„Aktualizacja (opracowanie) operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na zrzucie wód opadowych lub roztopowych na terenie Miasta Krosna.”

ZMIANY:
2020-02-07 14:18:37: Dodano plik informacja otwarcie ofert.pdf
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. EURO
GMINA MIASTO KROSNO , 38 - 400 Krosno ul. Lwowska 28A tel. (13) 47-43-210,
fax . (13) 47-43-206; NIP 684 - 00 - 13 - 798 ; REGON 000526989
OGŁASZA
że zamierza udzielić zamówienia na:
 
„Aktualizacja (opracowanie) operatów wodnoprawnych  wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na zrzucie wód opadowych lub roztopowych na terenie Miasta Krosna.”
 

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
71300000-1 - Usługi inżynieryjne

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:
Opracowaniu - aktualizacji 3 operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni  utwardzonych, dróg i parkingów za pośrednictwem istniejących wylotów kanalizacji deszczowej Gminy Miasto Krosno.
 1. Opis przedmiotu zamówienia: „Aktualizacja (opracowanie) operatów wodnoprawnych  wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na zrzucie wód opadowych lub roztopowych na terenie Miasta Krosna.” 
 2. Warunki płatności: przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 14 dni od dnia doręczenia faktury.
 3. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:
Opracowaniu - aktualizacji 3 operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni  utwardzonych, dróg i parkingów za pośrednictwem istniejących wylotów kanalizacji deszczowej Gminy Miasto Krosno.
 1. Opis zamówienia:
Zamawiający posiada Decyzje - pozwolenia wodnoprawne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych, dróg i parkingów za pośrednictwem istniejących wylotów kanalizacji deszczowej
 
 

Lp. Odbiornik wód Rodzaj odbiornika Pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane
adres nazwa odbiornika (rzeka, jezioro, morskie wody wewnętrzne, wody morza terytorialnego) numer i data wydania oraz organ który wydał termin obowiązywania
1 2 3 4 5 6
 
1 Gmina Miasto Krosno Lubatówka potok OS.B.6210-1/10 19.01.2010
Prezydent Miasta Krosna
19.01.2020
2 Gmina Miasto Krosno Wisłok rzeka OS.B.6210-5/10 15.02.2010
Prezydent Miasta Krosna
15.02.2020
3 Gmina Miasto Krosno Wisłok rzeka RŚ.VII.RD.626-91/09/10 01.02.2010
Marszałek Województwa Podkarpackiego
31.01.2020
 
 
Wykonawca opracuje ( zaktualizuje ) operaty wodnoprawne, a następnie uzyska nowe pozwolenia wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód polegające na zrzucie wód opadowych lub roztopowych do istniejących odbiorników.
Operat wodnoprawny powinien spełniać wymagania ustawy Prawo Wodne oraz przepisów wykonawczych do niej. Zakres i formę operatu wodnoprawnego oraz materiałów do uzyskania decyzji pozwolenie wodnoprawne reguluje treść ustawy Prawo Wodne
z 18 lipca 2017r.
W ramach niniejszego zamówienia, Wykonawca pozyska dodatkowe materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia m.in.: wypisy i wyrysy działek, mapy ewidencyjne, które będą stanowiły załącznik do wniosku o wydanie danego pozwolenia wodnoprawnego. Wszystkie elementy odwodnienia należy zaznaczyć na aktualnej mapie sytuacyjno – wysokościowej. 
Podstawą wydania pozwolenia wodnoprawnego jest operat wodnoprawny. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego wymagane jest na szczególne korzystanie z wód.
Aktualizacja i opracowanie nowego operatu wodnoprawnego ma służyć uzyskaniu nowego pozwolenia wodnoprawnego.
Do Zamawiającego należy terminowo przekazać 1 egz. opracowanego operatu wodnoprawnego wraz z projektem wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego celem uzgodnienia, a także dokumentami określonymi w umowie. Termin przekazania operatu wodnoprawnego przedstawiono w punkcie 5.2.1 opisu przedmiotu zamówienia.    
Po uzyskaniu pozytywnej opinii zamawiającego należy złożyć wniosek wraz
z załącznikami do właściwego organu.
Do obowiązków wykonawcy opracowań operatów wodnoprawnych należy współpraca
z zamawiającym i aktywne uczestnictwo w postępowaniu tj., uzupełnienie i poprawianie operatów wodnoprawnych na wezwanie organów administracyjnych biorących udział
w postepowaniu. 
Każdy z operatów należy sporządzić w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w formie opisowej i graficznej, jak również w wersji elektronicznej na nośniku CD.
4.1. Część opisowa operatu powinna zawierać:
 1. oznaczenie wnioskodawcy ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego;
 2. wyszczególnienie:
 1. celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód,
 2. rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych,
 3. stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód, z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli (wypis z ewidencji gruntów),
 4. obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osób trzecich;
 1. opis urządzenia wodnego, w tym położenie za pomocą współrzędnych geograficznych oraz podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie,
 2. charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym oraz odbiornika ścieków deszczowych,
 3.  ustalenia wynikające z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i warunków korzystania z wód regionu wodnego,
 4. wpływ gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe i podziemne,
 5. planowany okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności, wystąpienia awarii lub uszkodzenia urządzeń pomiarowych oraz rozmiar i warunki korzystania z wód i urządzeń wodnych w tych sytuacjach,
 6. formy ochrony przyrody występujące w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowych do wykonania urządzeń wodnych,
 7. określenie stanu i składu ścieków lub minimalnego procentu redukcji zanieczyszczeń w ściekach oraz sposób i efekt ich oczyszczania,
 8. przedstawienie wyników pomiarów ilości i jakości ścieków,
 9. opis istniejących instalacji i urządzeń służących do gromadzenia, oczyszczania oraz odprowadzenia ścieków,
 10. informację o sposobie zagospodarowania osadów ściekowych,
 11. określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz odprowadzanych ścieków oraz wód podziemnych lub wód powierzchniowych powyżej i poniżej zrzutu ścieków,
 12. opis jakości wody w miejscu zamierzonego wprowadzania ścieków.
4.2. Część graficzna operatu powinna zawierać:
 1. plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z oznaczeniem nieruchomości wraz z ich powierzchnią, naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu,
 2. zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wody płynącej w zasięgu oddziaływania tych urządzeń,
 3. schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych,
 4. schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych,
 5. dokumentacje fotograficzną.
 
 1. Termin realizacji usługi:
5.1. Termin rozpoczęcia usługi: od daty podpisania umowy.
5.2. Termin zakończenia usługi: 
5.2.1 Pierwszy etap (opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z projektem wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego celem uzgodnienia): miesiąc od daty podpisania umowy.  
5.2.2 Drugi etap (uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego): do 30 kwietnia 2020 r.
 1. Gwarancja: wykonane prace podlegają rocznej gwarancji
 2. Kryteria oraz warunki oceny ofert:
Kryterium oceny ofert – 100 % cena.
Zamawiający wymaga od wykonawcy doświadczenia w następującym Zakresie:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed datą ogłoszenia
o przedmiotowym zamówieniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał 1 operat wodnoprawny na podstawie, którego zostało uzyskane pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód.
 W celu udokumentowania spełnienia stawianych wymagań Wykonawca winien do oferty dołączyć dokument potwierdzający, że usługa została wykonana należycie. 
 1. Inne istotne warunki zamówienia:
  1. operaty wodnoprawne należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi przepisami:
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
 
 
Uwaga:
Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które spełniać maja opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów. 
 
 1. Sposób przygotowania ofert:
 • ofertę należy sporządzić w języku polskim,
 • oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty
  w imieniu wykonawcy,
 • na kopercie należy umieścić napis:
 
„Aktualizacja (opracowanie) operatów wodnoprawnych  wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na zrzucie wód opadowych lub roztopowych na terenie Miasta Krosna”
 
 
 NIE OTWIERAĆ DO 03.02.2020 r. do godz. 13.00
 
 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 03.02.2020 r., do godziny: 12:00 w formie pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Miasta Krosna ul. Staszica 2,
  38-400 Krosno
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.02.2020 r. o godz. 13:00 w budynku Urzędu Miasta Krosna przy ul. Staszica 2 w pokoju nr 27 a (poddasze).
 1. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Natalia Uram, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krosna, ul. Staszica 2 pok. 27 w godz. 8:00 – 15:00 tel. (0-13) 47 43 632
 
Data składania ofert:
2020-02-03 12:00:00
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłUram Natalia 2020-01-24 10:57:00
PublikującyNatalia Uram 2020-01-24 10:59:21
Modyfikował(a) Natalia Uram 2020-02-07 14:18:37
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Załacznik nr 1 oferta 114.04 KbPlik pdf
2. Informacja o rozstrzygnięciu przetargu 362.26 KbPlik pdf

Rejestr zmian