MENU PODMIOTOWE

I. Informacje o jednostce


II. Przedmiot działalności i kompetencje

Przykładowy opis:
III Liceum Ogólnokształcące jest szkołą 3-letnią publiczną, ponadgimnazjalną. Szkoła prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą w 11 oddziałach: 4 oddziały klas I; 3 oddziałów klas II; 4 oddziałów klas III.
Szkoła realizuje programy edukacyjne poszerzające kompetencje kluczowe uczniów, wiedzę i umiejętności konieczne do podjęcia dalszej edukacji.

III. Struktura organizacyjna

(Dyrektor, z-ca dyrektora szkoły, główny księgowy, ewentualnie sekretarz lub inne stanowiska kierownicze)
Do wykonania zgodnie z regulaminem wewnętrznym jednostki

IV. Podstawa prawna działalności


MENU PRZEDMIOTOWE

I. Załatwianie spraw

wzór:

II. Finanse, majątek jednostki

III. Rejestry i ewidencje (należy wpisać nazwy prowadzonych rejestrów/ewidencji – nie udostępniać jeśli nie ma wymogu)

IV. Dostęp do informacji publicznych

 

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

 

V. Dostęp do informacji nieogłoszonych w BIP

Aby uzyskać informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej można skorzystać z formularza wniosku dostępnego poniżej. Wniosek można dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, mailem lub wysłać faksem. Dane teleadresowe są dostępne na stronie startowej BIP.

Wniosek do pobrania