MENU PODMIOTOWE

I. Informacje o jednostce


II. Przedmiot działalności i kompetencje
 

Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krośnie udziela dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem
i kształceniem dzieci i młodzieży,  a także wspomaga przedszkola, szkoły
i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Poradnia jest placówką publiczną, a korzystanie  z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.III. Struktura organizacyjna

Dyrektor: mgr Renata Brągiel

Główny księgowy: Marzena Świdrak

IV. Podstawa prawna działalności


MENU PRZEDMIOTOWE

I. Załatwianie spraw

 

II. Finanse, majątek jednostki

III. Rejestry i ewidencje (należy wpisać nazwy prowadzonych rejestrów/ewidencji – nie udostępniać jeśli nie ma wymogu):IV. Dostęp do informacji publicznych

 

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

V. Dostęp do informacji nieogłoszonych w BIP

Aby uzyskać informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej można skorzystać z formularza wniosku dostępnego poniżej. Wniosek można dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, mailem lub wysłać faksem. Dane teleadresowe są dostępne na stronie startowej BIP.

Wniosek do pobrania