowa - na działkach wymienionych w decyzji i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury - Oddział Architektury i Budownictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie ul. Bieszczadzka l blok „C" pokój 303 lub 305, tel. 13 43 72806 lub 13 43 72 820, w godzinach pracy Urzędu.

Decyzję uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMaciej Gernand2012-03-09
Publikujący -

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

        

         Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.), zawiadamiam,  że na wniosek:

Gminy Krosno – 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a,

z  dniem  23 grudnia  2011 r.  zostało   wszczęte  postępowanie  administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tematu p.n:„Rozbudowa ulicy Żniwnej w Krośnie”, na działkach nr ewid. w obrębie ewidencyjnym Suchodół:

  1. Działki istniejącego pasa drogowego: 1899/2; 2040; 2074/13; 2085/1; 2091/3; 2097/1,
  2. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 2025/4 (2025/1); 2026/2 (2026); 2027/2 (2027); 2032/2 (2032); 2033/7 (2033/5); 2036/17 (2036/8); 2037/10 (2037/1); 2039/9 (2039/3); 2048/4 (2048/2); 2054/2 (2054); 2063/2 (2063); 2066/12 (2066/2); 2066/10 (2066/3); 2072/8 (2072/1); 2072/6 (2072/4); 2073/25 (2073/21); 2073/27 (2073/20); 2074/18 (2074/11); 2074/16 (2074/14); 2081/29 (2081/20); 2081/9; 2081/27 (2081/21); 2081/31 (2081/2); 2082/20 (2082/15); 2082/1; 2082/18 (2082/16); 2084/2 (2084); 2085/8 (2085/2); 2091/13 (2091/4); 2091/11 (2091/9); 2092/11 (2092/2); 2092/1; 2098/1; 2098/12 (2098/2); 2098/10; 2099/2 (2099); 2100/1 (2100); 2101/1 (2101); 2097/3 (2097/2); 2093/9 (2093/1); 2090/11 (2090/5); 2086/5 (2086/1); 2080/5 (2080); 2076/1 (2076); 2077/1 (2077); 2070/5 (2070/4); 2070/7 (2070/4); 2070/8 (2070/3); 2069/6 (2069/5); 2069/8 (2069/4); 2060/1 (2060); 2059/1 (2059); 2056/1 (2056); 2047/1 (2047); 2046/7 (2046/2); 2046/5 (2046/4); 2046/9 (2046/1); 2045/1 (2045); 2042/5 (2042/4); 2042/7 (2042/3); 2041/1 (2041);
  3. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 1899/2; 2025/3 (2025/1); 2026/1 (2026); 2027/1 (2027); 2032/1 (2032); 2033/6 (2033/5); 2036/16 (2036/8); 2037/9 (2037/1); 2039/8 (2039/3); 2048/3 (2048/2); 2054/1 (2054); 2063/1 (2063); 2066/11 (2066/2); 2066/9 (2066/3); 2073/24 (2073/21); 2073/26 (2073/20); 2092/10 (2092/2); 2098/3; 2098/4; 2098/5; 2098/9; 2014; 2100/2 (2100); 2106; 2101/2 (2101); 2097/4 (2097/2); 2093/10 (2093/1); 2080/6 (2080); 2076/2 (2076); 2077/2 (2077); 2070/6 (2070/4); 2070/9 (2070/3); 2069/7 (2069/5); 2069/9 (2069/4); 2060/2 (2060); 2059/2 (2059); 2056/2 (2056); 2047/2 (2047); 2046/8 (2046/2); 2046/6 (2046/4); 2046/10 (2046/1); 2045/2 (2045); 2042/2; 2042/6 (2042/4); 2042/8 (2042/3); 2041/2 (2041);

  W nawiasie działki przed podziałem.

 

          

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2012-01-18
Publikujący -

Krosno, dn. 16.01.2012 r.

znak:  BA.6740.2.281.2011.B

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

          Działając na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek:

Gminy Krosno – 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a,

w dniu 16 stycznia 2012 r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 1/2012 znak: BA.6740.2.281.2011.B, dla tematu p.n: „Rozbudowa ul. Decowskiego – od ul. Kruczkowskiego do ul. Zręcińskiej w Krośnie, na rzecz Gminy  Krosno,  na  następujących  nieruchomościach   lub   ich   częściach   objętych   wnioskiem, na działkach nr ew. gr. w obrębach ewidencyjnych:

A. Polanka:

1. Działki istniejącego pasa drogowego: 1213; 1275, 1552; 1442; 1975; 1112; 1906/1; 1914.

2. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 1424/2 (1424); 1427/2 (1427); 1429/22 (1429/14); 1429/20 (1429/11); 1429/18 (1429/7); 1429/16 (1429/4); 1431/2 (1431); 1432/2 (1432); 1435/7 (1435/3); 1435/5 (1435/2); 1436/11 (1436/6); 1436/9 (1436/7); 1437/2 (1437); 1438/2 (1438); 1439/2 (1439); 1440/6 (1440/4); 1454/10 (1454/3); 1454/8 (1454/2); 1274/3; 1274/6 (1274/2); 1274/4 (1274/1); 1273/1 (1273); 1272/3 (1272); 1272/1 (1272); 1120/2 (1120); 1555/1 (1555); 1892/3 (1892/1); 1892/5 (1892/2); 1893/5 (1893/3); 1893/7 (1893/4); 1893/9 (1893/2); 1894/7 (1894/3); 1894/9 (1894/5); 1895/3 (1895/1); 1897/4 (1897/1); 1898/9 (1898/7); 1898/11 (1898/2); 1899/7 (1899/5); 1899/9 (1899/6); 1899/11 (1899/3); 1900/3 (1900/1); 1901/1 (1901); 1902/1 (1902); 1903/1 (1903); 1904/1 (1904); 1914/1 (1914); 1905/1 (1905); 1906/3 (1906/2);.

3. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 1429/21 (1429/14); 1429/19 (1429/11); 1429/17 (1429/7); 1429/15 (1429/4); 1431/1 (1431); 1432/1 (1432); 1435/6 (1435/3); 1437/1 (1437); 1438/1 (1438); 1439/1 (1439); 1440/5 (1440/4); 1442 1454/6; 1454/5; 1454/4; 1454/9 (1454/3); 1454/7 (1454/2); 509; 1274/7 (1274/2); 1274/5 (1274/1); 1273/2 (1273); 1272/2 (1272); 1120/1 (1120); 1119/2; 1458; 1459; 1456; 1553; 1555/2 (1555); 1892/4 (1892/1); 1892/6 (1892/2); 1893/6 (1893/3); 1893/8 (1893/4); 1893/10 (1893/2); 1894/8 (1894/3); 1894/10 (1894/6); 1895/4 (1895/1); 1898/10 (1898/7); 1898/12 (1898/2); 1899/8 (1899/5); 1899/10 (1899/6); 1899/12 (1899/3); 1900/2 (1900/1); 1901/2 (1901); 1902/2 (1902); 1903/2 (1903); 1914/2 (1914); 1906/4 (1906/2).

B. Przemysłowa:

1. Działka istniejącego pasa drogowego: 239/1,

2. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): brak.

3. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: brak. 

W nawiasie działki przed podziałem.

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2012-01-16
Publikujący -

 

    Krosno, dn. 30.12.2011 r.
znak: BA.6740.2.255.2011.B
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
 
          Działając na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek:
Gminy Krosno – 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a,
w dniu 30 grudnia 2011 r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 3/2011 znak: BA.6740.2.255.2011.B, dla tematu p.n: „Budowa nowego połączenia komunikacyjnego w Krośnie od ul. Lwowskiej do ul. Wieniawskiego – odcinek 3  –  Budowa nowego odcinka ulicy od przejazdu kolejowego  do  skrzyżowania z ul. Sikorskiego”, na rzecz Gminy  Krosno, na następujących nieruchomościach lub ich   częściach objętych wnioskiem, na działkach nr ew. gr. w obrębach ewidencyjnych:
A. Śródmieście:
    1. Działki istniejącego pasa drogowego: brak.
    2. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 2939/10.
    3. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 2812/2.
B. Krościenko Niżne:
    1. Działka istniejącego pasa drogowego: brak,
2. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 2939/10; 3325/10 (3325/8); 3321/8 (3321/1); 3321/4; 3322/4 (3322/1); 3321/6; 3319/12; 3319/11; 3319/17 (3319/14); 3320/18 (3320/5); 3320/14 (3320/11); 3348/2 (3348); 3347/1; 3347/2; 3316/6; 3320/15 (3320/10); 3316/8; 3315/1 (3315); 3314/12 (3314/7); 3310/3 (3310/2); 3309/10 (3309/8); 3300/5 (3300/4); 3299/1 (3299); 3294/7; 3295/1 (3295); 3292/8 (3292/7); 3290/7 (3290/6); 3287/3 (3287/2); 3280/12 (3280/5); 3347/5; 3277/17; 3277/20 (3277/2); 3277/19 (3277/16); 3273/13 (3273/6); 3273/10 (3273/7); 3273/8 (3273/2); 3270/2 (3270); 3267/2 (3267); 3266/2 (3266); 3255/4 (3255/1).
3. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 3177/2; 3255/5 (3255/1); 3266/1 (3266); 3267/1 (3267); 3270/1 (3270); 3273/12 (3273/6); 3295/2 (3295); 3299/2 (3299); 3300/6 (3300/4); 3309/11 (3309/8); 3310/4 (3310/2); 3319/16 (3319/14); 3320/17 (3320/5); 3320/13 (3320/11); 3321/7 (3321/1); 3322/3 (3322/1); 3323/2; 3325/7; 3325/9 (3325/8); 3347/3; 3347/7; 3347/8; 3347/9; 3348/1 (3348).
W nawiasie działki przed podziałem.
       
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2012-01-02
Publikujący -

 

    Krosno, 2011-12-19
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
 
          Działając na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek:
Gminy Krosno – 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a,
w dniu 12 grudnia 2011 r. została wydana decyzja Nr 2/2011 znak: BA.6740.2.254.2011.D o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla tematu p.n: „Rozbudowa ulicy Okrzei w Krośnie – II etap” na działkach nr ew.:     
            obręb ewidencyjny Białobrzegi:
2680, 2672, 2698/4 (2698/2); 2684/2 (2684); 2683/2 (2683); 2682/16 (2682/6); 2682/18 (2682/5); 2682/20 (2682/4); 2682/22 (2682/3); 2682/26 (2682/10); 2682/28 (2682/9); 2682/24 (2682/14); 2681/14 (2681/3); 2681/16 (2681/2); 2681/12 (2681/7); 2681/10 (2681/8); 2679/2 (2679); 2678/4 (2678/2); 2677/2 (2677); 2676/11 (2676/9); 2676/13 (2676/5); 2676/15 (2676/4); 2676/17 (2676/1); 2675/2 (2675); 2523/2 (2523). W nawiasie nr działki przed podziałem.
      obręb ewidencyjny Krościenko Niżne:
19/1 (19); 18/1 (18);   17/4 (17/2); 16/12 (16/3);   16/14 (16/2); 16/8 (16/7); 16/8 (16/7); 16/10 (16/4); 15/8 (15/7); 15/10 (15/4); 15/12 (15/2); 15/14 (15/1); 14/10 (14/9); 14/12 (14/6); 14/14 (14/3); 14/16 (14/2); ); 14/18 (14/1); 10/8 (10/5); 10/10 (10/4); 10/12 (10/1); 9/1 (9); 2/1 (2); ); 1/1 (1).   W nawiasie nr działki przed podziałem.
 
           O wydaniu przedmiotowej decyzji o zezwoleniu na  realizację  ww.  inwestycji  drogowej   zawiadomiono  wnioskodawcę  oraz  właścicieli i użytkowników wieczystych wymienionych działek.
          Ponadto informacja o wydaniu przedmiotowej decyzji została wywieszona na tablicach informacyjnych  Urzędu Miasta Krosna  (na budynku Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej 28 a i przy ul. Staszica 2), na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 19.12.2011 r. do 02.01.2012 r. oraz w prasie lokalnej: tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 21.12.2011 r.
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2011-12-19
Publikujący -

 

Krosno, dn.08.12.2011 r.
znak: BA.6740.2.281.2011.B
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
 
          Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg  publicznych  (tekst  jednolity:  Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek:
Gminy Krosno – 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a,
z dniem 26 października 2011 r.  zostało wszczęte postępowanie administracyjne  o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tematu p.n: „rozbudowa ul. Decowskiego - od ul. Kruczkowskiego do ul. Zręcińskiej w Krośnie”, na działkach nr ew. gr. w obrębach ewidencyjnych:
A. Polanka:
1. Działki istniejącego pasa drogowego: 1213; 1275, 1552; 1442; 1975; 1112; 1906/1; 1914.
2. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 1424/2 (1424); 1427/2 (1427); 1429/22 (1429/14); 1429/20 (1429/11); 1429/18 (1429/7); 1429/16 (1429/4); 1431/2 (1431); 1432/2 (1432); 1435/7 (1435/3); 1435/5 (1435/2); 1436/11 (1436/6); 1436/9 (1436/7); 1437/2 (1437); 1438/2 (1438); 1439/2 (1439); 1440/6 (1440/4); 1454/10 (1454/3); 1454/8 (1454/2); 1274/3; 1274/6 (1274/2); 1274/4 (1274/1); 1273/1 (1273); 1272/3 (1272); 1272/1 (1272); 1120/2 (1120); 1555/1 (1555); 1892/3 (1892/1); 1892/5 (1892/2); 1893/5 (1893/3); 1893/7 (1893/4); 1893/9 (1893/2); 1894/7 (1894/3); 1894/9 (1894/5); 1895/3 (1895/1); 1897/4 (1897/1); 1898/9 (1898/7); 1898/11 (1898/2); 1899/7 (1899/5); 1899/9 (1899/6); 1899/11 (1899/3); 1900/3 (1900/1); 1901/1 (1901); 1902/1 (1902); 1903/1 (1903); 1904/1 (1904); 1914/1 (1914); 1905/1 (1905); 1906/3 (1906/2);.
3. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 1429/21 (1429/14); 1429/19 (1429/11); 1429/17 (1429/7); 1429/15 (1429/4); 1431/1 (1431); 1432/1 (1432); 1435/6 (1435/3); 1437/1 (1437); 1438/1 (1438); 1439/1 (1439); 1440/5 (1440/4); 1442 1454/6; 1454/5; 1454/4; 1454/9 (1454/3); 1454/7 (1454/2); 509; 1274/7 (1274/2); 1274/5 (1274/1); 1273/2 (1273); 1272/2 (1272); 1120/1 (1120); 1119/2; 1458; 1459; 1456; 1553; 1555/2 (1555); 1892/4 (1892/1); 1892/6 (1892/2); 1893/6 (1893/3); 1893/8 (1893/4); 1893/10 (1893/2); 1894/8 (1894/3); 1894/10 (1894/6); 1895/4 (1895/1); 1898/10 (1898/7); 1898/12 (1898/2); 1899/8 (1899/5); 1899/10 (1899/6); 1899/12 (1899/3); 1900/2 (1900/1); 1901/2 (1901); 1902/2 (1902); 1903/2 (1903); 1914/2 (1914); 1906/4 (1906/2).
B. Przemysłowa:
1. Działka istniejącego pasa drogowego: 239/1,
2. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): brak.
 3. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: brak. 
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2011-12-09
Publikujący -

 

 

Krosno, dn.19.10.2011 r.
 
znak: BA.6740.2.234.2011.B
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
 
          Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek:
Gminy Krosno – 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a,
w dniu 19 października 2011 r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 1/2011 znak: BA.6740.2.234.2011.B, dla tematu p.n: „Rozbudowa ulicy Dmochowskiego w Krośnie wraz z budową infrastruktury technicznej”, na następujących  nieruchomościach  lub  ich   częściach   objętych  wnioskiem,  położonych w obrębie ewidencyjnym Suchodół, tj. na działkach numer ewidencyjny:
1. Położonych w liniach rozgraniczających teren inwestycji (pas drogowy), w tym stanowiących własność: Gmina Krosno – 336 i przechodzących na własność Gminy Krosno w wyniku podziału oraz w całości – 335/4 (335/2); 337/44 (337/43); 337/46 (337/12); 337/48 (337/2); 337/50 (337/37); 318/4 (318/1); 317/9 (317/1); 316/11 (316/9); 316/13 (316/8); 342/1 (342); 343/45 (343/6); 343/47 (343/5); 316/14 (316/5); 316/16 (316/4); 316/18 (316/3); 343/49 (343/43); 316/20 (316/2). W nawiasie nr działki przed podziałem.
2. Położonych w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych, takich jak sieci teletechniczne, gazowe, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energii elektrycznej, sygnalizacji świetlnej, oświetlenia ulicznego – 1899/2; 334; 337/3; 333/2; 332/1; 325/1; 324/5; 344; 318/3; (318/1); 317/8 (317/1); 335/3 (335/2);337/21; 342/2 (342); 343/44 (343/6); 343/46 (343/5); 343/48 (343/43); 316/15 (316/5); 316/21 (316/2); 337/49 (337/2); 337/47 (337/12); 337/45 (337/43). W nawiasie nr działki przed podziałem.
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2011-10-20
Publikujący -

WOJEWODA PODKARPACKI
ZAWIADAMIA 

o wydaniu decyzji Nr 60/11, znak: I.VII.7840.6.1.2011 z dnia 10.10.2011 r.
o pozwoleniu na budowę inwestycji - Rozbudowa Regionalnej Sieci Szerokopasmowej dla zadania pn. "Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie Gmin Krosno i Chorkówka".

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 333.20 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMiranda Trojanowska2011-10-12
Publikujący -

 

O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
 
          Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek:
Gminy Krosno – 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a,
z dniem 07 września 2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tematu p.n: „Rozbudowa ulicy Dmochowskiego w Krośnie wraz z budową infrastruktury technicznej” na działkach  w obrębie ewidencyjnym Suchodół o nr ew. (w nawiasie nr działki przed podziałem):
1. Działka istniejącego pasa drogowego: 336,
2. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 335/4 (335/2); 337/44 (337/43); 337/46 (337/12); 337/48 (337/2); 337/50 (337/37); 318/4 (318/1); 317/9 (317/1); 316/11 (316/9); 316/13 (316/8); 342/1 (342); 343/45 (343/6); 343/47 (343/5); 316/14 (316/5); 316/16 (316/4); 316/18 (316/3); 343/49 (343/43); 316/20 (316/2),

 3. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 1899/2; 334; 337/3; 333/2; 332/1; 325/1; 324/5; 344; 318/3 (318/1); 317/8 (317/1); 335/3 (335/2); 337/21; 342/2 (342); 343/44 (343/6); 343/46 (343/5); 343/48 (343/43); 316/15 (316/5); 316/21 (316/2); 337/49 (337/2); 337/47 (337/12); 337/45 (337/43).

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2011-09-15
Publikujący -

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągu DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Podgórska Wola".

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 443.33 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłAnna Danecka2011-08-31
Publikujący -

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągu DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Podgórska Wola".

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 474.47 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłAnna Danecka2011-08-31
Publikujący -

Obwieszczenie

Wojewoda Podkarpacki
zawiadamia

o wszczęciu postępowania administracyjnego
(sprawa znak: I.VII.7840.6.1.2011)

na wniosek beneficjenta i Gminy Krosno i partnera Gminy Chorkówka zostało wszczęte postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji: Rozbudowa Regionalnej Sieci Szerokopasmowej dla zadania pn.: "Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie Gmin Krosno i Chorkówka".

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 1.13 MB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMaciej Gernand2011-08-25
Publikujący -

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągu DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Pogórska Wola".

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 91.24 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMaciej Gernand2011-08-10
Publikujący -

O B W I E S Z C Z E N I E Prezydenta Miasta Krosna o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 225/2011 znak: BA.6740.2.82.2011.B z dnia 04.07.2011 r., dla tematu p.n: „Rozbudowa ulicy Reymonta wraz z przebudową mostu na potoku Badoń w Krośnie” na działkach nr ew. gr. 1084; 1047; 1083/1 (1083); 1085/1 (1085); 1082/10 (1082/8); 1087/1 (1087); i 363 (obręb ewid. Suchodół).

          

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2011-07-13
Publikujący -

O B W I E S Z C Z E N I E
WOJEWODA PODKARPACKI
ZAWIADAMIA

o wydaniu decyzji znak: I.VII.7119-5/10 z dnia 20.04.2011 r. zmieniającej decyzję własną Nr 5/10, znak: I.VII.7119-5/10 z dnia 26.07.2010 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn,: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza - Krosno od granic miasta do ul. Betleja w Krośnie", od km 16+840,00 do km 20+485,00.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 733.33 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMaciej Gernand2011-04-29
Publikujący -

 

O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 04.04.2011r.
o  w y d a n i u  d e c y z j i

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.  Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106 z 2010 r. poz. 675)


WOJEWODA PODKARPACKI
ZAWIADAMIA

że na wniosek złożony przez Gminę Krosno, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a, reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Grzegorza Zarzyckiego, AGZ Sp. z o.o., 38-400 Krosno, ul. Pużaka 55E, w dniu 31 marca 2011 r. została wydana

DECYZJA NR 2/10

o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej pn.:„Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie Gmin Krosno i Chorkówka”
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMaciej Gernand2011-04-04
Publikujący -

O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 24.01.2011r.
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.  Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 52 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106 z 2010 r. poz. 675)

WOJEWODA PODKARPACKI
ZAWIADAMIA

że na wniosek złożony przez Gminę Krosno, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a, reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Grzegorza Zarzyckiego, AGZ Sp. z o.o., 38-400 Krosno, ul. Pużaka 55E, z dnia 14 grudnia 2010r., zostało wszczęte postępowanie administracyjneznak: I.IV-7210-2/10 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej pn.:„Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie Gmin Krosno i Chorkówka”.


więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMaciej Gernand2011-01-24
Publikujący -

    Krosno, dn.09.11.2010 r.

 

znak:  BA.D-7353-2-204/2010

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krosna

 

            Działając na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 72 ust.1 pkt 1 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamiam, że decyzją Prezydenta Miasta Krosna z dnia 02.11.2010 r. znak: BA.D-7353-2-204/2010 zakończone zostało postępowanie prowadzone z wniosku z dnia 31.08.2010 r., złożonego przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie, Ul. Bandrowskiego 16 A, 33-100 Tarnów, w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę:

przebudowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 6,3 MPa zasilającego stację rozdzielczo-pomiarową, na działkach nr: 933/5, 933/7, 933/10, 934/8, 936, 937, 938/5, 942, 943, 944, 946/1, 947/3, 948, 949, 951/7, 951/8, 951/10, 954/3, 954/4, 957/3, 957/10, 957/11, 957/12, 1157, 1163, 1170, 1184, 1185, 1195, 1196/1, 1197, 1199, 1203, 1204, 1205 w Krośnie w rejonie ulic S. Wyspiańskiego, Klonowej, W. Pola (obręb ewidencyjny Turaszówka).

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2010-11-09
Publikujący -

Dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie Gmin Krosno i Chorkówka".

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 161.17 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMaciej Gernand2010-09-07
Publikujący -

Dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie Gmin Krosno i Chorkówka".

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 239.10 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMaciej Gernand2010-08-16
Publikujący -

Dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa nowego połączenia komunikacyjnego w Krośnie od ul. Lwowskiej do ul. Wieniawskiego".

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 229.45 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMaciej Gernand2010-08-11
Publikujący -

WOJEWODA PODKARPACKI
ZAWIADAMIA

o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Prezydenta Miasta Krosna, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza - Krosno od granic miasta do ul. Betleja w Krośnie".

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 243.69 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMaciej Gernand2010-06-15
Publikujący -

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA KROSNA

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz 1227 z późn. zm.)

informuję

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Lokalnego Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2009-2015.

Załączniki:

Opinia RDOŚ Plik pdf 430.21 KB
Opinia sanitarna Plik pdf 252.93 KB
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMiranda Trojanowska2009-11-24
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 07 grudnia 2022r. 04:02:38
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.