MENU PODMIOTOWE

I. Informacje o jednostce


II. Przedmiot działalności i kompetencje

W skład Miejskiego Zespołu Szkół Nr 6 w Krośnie wchodzą:

1. Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Janusza Korczaka - placówka publiczna, która:

- prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej oraz ramowych planów nauczania,

- realizuje ustalone przez własciwego ministra zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów,

- umożliwia uzyskanie świadectwa państwowego.

W ramach organizacji szkoły funkcjonuje 6 oddziałów klas I - III oraz 11 oddziałów klas IV - VIII.

2. Przedszkole Miejskie Nr 4 - placówka publiczna, która:

- prowadzi bezpłatne nauczania i wychowanie w zakresie podstawy programowej wych. przedszkolnego,

- prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

W ramach organizacji przedszkola funkcjonuje 5 grup. Godziny pracy grup wynikają z potrzeb rodziców.

III. Struktura organizacyjna

Dyrektor: Teresa Janusz

Wicedyrektor: Elżbieta Dudek

Głowny ksiegowy: Maria Drzyzga

IV. Podstawa prawna działalności


MENU PRZEDMIOTOWE

I. Załatwianie spraw
 

            - wtorek: 8:00 - 9:00
            - środa: 14:00 - 15:00

            - czwartek: 8:00 - 9:00

II. Finanse, majątek jednostki

III. Rejestry i ewidencje (należy wpisać nazwy prowadzonych rejestrów/ewidencji – nie udostępniać jeśli nie ma wymogu)

IV. Dostęp do informacji publicznych

 

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

V. Dostęp do informacji nieogłoszonych w BIP

Aby uzyskać informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej można skorzystać z formularza wniosku dostępnego poniżej. Wniosek można dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, mailem lub wysłać faksem. Dane teleadresowe są dostępne na stronie startowej BIP.
Wniosek do pobrania

​VI. Nabór i konkursy:

- Informacja o wynikach naboru
- Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta 
- Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela psychologa