Likwidacja awarii rozkopem - bieżące utrzymanie, modernizacja i remonty kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna

ZMIANY:
2020-01-30 08:45:55: Dodano plik GK_7021_4_2020_B Ogłoszenie z otwarcia ofert likwidacja awarii rozkopem 2020.pdf
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
 
 
·  remont studni kanalizacji deszczowej,
·  remont przyłączy i wpustów ulicznych
·  wykonanie nowych studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej,
·  regulacja urządzeń podziemnych kanalizacji deszczowej
·  remonty odcinków kanalizacji deszczowej
·  wykonanie remontów kanałów sieci kanalizacji deszczowej,
·  wykonywanie  robót cząstkowych ogólnobudowlanych na sieci kanalizacji deszczowej
·  wymiana i montaż pokryw i włazów na studniach kanalizacji deszczowej
 1. Ogłasza, że udzieli zamówienia na wykonanie usługi pn.
        „Likwidacja awarii rozkopem - bieżące utrzymanie, modernizacja i remonty kanalizacji  deszczowej na terenie  miasta Krosna "
 1. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy
                                                              do 21 grudnia 2020 r.
 1. Okres gwarancji: 5 lat.   
 2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargowym określonym w przepisach regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO (§ 8 pkt 2 regulaminu stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 700/10 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 12 lutego 2010 r. – publikacja na stronie internetowej Zamawiającego (www.krosno.pl).
Do zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 29.01.2004 r. DZ.U. 2004 nr 19 poz. 177  Prawo zamówień publicznych – art. 4 ust. 8 (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz.1986,2215, 2019 poz. 53 z późn. zm.)
4.1 Warunki płatności:  przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze
w terminie do 30 dni od dnia doręczenia faktury.
4.2 Obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie wynagrodzenie kosztorysowe powykonawcze, ustalone w oparciu o rzeczowe obmiary wykonanych robót, przemnożone przez odpowiednie im ceny jednostkowe zawarte w ofercie Wykonawcy – ustalone  w „Kosztorysie ofertowym”
4.3 Ustalenie ostatecznego wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego wykonanych robót sporządzonego w układzie i w formie jak kosztorys ofertowy.
4.4 Kosztorys powykonawczy sporządzany będzie sukcesywnie wraz z postępem robót,   w oparciu o zgłoszone awarie. Obmiary ilości robót wykonanych zostaną, przemnożone przez odpowiednie im ceny jednostkowe zawarte w ofercie Wykonawcy- ustalonym kosztorysie powykonawczym.
4.5 Przy rozliczeniu kosztorysowym niedopuszczalna jest  zmiana ceny jednostkowej poszczególnych elementów robót, które zostały ujęte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
 
 1. Inne istotne warunki zamówienia:
Zakres robót związanych z bieżącym utrzymaniem, modernizacją i remontami kanalizacji deszczowej obejmuje:
a) remont studni kanalizacji deszczowej,
b) remont przykanalików (wpustów ulicznych),
c) wykonanie nowych studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej,
d) wykonanie nowych przykanalików,
e) regulacja urządzeń podziemnych,
f) wykonanie kanałów sieci kanalizacji deszczowej,
g) czyszczenie elementów sieci kanalizacji deszczowej.
  h) zabezpieczanie terenu (całodobowe)  i usuwanie na zgłoszenie usterek i awarii elementów sieci kanalizacji deszczowej
  i) wykonywanie drobnych robót ogólnobudowlanych na sieci kanalizacji deszczowej.
  j) montaż pokryw na studniach kanalizacji deszczowej
  k) montaż wpustów na studniach kanalizacji deszczowej
 
Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego przeprowadzenia wizji lokalnej  w terenie, zapoznanie się z przedmiotem zleconej pracy oraz oznakowanie i zabezpieczenia terenu. W zakres ceny wchodzić będzie oprócz robót związanych z przedmiotem zamówienia również:
- zlokalizowanie awarii i zabezpieczenie miejsca awarii.
- ubezpieczenie  wykonywanych  robót  z  tytułu  szkód, które mogą zaistnieć w związku
z określonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności  cywilnej.
- do każdej wykonanej usługi wykonawca jest zobowiązany, przedłożyć dokument z sprzedaży złomu i przekazania uzyskanych środków finansowych na konto  Gminy Krosno. Przedłożenie rozliczenia należy wykonać na koniec trwania umowy.  
 
Wykonawca przystąpi do wykonania zleconych robót w terminie 24 h od chwili zgłoszenia. W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej zgłoszonej telefonicznie i pocztą elektroniczną lub pisemnie wykonawca przystąpi do wykonania zleconych robót najpóźniej  w terminie 4 h od chwili zgłoszenia. Wykonawca jest zobowiązany do  natychmiastowego zabezpieczenia awarii w sposób gwarantujący bezpieczne korzystanie terenu w obrębie powstałej szkody; pod względem  BHP i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz zabezpieczenia strefy ruchu pieszego.
 1. Sposób przygotowania oferty:
 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku ”Kosztorys ofertowy”.
 2. Kosztorys ofertowy musi być podpisany przez wykonawcę .
 3. Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do upływu terminu otwarcia ofert.
 4. Pierwsza koperta powinna być oznaczona w następujący sposób- bez nazwy Oferenta.
 5. Składanie ofert w formie pisemnej, na kopercie należy umieścić napis:
URZĄD MIASTA KROSNA
ul. Lwowska 28a
38-400 KROSNO
 
„Likwidacja awarii rozkopem - bieżące utrzymanie, modernizacja i remonty kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Krosna "  
NIE OTWIERAĆ PRZED  - 27 stycznia 2020 r. do godz. 13:00.
 
Druga koperta powinna być umieszczona w pierwszej i oznaczona analogicznie j.w. lecz z nazwą  i adresem Oferenta.
 
 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27 styczeń 2020 r., do godziny: 11:00 w formie  pisemnej na adres: Urząd Miasta Krosna ul. Lwowska 28a, 38 - 400 Krosno.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 styczeń 2020 r. o godz. 13:00 w budynku Urzędu Miasta Krosna przy ul. Staszica 2 w pokoju Nr 28 (II piętro).
 
 1. Do oferty należy dołączyć:
8.1 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 
8.2 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich uprawnień zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia,
        wymagane jest wykazanie 1 osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: kanalizacyjnej oraz aktualne zaświadczenie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.  
 1. Do zamówienia należy dołączyć następujące oświadczenia, że oferenci;
9.1  Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie objętym zamówieniem.
9.2 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia
9.3 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie Dz.U.2017.1579 z póź. zm. art.24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Ponadto wypełnione załączniki dołączone do zapytania ofertowego tj.
- załącznik Nr 1 Formularz ofertowy
- załącznik Nr 2 Oświadczenie
- załącznik Nr 3 Wykaz osób
- załącznik Nr 4 Oświadczenie kierownika robót budowalnych
- załącznik Nr 5 Kosztorys ofertowy
 
 1. Podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym cena ofertowa brutto, brana będzie pod uwagę  w trakcie oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Cena ofertowa brutto musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, niezależnie od wchodzących w ich skład elementów. Przyjmuje się matematyczną zasadę zaokrąglania trzeciej liczby po przecinku. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich przeznaczonych do tego miejscach występujących              w formularzu ofertowym. Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać i wprowadzać dodatkowych pozycji do formularza ofertowego.
 Cena ofertowa brutto musi obejmować wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. W cenie ofertowej brutto Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia w tym udzielenia gwarancji na wykonane usługi na okres 5 lat.
10.1 Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o załączony przedmiar z dokładnością  do 2 miejsc po przecinku.
Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem robót będących przedmiotem zamówienia publicznego oraz wszystkie inne koszty towarzyszące, np. koszty oznakowania terenu robót.
10.2 Wartość realizacji zamówienia  robót podobnych nie przewidzianych w trakcie  
  realizacji umowy  nie może przekroczyć 50% wartości umowy.  
11. Kryterium oceny ofert:
Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa wykonawcy w postępowaniu i określi czy każda z ofert spełnia wymagane warunki określone SIWZ, czy została prawidłowo podpisana oraz czy jest zgodna z wymaganiami zawartymi w zamówieniu.
Przy wyborze ofert, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
Najniższa cena brutto 100%
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.
Zamawiający niezwłocznie opublikuje wyniki z postępowania o udzieleniu zamówienia na stronie internetowej „www.bip.umkrosno.pl” w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce tablica ogłoszeń/”Zamówienia publiczne Urzędu Miasta Krosna (poniżej 30 000 €)”.
12. Odpowiedzialność stron
Istotne postanowienia stron, które zostaną wprowadzone do treści umowy
12.1. Zlecanie robót do wykonania następować będzie telefonicznie lub pisemnie przez kontakt; e-mail: zaborowski.krzysztof@um.krosno.pl    tel. (13) 47 43 632
12.2. Wykonawca przystąpi do wykonania zleconych robót w terminie 24 h od chwili zgłoszenia. W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej zgłoszonej telefonicznie i pocztą elektroniczną lub pisemnie wykonawca przystąpi do wykonania zleconych robót najpóźniej  w terminie 4 h od chwili zgłoszenia. Wykonawca jest zobowiązany do  natychmiastowego zabezpieczenia awarii w sposób gwarantujący bezpieczne korzystanie terenu w obrębie powstałej szkody pod względem  BHP i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz zabezpieczenia strefy ruchu pieszego.
13. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania za nienależyte wykonanie robót będących przedmiotem zamówienia są kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
      Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  kary  umowne w przypadku:
a) odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 %   wynagrodzenia umownego.
b) za niedotrzymanie terminu wykonania prac określonych w zleceniu - w wysokości 300 złotych za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia określonego w zleceniu.
c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
    2. Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  kary  umowne:
a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, za wyjątkiem wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie  leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  w wysokości  20 % ustalonego wynagrodzenia,
   3.  Kara umowna płatna będzie na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez stronę  uprawnioną do jej naliczenia, w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej, nie krótszej  niż 14 dni od jej otrzymania.
  4.   Jeżeli  wysokość  zastrzeżonych  kar  umownych  nie  pokrywa faktycznie  poniesionej  szkody,  strony mogą dochodzić  odszkodowania  uzupełniającego  na  zasadach  ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.
 
14. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Krzysztof Zaborowski
– inspektor ds. zarządzania kanalizacją deszczową Urzędu Miasta Krosna, ul. Staszica 2 
 pok. 28  w godz. 7:30 – 15:30 tel. (0-13) 47 43 629.
Data składania ofert:
2020-01-27 11:00:00
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZaborowski Krzysztof 2020-01-09 14:04:00
PublikującyKrzysztof Zaborowski 2020-01-09 14:05:10
Modyfikował(a) Krzysztof Zaborowski 2020-01-30 08:45:55
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie na likwidacje awarii rozkopem 2.50 MBPlik pdf
2. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 327.98 KbPlik pdf
3. Załącznik nr 2 505.74 KbPlik pdf
4. Załącznik nr 3 312.27 KbPlik pdf
5. Załacznik nr 4 375.92 KbPlik pdf
6. Załącznik nr 5 kosztorys ofertowy i przedmiary 275.00 KbPlik pdf
7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 309.23 KbPlik pdf

Rejestr zmian