Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne
1 ... 4 5 6 ... 9 
Krosno, 16.09.2016 r.
Znak: PB.6740.2.146.2016.D                                                             
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
W myśl art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U z 2014 r. poz. 1501 z późn. zm.) z dniem 23 sierpnia 2016 r.
ulega zawieszeniu z mocy prawa
wszczęte  postępowanie  administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tematu p.n: : „Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej) w Krośnie” (obręb ewidencyjny Krościenko Niżne), do czasu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn. „Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina – Pogórska Wola wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi”.  
 
 
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2016-09-20
Publikujący Danuta Knap 2016-09-20 15:07

Decyzja

Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 5.09.2016 r., znak: DOZ-OAiK.660.84.2014.ML/13, wydanej w sprawie dotyczącej wpisania do rejestru zabytków, historycznego układu urbanistycznego części Krosna w rejonie ulic Kościuszki, Paderewskiego i Łukasiewicza.
 

Załączniki:

Decyzja Plik pdf 394.15 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMarcin Weron2016-09-19
Publikujący Marcin Weron - Marcin Weron 2016-09-19 15:36
Modyfikacja Marcin Weron - Marcin Weron 2016-09-19 15:43

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego

OS.6341.37.2016.B     
Krosno 15.09.2016 r.

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisłok dla planowanej inwestycji przebudowy - rozbudowy istniejącej stacji paliw PKN Orlen nr 4354 w Krośnie, polegającej na: budowie instalacji tankowania gazu LPG, na terenie istniejącej stacji paliw PKN Orlen, na działce nr ew. 1701/8, obręb Śródmieście wraz z przebudową pomieszczeń i urządzeń wodnokanalizacyjnych wewnątrz istniejącego budynku stacji paliw PKN Orlen, znajdującego się na działce nr ew. 1701/7, obręb Śródmieście i wykonaniem instalacji linii zasilająco-sterowniczej do istniejących pylonów cenowych zlokalizowanych na działkach nr ew. 1703/4 i 1701/8, obręb Śródmieście w Krośnie, gm. Krosno, pow. Krosno, woj. podkarpackie.
Z przedmiotowymi aktami sprawy można zapoznać się w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek: od 7:30 do 16:30, od wtorku do czwartku: od 7:30 do 15:30, w piątek: od 7:30 do 14:30 (Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna, ul. Staszica 2, pok. 15, tel. kontaktowy: 13 4743656).

 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Walaszczyk2016-09-15
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-09-15 14:38
O B W I E S Z C Z E N I E
 
            Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2016 r., poz. 23 z póż.zm.), w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 z późn. zm.)
 
Prezydent Miasta Krosna
 
zawiadamia
 
o wydaniu decyzji Nr 5/2016
z dnia 9 września 2016 r. znak: PB.6740.2.105.2016.D
 
 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ulicy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. ks. J. Popiełuszki w Krośnie” wydanej na rzecz Prezydenta Miasta Krosna – Zarządcy Dróg na  terenie Miasta Krosna, na działkach wymienionych w decyzji w obrębie ewidencyjnym Polanka. 
           
            Z treścią ww. decyzji zainteresowani mogą zapoznać się Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a, pok. 217, tel. 13 47 43 217, w godzinach pracy urzędu. Pouczenie o środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.
          Ponadto informacja o wydaniu decyzji została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 14.09.2016 r. do 28 września 2016 r. oraz w prasie lokalnej tygodniku „Nowe Podkarpacie”.
 
            Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. wywieszenia obwieszczenia w urzędzie gminy lub ukazania się obwieszczenia w prasie lokalnej.
 
 
 
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2016-09-14
Publikujący Danuta Knap 2016-09-14 13:10

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego

OS.6341.35.2016.B                                                                                                Krosno 12.09.2016 r.
Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego budowę budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 1379/6 i 1380/3 położonych przy ul. Kopernika w Krośnie, woj. podkarpackie oraz wykonywanie robót i czynności, na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisłok.
Z przedmiotowymi aktami sprawy można zapoznać się w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek: od 7:30 do 16:30, od wtorku do czwartku: od 7:30 do 15:30, w piątek: od 7:30 do 14:30 (Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna, ul. Staszica 2, pok. 15, tel. kontaktowy: 13 4743656).

 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Walaszczyk2016-09-12
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-09-21 14:31


O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
 
Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz . U. z 2015 r. poz. 2031, z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek:
Prezydenta Miasta Krosna – 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a,
z dniem 31 sierpnia 2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tematu p.n:
„Rozbudowa ul. Człowiekowskiego w Krośnie”,
na działkach nr ew. gr. w obrębie ewidencyjnym Białobrzegi:
1. Działki istniejącego pasa drogowego: 2572/3 (2572/2)
2. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 2597/6 (2597/4); 2934/1; 2934/6 (2934/2); 2646/9 (2646/7); 2646/10 (2646/7); 2646/12 (2646/8); 2646/14 (2646/1); 2590/3 (2590/2); 2590/5 (2590/1); 2589/1 (2589); 2579/1 (2579) .
3. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 2597/2; 2597/5; 2572/3 (2572/2); 2633/1; 2934/4; 2934/3; 2934/7 (2934/2); 2646/11 (2646/7); 2635/2; 2636/1; 2640/1; 2640/2; 2646/13 (2646/8); 2646/15 (2646/1); 2647/3; 2649; 2650/1; 2651/1; 2651/2; 2652/5; 2652/1; 2653/6; 2653/7; 2653/1; 2654/5; 2593/1; 2592/2; 2592/1; 2591; 2589/2 (2589).
 
W nawiasie działki przed podziałem.
 
O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację ww. inwestycji drogowej zawiadomiono  wnioskodawcę oraz właścicieli i użytkowników wieczystych wymienionych działek.
Ponadto informacja o wszczęciu została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta w Krośnie przy ul. Staszica 2 i przy ul. Lwowskiej 28 a), na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 09.06.2016 r. do 22.09.2016 r. oraz w prasie lokalnej: tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 14.09.2016 r.
Pan(i) może w ciągu 14 tu dni od dnia zawiadomienia zapoznać się z wnioskiem i zgłosić ewentualne uwagi w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a, pok. nr 204 w godzinach pracy Urzędu.
 
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2016-09-09
Publikujący Danuta Knap 2016-09-09 12:20
Marszałek Województwa Podkarpackiego, działając na podstawie art. 49, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), oraz art. 72 ust. 6 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.353 z późn. zm.), zawiadamia, że została wydana decyzja znak:OS-ll.7322.96.2016.RD z dnia 31.08.2016 r., którą udzielono dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 307.43 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłDaniel Skotnicki2016-09-09
Publikujący Daniel Skotnicki 2016-09-09 12:31
    Krosno, 01.09.2016 r.
znak:  PB.6740.2.145.2016.D
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
 
            Działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. A. Fredry 12, 38-400 Krosno z dnia 25 lipca 2016 r. Prezydent Miasta Krosna decyzją z dnia 31 sierpnia 2016 r. znak: PB.6740.2.145.2016.D stwierdził wygaśnięcie ostatecznej decyzji nr 314/2015 z dnia 19 października 2015 r. znak: PB.6740.2.147.2015.D, w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i  wydania pozwolenia  na budowę:
„Rozbudowa składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie – obręb ewidencyjny Białobrzegi, na działkach nr ewid.: 2436; 2446; 2447; 2448; 2451; 2452; 2453; 2454; 2455; 2456;2457; 2458; 2459; 2463/1; 2465; 2492/2; 2515; 2518; 2519; 2171; 2172/1; 2172/2; 2173/1; 2173/2; 2174; 2175; 2176/2; 2177/17; 2177/14; 2410; 2437; 2441/1; 2444; 2445; 2449; 2450; 2460; 2462; 2464/1; 2466; 2467; 2468; 2469; 2470; 2471; 2481; 2492/1; 2493; 2496; 2501; 2502; 2506; 2507; 2513; 2516; 2517; 2520; 2524; 2526; 2557; 2558; 2562; 2565/1; 2566; 2567; 2572/1; 2573; 2574; 2575; 2576; 2657/1; 2177/16, 2177/18; 2177/20; 2461/2; 2525/2; 2525/4; 2568/2”.
 
            Informacja o decyzji została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej  28 a i ul. Staszica 2) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 01 września 2016 r. do 15 września 2016 r.
            Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a w Krośnie, pok. nr 217 w godzinach pracy urzędu.
 
 
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2016-09-01
Publikujący Danuta Knap 2016-09-01 13:27
Krosno, 19.08.2016 r.
Znak: PB.6740.2.146.2016.D                                                             
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
           
            Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z  2015 r. poz. 2031 z późn. zm.), zawiadamiam,  że na wniosek:
 
Prezydenta Miasta Krosna – 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a,
 
z  dniem  28 lipca 2016 r.  zostało   wszczęte  postępowanie  administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tematu p.n: : „Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej) w Krośnie”, na działkach w obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne:
 
 1. Działki istniejącego pasa drogowego: 2167; 1778; 1542.
 2. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 1780/1(1780) ;
  1779/1 (1779) ; 1789/1 (1789) ; 1790/4 (1790/1) ; 1796/5 (1796/1) ; 1796/3 (1796/2) ; 1817/1 (1817) ; 1816/1 (1816); 1620/6 (1620/4); 1618/1 (1618); 1818/1 (1818); 1617/1 (1617) ; 1822/1 (1822) ; 1616/4 (1616/1) ; 1823/1 (1823) ; 1615/1 (1615) ; 1828/1 (1828) ; 3360/6 (3360/5) ; 1829/3 (1829/2) ; 3360/8 (3360/4) ; 1830/3 (1830/2) ; 1831/3 (1831/2) ; 1611/1 (1611) ; 1832/1 (1832) ; 1836/1 (1836) ; 1609/1 (1609) ; 1837/3 (1837/2) ; 1608/1 (1608) ; 1838/1 (1838) ; 1607/1 (1607) ; 1841/3 (1841/1) ;
  1605/5 (1605/3) ; 1605/7 (1605/2) ; 1843/1 (1843) ; 1606/3 (1606/1) ; 1844/1 (1844) ; 1604/1 (1604) ; 1846/3 (1846/2) ; 1847/9 (1847/8) ; 1847/11 (1847/3) ; 1846/1 ; 1847/1 ; 1603/1 (1603) ; 1850/6 (1850/1) ; 1601/5 (1601/4) ; 1851/1 (1851) ; 1855/1 (1855) ; 1598/1 (1598) ; 1856/1 (1856) ; 1597/1 (1597) ; 1859/9 (1859/1) ; 1859/7 (1859/2) ; 1594/1 (1594) ; 1860/7 (1860/1) ; 1862/5 ; 1591/3 (1591/1) ; 1863/4 (1863/1) ; 1590/1 (1590) ; 1590/2 (1590) ; 1867/1 (1867) ; 1588/1 (1588) ; 1868/1 (1868) ;
  1587/3 (1587/2) ; 1872/4 (1872/3) ; 1873/1 (1873) ; 1584/1 (1584) ; 1878/3 (1878/1) ; 1581/3 (1581/2) ; 1879/1 (1879) ; 1882/1 (1882) ; 1580 ; 1577 ; 1883/1 (1883) ; 1888/1 (1888) ; 1576/1 (1576) ; 1576/2 (1576) ; 1579/3 (1579/2) ; 1578/5 (1578/4) ; 1578/7 (1578/2) ; 1574/1 (1574) ; 1575/1 (1575) ; 1573/1 (1573) ; 1572/1 (1572) ; 1569/1 (1569) ; 1570/1 (1570) ; 1567/6 (1567/5) ; 1567/8 (1567/1) ; 1566/5 (1566/1) ; 1568/1 (1568) ; 1565/1 (1565) ; 1563/4 (1563/1) ; 1564/1 (1564) ; 1562/9 (1562/4) ;
  1561/1 (1561) ; 1562/11 (1562/1) ; 1559/3 (1559/2) ; 1559/5 (1559/1) ; 1560/1 (1560) ; 1555/1 (1555) ; 1552/3 (1552/2) ; 1554/1 (1554) ; 1553/1 (1553) ; 1552/5 (1552/1) ; 1551/7 (1551/1) ; 1551/5 (1551/4) ; 1550/1 (1550) ; 1548/1 (1548) ; 1549/1 (1549) ; 1546/1 (1546) ; 1545/1 (1545) ; 1541/1 (1541) ; 1543/1 (1543) ; 1537/1 (1537) ; 1536/1 (1536) ; 1535/1 (1535) ; 1533/5 (1533/1) ; 1533/3 (1533/2) ; 1534/1 (1534) ; 1526/1 (1526) ; 1528/1 (1528) ; 1527/1 (1527) ; 1525/1 (1525) ; 1524/1 ; 1520/1 (1520) ; 1519/1 (1519) ; 1521/1 ; 1522/1 (1522) ; 1518/1 (1518) ; 1516/1 (1516) ; 1517/1 (1517) ; 1512/1 (1512) ; 1513/1 (1513) ; 1511/1 (1511) ; 1506/5 (1506/4) ; 1505/1 (1505).
 3. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 1780/2 (1780) ; 1653/3 ; 1649/4 ; 1649/1 ; 1649/2 ; 1648 ; 1779/2 (1779) ;  1782 ; 1783 ; 1784/2 ; 1789/2 (1789) ; 1643 ; 1642 ; 1646; 1644; 1645; 1647; 1586; 1350; 1790/5 (1790/1); 1791; 1796/6 (1796/1) ; 1627 ; 1626/5 ; 1796/4 (1796/2) ; 1817/2 (1817) ; 1816/2 (1816) ; 1818/2 (1818) ; 1822/2 (1822) ; 1823/2 (1823) ; 1828/2 (1828); ; 1625 ; 1622 ; 1621 ; 1620/3 ; 1618/2 (1618) ; 1617/2 (1617) ; 1847/10 (1847/8) ; 1604/2 (1604); 1603/2 (1603) ; 1850/7 (1850/1) ; 1601/6 (1601/4) ; 1598/2 (1598) ; 1597/2 (1597) ; 1593/1 ; 1593/2  ; 1591/4 (1591/1) ; 1855/2 (1855) ; 1856/2 (1856) ; 1859/10 (1859/1) ; 1859/8 (1859/2) ; 1860/8 (1860/1) ; 1862/9 ; 1862/7 ; 1863/5 (1863/1) ; 1867/2 (1867) ; 1868/2 (1868) ; 1872/5 (1872/3) ; 1590/3 (1590) ; 1588/2 (1588) ; 1587/4 (1587/2) ; 1578/6 (1578/4) ; 1578/8 (1578/2) ; 1574/2 (1574) ; 1584/2 (1584) ; 1581/4 (1581/2) ; 1579/4 (1579/2) ; 1878/4 (1878/1) ; 1879/2 (1879) ; 1576/3 (1576) ; 1575/2 (1575) ; 1573/2 (1573) ; 1569/2 (1569) ; 1568/2 (1568) ; 1565/2 (1565) ; 1564/2 (1564) ; 1561/2 (1561) ;
  1560/2 (1560); 1554/2 (1554); 1553/2 (1553); 1550/2 (1550); 1570/2 (1570); 1567/7 (1567/5) ; 1567/9 (1567/1) ; 1566/6 (1566/1) ; 1563/5 (1563/1) ; 1562/10 (1562/4) ; 1562/12 (1562/1) ; 1559/4 (1559/2) ; 1559/6 (1559/1) ; 1549/2 (1549) ; 1545/2 (1545) ; 1543/2 (1543) ; 1536/2 (1536) ; 1535/2 (1535) ; 1534/2 (1534) ; 1526/2 (1526) ; 1525/2 (1525) ; 1518/2 (1518) ; 1512/2 (1512) ; 1586 ; 1503 ; 1505/2 (1505) ; 1551/8 (1551/1) ; 1551/6 (1551/4) ; 1548/2 (1548) ; 1546/2 (1546) ; 1541/2 (1541) ; 1537/2 (1537) ; 1533/6 (1533/1) ; 1533/4 (1533/2) ; 1528/2 (1528) ; 1527/2 (1527) ; 1524/6 ; 1521/3 ; 1522/2 (1522) ; 1516/2 (1516).
W nawiasie działki przed podziałem.
 
            O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji                    o zezwoleniu na realizację  ww. inwestycji  drogowej   zawiadomiono  wnioskodawcę  oraz   właścicieli i użytkowników wieczystych wymienionych działek.
          Ponadto informacja o wszczęciu została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta w Krośnie przy ul. Lwowskiej  28a i przy ul. Staszica 2), na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 19.08.2016 r. do 2.09.2016 r. oraz w prasie lokalnej: tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 24.08.2016 r.
           Pan(i)  może w ciągu  14-tu  dni  od  dnia  zawiadomienia  zapoznać  się  z wnioskiem i zgłosić ewentualne uwagi w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a, pok. nr 217 w godzinach pracy urzędu.
 
 
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2016-08-19
Publikujący Danuta Knap 2016-08-19 13:54

Obwieszczenie dot. inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu

Obwieszczenie dot. inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 272.57 KB
Podmiot publikującySamorząd Województwa Podkarpackiego
Wytworzył Marszałek Województwa Podkarpackiego2016-08-19
Publikujący Administrator - Admin 2016-08-30 12:23

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego

OS.6341.32.2016.B     
Krosno 10.08.2016 r.

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Łańcucie, ul. Polna 3b, 37-100 Łańcut, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. przykrycia rowu drogowego lewostronnego w km 0+364,30 – 0+491,50 oraz w km 1+021,50 – 1+774,50, przebudowę przepustów pod drogą powiatową w km 0+279,40, w km 0+364,30 oraz w km 1+491,80 i budowę wylotów odprowadzających wody opadowe i roztopowe do rowu przydrożnego oraz szczególne korzystanie z wód tj. na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni drogi do ziemi dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1275R czarna – Laszczyny wraz z budową chodnika w miejscowości Budy Łańcuckie.
Nieruchomości gruntowe znajdujące się w zasięgu planowanych do wykonania urządzeń wodnych i zamierzonego korzystania z wód: działka o nr ew. 510, obręb Budy Łańcuckie, Gmina Białobrzegi.
Akta sprawy udostępnione są do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna, ul. Staszica 2, 38-400 Krosno, pok. 15.

 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Walaszczyk2016-08-10
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-08-10 08:09

Obwieszczenie

Obwieszczenie
W związku z przekazaniem przez Republikę Słowacką końcowego stanowiska dla przedsięzwięcia pn.: "Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice:, dla którego wszczęto postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 380.93 KB
Załącznik graficzny Plik pdf 902.91 KB
Podmiot publikującyPodkarpacki Urząd Wojewódzki
Wytworzył Wojewoda Podkarpacki2016-07-29
Publikujący Daniel Skotnicki 2016-07-29 14:30
Modyfikacja Daniel Skotnicki 2016-07-29 14:31

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

 
dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Podgórska Wola wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi".

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 420.69 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
Wytworzył Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie2016-07-05
Publikujący Administrator - Admin 2016-07-08 10:15
Modyfikacja Administrator - Admin 2016-07-08 10:18

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

 
dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Podgórska Wola wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi".

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 462.34 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
Wytworzył Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie2016-07-05
Publikujący Administrator - Admin 2016-07-08 10:19
Modyfikacja Administrator - Admin 2016-07-08 10:20

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE
dot. zakończenia postępowania toczonego na wniosek Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie w przedmiocie zmiany koncesji nr 54/92 na wydobywanie ropy naftowej i towarzyszącemu gazu ziemnego ze złoża "Potok", położonego na terenie miasta i gminy Jedlicze oraz miasta Krosno w województwie podkarpackim.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 297.15 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
Wytworzył Minister Środowiska2016-06-30
Publikujący Administrator - Admin 2016-06-30 17:15

Ponowne spotkanie w sprawie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

Ponowne spotkanie w sprawie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami odbędzie się w dniu 4 lipca 2016 r. o godz. 17:00 w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie przy ul. Kazimierza Wielkiego 4.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2016-06-30
Publikujący Anna Danecka 2016-06-30 14:59
Modyfikacja Anna Danecka 2016-06-30 15:01
Krosno, 28.06.2016 r.
Znak: PB.6740.2.105.2016.D                                                             
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
           
            Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z  2015 r. poz. 2031 z późn. zm.), zawiadamiam,  że na wniosek:
 
Prezydenta Miasta Krosna – 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a,
 
z  dniem  14 czerwca 2016 r.  zostało   wszczęte  postępowanie  administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tematu p.n: „Budowa ulicy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. ks. J. Popiełuszki w Krośnie”, na działkach w obrębie ewidencyjnym Polanka:
 1. Działki istniejącego pasa drogowego: 232; 233; 230/2; 234/6 (234/5); 198/3 (198/1); 199/1 (199).
 2. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 211/4; 211/5 ; 209/8 (209/7); 210/5 (210/4); 209/10 (209/2); 228/36 (228/9); 117/5 (117/1); 209/12 (209/3); 231/1 (231); 230/3 (230/1); 235/1 (235); 116; 151/8 (151/7); 197/5 (197/4); 204/5 (204/3); 200.
 3.  Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 211/2; 228/37 (228/9); 231/2 (231); 230/4 (230/1); 232; 239/1; 239/2; 235/2 (235); 234/7 (234/5); 115; 117/6 (117/1); 151/9 (151/7); 151/6; 151/5; 151/4; 197/6 (197/4); 197/3; 195/25; 204/6 (204/3); 199/2 (199); 209/13 (209/3); 209/11 (209/2); 209/9 (209/7); 209/6.
  W nawiasie działki przed podziałem.
            O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację  ww. inwestycji  drogowej   zawiadomiono  wnioskodawcę  oraz   właścicieli i użytkowników wieczystych wymienionych działek.
          Ponadto informacja o wszczęciu została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta w Krośnie przy ul. Lwowskiej  28a i przy ul. Staszica 2), na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 29.06.2016 r. do 12.07.2016 r. oraz w prasie lokalnej: tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 06.07.2016 r.
           Pan(i)  może w ciągu  14-tu  dni  od  dnia  zawiadomienia  zapoznać  się  z wnioskiem i zgłosić ewentualne uwagi w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a, pok. nr 217 w godzinach pracy urzędu.
 
 
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2016-06-29
Publikujący Danuta Knap 2016-06-29 10:45

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

OS.6341.21.2016.B                                                                                                     Krosno 28.06.2016 r.
                                                                                                    
Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z myjni samochodowej dwustanowiskowej, bezdotykowej zlokalizowanej na terenie stacji paliw LOTOS Paliwa Sp. z o.o. w Krośnie przy ul. Podkarpackiej (działka nr ew. 2921, obręb Białobrzegi, miasto Krosno) do kanalizacji sanitarnej miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Krosno Sp. z o.o.
Z przedmiotowymi aktami sprawy można zapoznać się w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek: od 730 do 1630, od wtorku do czwartku: od 730 do 1530, w piątek: od 730 do 1430 (Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna, ul. Staszica 2, pok. 15, tel. kontaktowy: 13 4743656).
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Walaszczyk2016-06-28
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-06-28 11:21
Modyfikacja Małgorzata Bocianowska 2016-07-12 11:21
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
           Działając na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  w  zakresie  dróg  publicznych  (Dz. U. z 2015 poz. 2031), zawiadamiam, że na wniosek:
Prezydenta Miasta Krosna – 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a,
w dniu 24 czerwca  2016 r.  została  wydana  decyzja Nr 1/2016 znak: PB.6740.2.80.2016.Z o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla  tematu  p.n:  „Budowa  sięgacza  od  ul.  Długiej  w  Krośnie”, na nieruchomościach lub ich częściach objętych wnioskiem, w obrębie ewidencyjnym Turaszówka.
          O wydaniu przedmiotowej decyzji o zezwoleniu na realizację ww. inwestycji drogowej zawiadomiono wnioskodawcę oraz     właścicieli i użytkowników wieczystych działek objętych wnioskiem.  Ponadto informacja o wydaniu przedmiotowej decyzji została wywieszona  na  tablicach  informacyjnych  Urzędu  Miasta  Krosna, na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.um krosno.pl/   na   okres   14   dni,   tj.   w   dniach   od   24-06-2016  r. do 08-07-2016 r. oraz w prasie lokalnej: tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 29-06-2016 r.
          Od   niniejszej   decyzji   służy    stronom    prawo   odwołania do Wojewody Podkarpackiego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krosna, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji lub zawiadomienia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od  dnia  publicznego  ogłoszenia,   tj.  wywieszenia   obwieszczenia w urzędzie gminy,  lub ukazania się obwieszczenia w prasie lokalnej.
 
 
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2016-06-24
Publikujący Danuta Knap 2016-06-24 12:24
    Krosno, 14.06.2016 r.
znak:  PB.6740.1.86.2016.Z
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
 
           
            Działając na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 72 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353), zawiadamiam, że decyzją Prezydenta Miasta Krosna Nr 163/2016 z dnia 14.06.2016 r. znak: PB.6740.1.86.2016.Z  zakończone  zostało  postępowanie  prowadzone  z  wniosku z dnia 31.05.2016 r., złożonego przez PANMAR Czekańska Szmyd Spółka Jawna, 38-400 Krosno ul. Podkarpacka 16b, w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia  na budowę:  
Rozbudowa istniejącego budynku produkcyjnego – hala obróbki płyt – część produkcyjna oraz rozbudowa tego budynku o część socjalną na terenie zakładu PANMAR w Krośnie,
na działkach nr 389/4, 99/147, 99/69, 99/106, obręb Przemysłowa, przy ulicy Podkarpadzkiej w Krośnie,
 
            Informacja o decyzji została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej  28a ul. Staszica 2) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 21 czerwca do 5 lipca 2016 r.  
            Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego  i  Budownictwa  Urzędu  Miasta  Krosna  przy  ulicy Lwowskiej 28A w Krośnie,  pok. nr 204 w godzinach pracy Urzędu .
 
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2016-06-14
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2016-06-21 10:17
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
 
Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg  publicznych  (Dz .U. z 2015r. poz. 2031), zawiadamiam, że na wniosek:
Prezydenta Miasta Krosna – 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a,
z dniem 20 maja 2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne  
o  wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tematu p.n:
„Budowa sięgacza od ul. Długiej w Krośnie”,
na działkach nr ew. gr. w obrębie ewidencyjnym Turaszówka:
 
1. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 729; 718/27 (718/2); 718/28 (718/2); 718/30 (718/12); 718/32 (718/14); 719/19 (719/1); 719/21 (719/3); 719/23 (719/7); 719/25 (719/8); 719/29 (719/11); 719/31 (719/12); 719/27 (719/10); 735/1 (735); 734/1 (734); 730/1 (730); 725/5 (725/1); 728/1 (728); 725/4 (725/1); 725/7 (725/2); 720/12 (720/3); 720/10 (720/2); 720/9 (720/2); 720/5; 720/7 (720/1); 720/14 (720/6); .
2. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 645/2; 723/1; 720/15 (720/6); 720/8 (720/1); 720/11 (720/2); 720/13 (720/3); 725/8 (725/2); 725/6 (725/1); 728/2 (728); 730/2 (730); 734/2 (734); 735/2 (735); 719/32 (719/12); 719/30 (719/11); 719/26 (719/8); 719/22 (719/3); 719/20 (719/1); 718/33 (718/14); 718/31 (718/12); 718/29 (718/2).
 
W nawiasie działki przed podziałem.
 
          O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na   realizację   ww.  inwestycji  drogowej   zawiadomiono  wnioskodawcę   oraz   właścicieli i użytkowników wieczystych wymienionych działek.
          Ponadto informacja o wszczęciu została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta w Krośnie przy ul. Lwowskiej  28 a i przy ul. Staszica 2), na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 02.06.2016 r. do 15.06.2016 r. oraz w prasie lokalnej: tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 08.06.2016 r.
           Pan(i)  może w ciągu  14 tu  dni  od  dnia  zawiadomienia  zapoznać  się  z  wnioskiem i zgłosić ewentualne uwagi w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a, pok. nr 204 w godzinach pracy Urzędu.
 
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2016-06-02
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2016-06-02 11:22
Modyfikacja Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2016-06-02 12:03
    Krosno, dn. 25.05.2016 r.
 
znak: PB.6740.1.80.2016.L
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
 
Działając na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23),
zawiadamiam, że decyzją Prezydenta Miasta Krosna z dnia 25.05.2016 r. znak: PB.6740.1.80.2016.L zakończone zostało postępowanie prowadzone z wniosku z dnia 18.05.2016r., złożonego przez SPLAST Sp. z o. o. Sp. komandytowa, 38-400 Krosno ul. Lotników 13, w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę obejmującego:
 
budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy przyłączeniowej 954 kW wraz z budową stacji transformatorowej i ogrodzenia,
na działce nr ew.: 400/3 w obrębie Przemysłowa przy ul. Lotników 13 w Krośnie.
 
Informacja o decyzji została wywieszona na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Krosna (na budynkach Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej 28a i ul. Staszica 2) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 25.05.2016 r. do 08.06.2016 r.
         Jednocześnie zawiadamiam, że można zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a w Krośnie pok. nr 216 w godzinach pracy urzędu.
 
 
 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAnna Dąbrowska-Laskoś2016-05-25
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2016-05-25 14:35
    Krosno, 13.05.2016 r.
znak:  PB.6740.2.61.2016.Z
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
 
           
            Działając na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 72 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353), zawiadamiam, że decyzją Prezydenta Miasta Krosna Nr 130/2016 z dnia 13.05.2016 r. znak: PB.6740.2.61.2016.Z  zakończone  zostało  postępowanie  prowadzone  z  wniosku z dnia 21.04.2016 r., złożonego przez Merkury Market Sp. z o. o. Sp. komandytowa, 38-400 Krosno ul. Feliksa Czajkowskiego 51, w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia  na budowę:  
budynku wystawienniczo-handlowego z magazynem oraz budynku biurowego z częścią usługowo-handlową, parkingami, dojściami i pylonem reklamowym,
na działkach nr 1946/4, 1951/4, 1957/3, 1958/1, 1964/8, 1952/2, 1966/2, 1966/3, 1966/11, 1966/12, 1966/13, 1970/11, 1971/1, 1972/5, 1974/3, 1975/1, 1981/2, 1982/3, 1928/15, 1941/4,  obręb Suchodół, przy ulicy Bieszczadzkiej w Krośnie,
 
            Informacja o decyzji została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej  28a ul. Staszica 2) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 25 maja do 8 czerwca 2016 r.  
            Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego  i  Budownictwa  Urzędu  Miasta  Krosna  przy  ulicy Lwowskiej 28A w Krośnie,  pok. nr 204 w godzinach pracy Urzędu .
 
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2016-05-06
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2016-05-25 10:36
Modyfikacja Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2016-05-25 10:37
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 PREZYDENTA   MIASTA   KROSNA
 
Na  podstawie   art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r.  Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t.  Dz. U. z  2016 r. poz.23) i art.  53  ust. 1  Ustawy  z  dnia  27  marca  2003 r. o  planowaniu   i   zagospodarowaniu    przestrzennym (Dz.  U. z 2015r. ,  poz. 199 z późn. zmianami)
                                         
                                            z   a   w  i  a  d  a  m  i  a      s i ę
 
że  w  dniu  12.02.2016r. na  wniosek: Miejskiego Przesiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o, 38-400 Krosno ul .A. Fredry 12  została   wydana  decyzja o ustaleniu  lokalizacji inwestycji  celu  publicznego  znak : PB.6733.15.2015.O  dla  przedsięwzięcia  pod  nazwą:  
 
Budowa bloku energetycznego opalanego paliwem alternatywnym w Krośnie
 polegającej na  budowie:
 • budynek portierni wraz z wagami
 • hala wyładunkowa
 • hala magazynowa (bunkier na odpady)
 • hala technologiczna
 • hala  ORC wraz z chłodnią wentylatorową
 • komin
 • silosy na reagenty
 • silosy na pozostałości
 • zbiornik na lekki olej opałowy
 • drogi wewnętrzne i place technologiczne niezbędne do funkcjonowania  bloku energetycznego
Inwestycja projektowana na działce   o nr ewidencyjnym gruntów 2746/1 w Krośnie przy ulicy  gen. Władysława Sikorskiego  w obrębie  ewidencyjnym  Krościenko Niżne.
 
           W terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za moim pośrednictwem. Zgodnie z art. 50 ust.4 Ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.  U. z  2015r. ,  poz. 199 z późn. zm.) odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 
Z przedmiotową decyzją oraz aktami sprawy można zapoznać się w okresie do dnia 7 marca 2016 r. w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa  Urzędu Miasta Krosna  ul. Lwowska 28a  pok. 203.
 
 
 
 
          
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAnna Dąbrowska-Laskoś2016-02-22
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2016-02-22 11:11
Krosno, dn. 22.02.2016 r.
 
znak: PB.6740.1.2.2016.L
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
 
Działając na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz 1235, z późn. zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 23),
zawiadamiam, że decyzją Prezydenta Miasta Krosna z dnia 22.02.2016 r. znak: PB.6740.1.2.2016.L zakończone zostało postępowanie prowadzone z wniosku z dnia 14.01.2016r., złożonego przez SPLAST Sp. z o. o. Sp. komandytowa, 38-400 Krosno ul. Lotników 13, w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę obejmującego:
 
rozbudowę hali produkcyjnej wraz z Centrum Badawczo-Rozwojowym z wewnętrznymi instalacjami tj. gazową, wodno-kanalizacyjną, wentylacyjną, elektryczną, grzewczą oraz urządzeniami p.poż. (instalacja hydrantowa, tryskaczowa, oddymianie oraz SAP), a także budowę utwardzonych placów manewrowych i drogi wewnętrznej,
na działce nr ew.: 400/3 w obrębie Przemysłowa przy ul. Lotników 13 w Krośnie.
 
Informacja o decyzji została wywieszona na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Krosna (na budynkach Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej i ul. Staszica) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 22.02.2016 r. do 07.03.2016 r.
         Jednocześnie zawiadamiam, że można zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a w Krośnie pok. nr 216 w godz. od 7.30 do 15.30.
 
 
 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAnna Dąbrowska-Laskoś2016-02-22
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2016-02-22 11:23

Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Załączniki:

Informacja Plik pdf 217.57 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłStanisława Bojko2016-02-16
Publikujący Stanisława Bojko - Stanisława Bojko 2016-02-16 15:07
Modyfikacja Stanisława Bojko - Stanisława Bojko 2016-02-16 15:14
Krosno, dn. 16.02.2016 r.
 
znak: PB.6740.1.184.2015.L
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
 
Działając na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz 1235, z późn. zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 23),
zawiadamiam, że decyzją Prezydenta Miasta Krosna z dnia 16.02.2016 r. znak: PB.6740.1.184.2015.L zakończone zostało postępowanie prowadzone z wniosku z dnia 29.12.2015 r., złożonego przez DIOXID Sp. z o. o., 38-400 Krosno ul. M. Mięsowicza 8A, w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę obejmującego:
 
przebudowę, nadbudowę i rozbudowę istniejącego budynku biurowo-socjalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek produkcyjno-socjalno-biurowy,
na działkach nr ew.: 58/8 i 58/11 w obrębie Przemysłowa przy ul. M. Mięsowicza 4A w Krośnie.
 
Informacja o decyzji została wywieszona na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Krosna (na budynkach Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej i ul. Staszica) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 16.02.2016 r. do 01.03.2016 r.
         Jednocześnie zawiadamiam, że można zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a w Krośnie pok. nr 216 w godz. od 7.30 do 15.30.
 
 
 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAnna Dąbrowska-Laskoś2016-02-16
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2016-02-16 14:22
Krosno, dn. 28.01.2016 r.
 
znak: PB.6740.1.185.2015.L
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
 
Działając na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz 1235, z późn. zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 23),
zawiadamiam, że decyzją Prezydenta Miasta Krosna z dnia 28.01.2016 r. znak: PB.6740.1.185.2015.L zakończone zostało postępowanie prowadzone z wniosku z dnia 31.12.2015 r., złożonego przez Gminę Miasto Krosno, 38-400 Krosno ul. Lwowska 28A, w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę obejmującego:
 
budowę zbiorników retencyjnych w ramach zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami (rozdział kanalizacji ogólnospławnej) w rejonie ul. Pużaka, Podkarpacka, Okulickiego i Mięsowicza w Krośnie”,
na działce nr ew. 241/6, przy ul. Podkarpackiej w Krośnie – obręb Przemysłowa.
 
Informacja o decyzji została wywieszona na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Krosna (na budynkach Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej i ul. Staszica) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 28.01.2016 r. do 11.02.2016 r.
         Jednocześnie zawiadamiam, że można zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a w Krośnie pok. nr 216 w godz. od 7.30 do 15.30.
 
 
 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAnna Dąbrowska-Laskoś2016-01-28
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2016-01-28 09:23

Obwieszczenie

WOOŚ.4203.12.2015.AH.42
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskach uwarunkowanych realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Pogórska Wola" oraz ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.
 
REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

 
o wydaniu w dniu 20 stycznia 2016 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie postanowienia, którym zawieszono postepowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 282.49 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
Wytworzył Administrator2016-01-22
Publikujący Administrator - Admin 2016-01-22 13:21
Krosno, dnia 19.01.2016 r.
 
znak: PB.6740.1.183.2015.S
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
 
Działając na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2013 r. poz 1235, z późn. zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23),
zawiadamiam, że decyzją Prezydenta Miasta Krosna z dnia 19.01.2016 r. znak: PB.6740.1.183.2015.S zakończone zostało postępowanie prowadzone z wniosku z dnia 23.12.2015 r., złożonego przez Piotr Potocki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:
Eco – Line Piotr Potocki, 38-400 Krosno ul. Pużaka 16 C, w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę obejmujące:
 
przebudowę części socjalnej w budynku hali produkcyjnej (z podziałem na dwie kondygnacje), zmianę sposobu użytkowania – zmiana technologii produkcji (poszerzenie o trawienie chemiczne) oraz rozbudowę wewnętrznej instalacji gazowej,
 
na działce nr ewid. 400/4 w Krośnie, przy ul. Lotników (obręb ewid. Przemysłowa).
 
Informacja o decyzji została wywieszona na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Krosna (na budynkach Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej i ul. Staszica) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 20.01.2016 r. do 02.02.2016 r.
         Jednocześnie zawiadamiam, że można zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a w Krośnie pok. nr 216, w godz. od 730 do 1530.
 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Skotnicka2016-01-20
Publikujący Katarzyna Skotnicka 2016-01-20 08:34
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 23 września 2019r. 01:41:45
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.