Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
Jesteś tutaj:

Obwieszczenie

OS.6220.2.2020.A
Krosno, 12.02.2021 r.

OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 33 oraz art. 79 ust. 1 w związku z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś,
PREZYDENT MIASTA KROSNA
podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa Bloku Energetycznego opalanego paliwem wytworzonym na bazie pozostałości z sortowania odpadów komunalnych”.
Postępowanie w przedmiotowej sprawie wszczęto na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. A. Fredry 12, 38-400 Krosno.
Przedmiotowa inwestycja należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś, tj. przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w §3 ust. 1 pkt. 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Prezydent Miasta Krosna. Organem właściwym do wydania opinii w przedmiotowej sprawie jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie, zaś organem właściwym do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Krosna Wydział Ochrony Środowiska, ul. Staszica 2, pok. 15, w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałek: od 730 do 1630, od wtorku do czwartku: od 730 do 1530, w piątek: od 730 do 1430.
Zainteresowani mogą składać uwag i wnioski w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a także poprzez ePUAP (elektroniczną platformę usług administracji publicznej), w terminie 30 dni, od 16.02.2021 r. do 17.03.2021 r., na adres: Urząd Miasta Krosna Wydział Ochrony Środowiska, ul. Staszica 2, 38-430 Krosno; poczta elektroniczna – os@um.krosno.pl, tel. 13 47 43 656.
Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa (art. 29 ustawy ooś). Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krosna przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia (art. 35 ustawy ooś).
Wobec powyższego niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krosna oraz poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w obrębie inwestycji.
Ponadto informuję, że zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Krosna z siedzibą: ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@um.krosno.pl. Dane osobowe strony zbierane są w celu prowadzenia ww. postępowania administracyjnego. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Stronie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.
Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:
1.    na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krosna,
2.    w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia,
3.    w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krosna na stronie internetowej: https://bip.umkrosno.pl/.
Do wiadomości:
1. MPGK Krosno Sp. z o.o., ul. Fredry 12, 38-400 Krosno.
Podmiot publikujący
WytworzyłMałgorzata Bocianowska2021-02-12 00:00
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2021-02-16 10:36
Modyfikacja Małgorzata Bocianowska 2021-02-16 12:51
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 08 maja 2021r. 06:29:49
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.