Konserwację, opróżnianie i czyszczenie separatorów oraz zbiorników ropopochodnych zainstalowanych na sieciach kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna w 2020r.

ZMIANY:
2020-04-21 09:15:26: Dodano plik Informacja o wyborze oferty 2020 r Separatory.pdf
2020-03-27 11:02:30: Dodano plik Zmiana terminu otwarcia ofert Seperatory.pdf
Więcej >>>
2020-03-23 15:21:20: Dodano plik SIWZ Secyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Załącznik nr 3.pdf
2020-03-23 15:19:48: Usunięto plik SIWZ Secyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia -- Załącznik nr 3.pdf
 
GK.7021.6.1.2020.B                                                                             Krosno, dnia 20.03.2020 r.
 
OGŁOSZENIE
dotyczące  zamówienia poniżej 30 tys. EURO
 
GMINA  MIASTO  KROSNO, 38 - 400  Krosno ul. Lwowska  28A  tel. (0-13) 47- 43 - 629,
fax. ( 0-13 )   47 - 43 - 625; NIP  684 - 00 - 13 - 798;  REGON  000526989.
 
 
OGŁASZA
że zamierza udzielić zamówienia na:
 „Konserwację, opróżnianie i czyszczenie separatorów oraz zbiorników ropopochodnych zainstalowanych na sieciach kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna w 2020r.
 
 
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych CPV:
90000000-7 - usługa odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi
                           ekologiczne
90410000-4   -   usługi usuwania ścieków oraz ich neutralizacja
 1. Przedmiot zamówienia:Dwukrotne wykonanie w okresie od dnia zawarcia umowy do 16 listopada 2020 r. usługi polegającej na oczyszczaniu urządzeń oczyszczających ścieki opadowe oraz dwukrotne kontrole stanu separatorów i osadników w trakcie obowiązywania umowy tj.
-  29 szt. separatorów związków ropopochodnych.
-  29 szt. odrębnych osadników lub studni przelewowych umiejscowionych przed separatorami,
w które wyposażona jest miejska kanalizacja deszczowa w Krośnie
 
Zamówienie obejmuje dwukrotne (dwa etapy) czyszczenie wszystkich urządzeń ujętych
w punkcie 1.2 szczegółowej specyfikacji technicznej.
 
 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
 2. Dokumenty dotyczące zamówienia:
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
- specyfikacja techniczna,
- formularz ofertowy,
- formularz cenowy
- oświadczenia
 
można odebrać w wersji papierowej siedzibie Zamawiającego pokój nr 28 przy ul. Staszica 2.
 
 1. Termin wykonania zamówienia: rozpoczęcie - po podpisaniu umowy w niżej wymienionych terminach
       - I etap od 7 maja do 25 maja 2020r,
       - II etap od 22 października do 16 listopada 2020 r,                                    
 1. Kryterium oceny ofert: cena 100%.
 2. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
      1) formularz oferty
2) formularz cenowy
3) oświadczenia
            Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę (wraz z w/w dokumentami) należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a w kancelarii ogólnej, pokój nr 01
Koperta powinna być oznaczona przez podanie tytułu zamówienia – Oferta na:
 1. Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do upływu terminu otwarcia ofert.
 2. Pierwsza koperta powinna być oznaczona w następujący sposób- bez nazwy Oferenta.
 3. Składanie ofert w formie pisemnej, na kopercie należy umieścić napis:
 
URZĄD MIASTA KROSNA
ul. Lwowska 28a
38-400 KROSNO
 
„Konserwację, opróżnianie i czyszczenie separatorów oraz zbiorników ropopochodnych zainstalowanych na sieciach kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna w 2020r.”
NIE OTWIERAĆ PRZED  - 10 kwietnia 2020 r. do godz. 14:00.
 
Druga koperta powinna być umieszczona w pierwszej i oznaczona analogicznie j.w. lecz  z nazwą  i adresem Oferenta.
 1. Termin składania ofert upływa dnia 10 kwietnia 2020 r. o godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi
  w dniu 10 kwietnia 2020 r. o godz. 14:00 w budynku Urzędu Miasta Krosna przy ul. Staszica 2 w pokoju Nr 26.
 2. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Inspektor Krzysztof Zaborowski - Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krosna ul. Staszica 2  pok. 28
  tel. (0-13) 47 43 632.
Data składania ofert:
2020-04-10 11:00:00
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZaborowski Krzysztof 2020-03-20 14:09:00
PublikującyKrzysztof Zaborowski 2020-03-23 14:10:00
Modyfikował(a) Krzysztof Zaborowski 2020-04-21 09:15:26
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 447.63 KbPlik pdf
2. Formularz ofertowy Załącznik nr 1 260.18 KbPlik pdf
3. Formularz cenowy- wykaz urządzeń - załącznik nr 2 414.61 KbPlik pdf
4. Oświadczenie Wykonawcy - Załącznik nr 4 253.21 KbPlik pdf
5. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 747.53 KbPlik pdf
6. SIWZ Secyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Załącznik nr 3 2.87 MBPlik pdf
7. Informacja o zmianie terminu otwarcia ofert 408.51 KbPlik pdf
8. Informacja o wyborze oferty 2020 - Konserwacja separatorów 420.13 KbPlik pdf

Rejestr zmian