Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Krosna Nr LIX/1345/18 z dnia 28 maja 2018 r.
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „STARE MIASTO 1”, uchwalonego uchwałą Nr LXXII/1262/10 Rady Miasta Krosna z dnia 10 listopada 2010 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 118, poz. 2272 z dnia 22 listopada 2010 r., zm. uchwałą Nr XXXVII/735/16 Rady Miasta Krosna z dnia 25 listopada 2016 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego poz. 4286 z dnia 22 grudnia 2016 r., obejmującego obszar ok. 0,06 ha, w granicach działki nr ewid. 2459/1 (obręb Śródmieście) przy ul. Niepodległości wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 5.06.2019 r. do 26.06.2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, w pokoju 203A w godz. od 8:00 do 15:00.