Jadę się uczyć i rozwijać - zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich

Krosno, dn. 10.11.2017 r.
SOSW.081.9.2017
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące zamówienia  poniżej 30 tys. EURO
 
 
I. Zamawiający: 
GMINA MIASTO KROSNO
38 – 400 Krosno, ul. Lwowska 28A 
NIP: 684-00-13-798, REGON: 370440809

W imieniu zamawiającego realizującym umowę jest:
 
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Krośnie
ul. J. Bema 46, 38 – 400 Krosno
tel. 13 43 655-55
e-mail: sosw_krosno@pro.onet.pl        
 
 Zwracamy się z prośbą o  złożenie oferty dotyczącej przedmiotu zamówienia  pn.:
 
„Jadę się uczyć i rozwijać - zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego  przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Specjalnego Ośrodku Szkolno – Wychowawczego  w Krośnie,  ul. J. Bema 46”
- projekt jest dofinansowany ze  środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób   Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między
regionami III” – obszar D.
 
II. Opis przedmiotu zamówienia:
 
1. Zamówienie obejmuje zakup wraz z dostawą  fabrycznie nowego samochodu osobowego typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, 9-cio miejscowego (w tym 1 osoba niepełnosprawna  na wózku inwalidzkim).
Dostawa samochodu do siedziby Zamawiającego, tj. do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Krośnie,  ul. J. Bema 46  w  terminie  do  15. 02. 2018 r.
 
2. W przypadku wątpliwości co do jednoznaczności zapisów niniejszego zapytania ofertowego Zamawiający zwraca się o wyartykułowanie  wątpliwości na piśmie i przekazanie drogą poczty elektronicznej na adres: sosw_krosno@pro.onet.pl.
Zapytania w sprawie  wyjaśnienia treści niniejszego zapytania ofertowego zostaną rozpatrzone przez Zamawiającego, a odpowiedź zostanie udzielona i przekazana drogą elektroniczną na adres wskazany przez Pytającego lub pisemnie wg wyboru Zamawiającego.
 
3. Opis i zakres przedmiotu zamówienia  zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Opis i parametry techniczne przedmiotu zamówienia.
 
4. Zamawiający wymaga załączenia do oferty wypełnionego i podpisanego załącznika  nr 1, tj. Opis i parametry techniczne  przedmiotu zamówienia.
Opis  i parametry techniczne przedmiotu zamówienia zawierają minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia.
 
5. Dostarczony samochód osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych  winien być wyposażony w komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu wskazanych w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz.1137 z późn. zm).
 
6. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na swój koszt do siedziby zamawiającego, tj. do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Krośnie,  ul. J. Bema 46, 38 – 400 Krosno.
 
7. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego dostawy samochodu będzie Protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez osobę  upoważnioną przez Zamawiającego oraz Wykonawcę.
 
8. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia  winien spełniać warunki udziału w postępowaniu  określone niniejszym Zapytaniem ofertowym oraz w projekcie Umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.
 
III. Sposób przygotowania oferty:
 
a) ofertę należy sporządzić na załączonym wzorze formularza ofertowego (załącznik nr 2), oraz wypełniony załącznik  nr 1 - 2 x;
b) do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający umocowanie do działania w niniejszym postępowaniu, w imieniu  wykonawcy składającego  ofertę, dokument należy   złożyć w   oryginale;
c) ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na komputerze lub odręcznie atramentem lub długopisem;
d) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy;
e) ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, na kopercie należy umieścić napis oferta na realizację  przedmiotu zamówienia pn.:
„Jadę się uczyć i rozwijać - zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Krośnie,  ul. J. Bema 46”;
f) ofertę  można złożyć osobiście w sekretariacie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Krośnie, ul. J. Bema 46 lub przesłać  na adres: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy  ul. J. Bema 46, 38 – 400 Krosno.
 
IV. Termin składania  ofert:
 
Oferty należy dostarczyć do sekretariatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Krośnie, ul. J. Bema 46  do 24.11. 2017 r. do godz. 15.00  w formie pisemnej (osobiście lub drogą pocztową).
 
V. Termin otwarcia ofert:
 
1. Otwarcie ofert odbędzie się w pokoju nr 210 (I piętro) w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym  w Krośnie,  ul. J. Bema 46 w dniu 24.11.2017 r. o godz. 15.00 .
2. Wyznaczenie terminu  podpisania umowy planuje się nie później niż 30 dni od dnia otrzymaniu informacji o wyborze oferty.
 
VI. Kryterium  oceny ofert:
 
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
  1. najkorzystniejsza cena brutto zaoferowana przez Wykonawcę - 90 %;
  2. warunki usług serwisowych - 10 %.
VII. Termin realizacji zamówienia:
nie dłużej niż do dnia 15 lutego 2018 r.
 
VIII. Istotne postanowienia umowy:
 
  1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji określonej w Załączniku nr 1, tj. Opisie i parametrach technicznych  przedmiotu zamówienia objętych niniejszą umową. Bieg terminu gwarancji  rozpoczyna się od daty wystawienia Protokołu zdawczo – odbiorczego, a w przypadku stwierdzenia wadliwych części  od daty wymiany lub naprawy przedmiotu zamówienia.
  2. Wszelkie koszty związane z wymianą lub naprawą  wadliwych części ponosi Wykonawca.
      3. Warunki płatności: Zamawiający dopuszcza możliwość płatności w transzach; zaliczkowo w roku 2017, końcowo po odbiorze przedmiotu zamówienia i podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego.
 
IX. Informacje dodatkowe:
  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania  w każdym czasie bez podania przyczyny.
  2. Wybrany wykonawca zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.
  3. Wyznaczenie terminu podpisania umowy planuje się nie później niż 30 dni po wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 
Osobą uprawnioną  przez Zamawiającego do kontaktowania się  z wykonawcami jest:
 
Pani Małgorzata Biernacka,  tel. 13 43 655 55.
 
Załączniki do pobrania na dole strony.
 
Data składania ofert:
2017-11-24 15:00:00
Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłZnój Jolanta 2017-11-10 12:00:00
Publikujący Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 2017-11-10 12:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE 102.50 KbPlik doc
2. FORMULARZ OFERTY 29.50 KbPlik doc
3. WZÓR UMOWY 67.50 KbPlik doc

Rejestr zmian