OGŁOSZENIE
 O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE ZMIANY GRANIC GMINY MIASTO KROSNO
PREZYDENT MIASTA KROSNA
 
działając na podstawie art. 4b ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 poz. 1875 z późn. zm.) oraz uchwały nr LXI/1374/14 Rady Miasta Krosna z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Krosna (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego poz. 2413)
 
zaprasza
mieszkańców miasta Krosna do udziału w konsultacjach społecznychw sprawie zmiany granic Gminy Miasto Krosno
w dniach od 14 lutego do 7 marca 2018 r.

 
Gmina Miasto Krosno rozpoczęła procedurę zmierzającą do poszerzenia jej granico tereny będące częścią Gminy Krościenko Wyżne oraz Gminy Miejsce Piastowe,o łącznej powierzchni ok. 147,97 ha. Obejmują one przede wszystkim obszar, który Gmina Miasto Krosno nabyła w formie użytkowania wieczystego. Docelowo nabyte tereny mają zostać uzbrojone celem stworzenia strefy inwestycyjnej dla przedsiębiorstw z innowacyjnych branż oraz umożliwią budowę drogi poprawiającej skomunikowanie Krosna z projektowaną drogą ekspresową S-19. Przyczyni się to do rozwoju Krosna i regionu, umożliwi utworzenie dogodnego połączenia drogowego z Rzeszowem i resztą kraju, a także wpłynie na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej oraz poziomu przedsiębiorczości, sprzyjając tym samym tworzeniu nowych, atrakcyjnych miejsc pracy i podnoszeniu jakości życia mieszkańców.
 
Celem niniejszych konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców na temat planowanych działań polegających na poszerzeniu granic Gminy Miasto Krosnoo tereny na południowy – wschód od Miasta Krosna, położonych w Gminach Miejsce Piastowe oraz Krościenko Wyżne. Lokalizacja terenów określona została w załączniku do uchwały nr LIV/1234/18 Rady Miasta Krosna z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany granic Gminy Miasto Krosno oraz przeprowadzenia konsultacji.
 
Konsultacje zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem ankiety konsultacyjnej, której wzór określa załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1188/18 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic Gminy Miasto Krosno.
 
Ankietę konsultacyjną można uzyskać:

1. do pobrania na stronie internetowej www.krosno.pl po kliknięciu w banner na stronie głównej lub w zakładce „ZMIANA GRANIC”.

2. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Krośnie www.bip.umkrosno.pl  (w zakładce „ZMIANA GRANIC MIASTA”).

3. w budynkach Urzędu Miasta Krosna przy: 4. w wybranych budynkach placówek oświatowych na terenie Miasta Krosna tj.: 5. w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Bursaki 41,
6. w budynku Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza przy ul. Kolejowej 1,
7. w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Piastowskiej  58,
8. w budynku Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. Grodzkiej 10,
9. w budynku Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 41.

Wypełnioną ankietę konsultacyjną mieszkańcy mogą składać w terminie od 14 lutego do 7 marca 2018 r. do godziny 15:30:
  1. w miejscach, gdzie udostępniane są ankiety konsultacyjne,
  2. podczas spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami, które odbędzie się w dniu
    19 lutego 2018 r. w budynku Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza przy
    ul. Kolejowej 1, o godzinie 17:00
  3. w formie korespondencji kierowanej na adres: Urząd Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno w kopercie z dopiskiem „ZMIANA GRANIC MIASTA”.
Konsultacje będą polegać na udzieleniu odpowiedzi na pytanie
o następującej treści:
„Czy jesteś za poszerzeniem granic administracyjnych Gminy Miasto Krosno o tereny o powierzchni ok. 147,97 ha, stanowiące część Gminy Krościenko Wyżne (w granicach obrębu ewidencyjnego Krościenko Wyżne) oraz Gminy Miejsce Piastowe (w granicach obrębów ewidencyjnych Targowiska i Łężany)?”
 
Wypełnienie ankiety będzie polegać na umieszczeniu w odpowiedniej kratce: „TAK”, „NIE”, „WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU” znaku „x” oraz podaniu danych respondenta.

Raport z przebiegu konsultacji zostanie opublikowany na stronie internetowej Miasta Krosna www.krosno.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.krosno.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krosna, nie później niż 60 dni od dnia zakończenia konsultacji.

Za przeprowadzenie konsultacji w Urzędzie Miasta Krosna odpowiada Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Krosna ul. Lwowska 28a, p. 301, tel. 13 47 43 301, e-mail: ri@um.krosno.pl