„Usługa dostępu do Internetu i wsparcia technicznego dla 58 komputerów zakupionych w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą szechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna” oraz 108 komputerów zakupionych w ramach projektu pn. „Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Krosna”.
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro

GMINA MIASTO KROSNO
ul. Lwowska 28 a, 38-400 Krosno, tel. 13 43 675 43,
faks  13 43 628 65; NIP  684-00-13-798;  REGON  000526989
 
ogłasza, że zamierza udzielić zamówienia pn. „Usługa dostępu do Internetui wsparcia technicznego dla 58 komputerów zakupionych w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna” oraz 108 komputerów zakupionych w ramach projektu pn. „Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Krosna”.

 1. Tryb postępowania:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargowym, na podstawie § 10 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 700/10 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 12 lutego 2010 r.
w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro zmienionego Zarządzeniem Nr 1059/14 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 15.04.2014 r.
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
W ramach realizowanego zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:
 1. Zapewnienia usług dostępu do Internetu szerokopasmowego dla beneficjentów projektów w ramach utrzymania ich trwałości w okresie obowiązywania Umowy (tj. od 01.01.2020 do 31.12.2020), w szczególności poprzez:
  1. uruchomienie i utrzymanie dostępu do Internetu szerokopasmowego dla 108 komputerów (w tym 72 komputery stacjonarne w gospodarstwach domowych (BO) oraz 36 komputerów przenośnych w jednostkach podległych Zamawiającemu (JP)) zakupionych w ramach projektu pn. „Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Krosna” (lokalizację beneficjentów przestawia mapa stanowiąca załącznik nr 2 do ogłoszenia)
  2. uruchomienie i utrzymanie dostępu do Internetu szerokopasmowego dla 58 komputerów stacjonarnych (w tym 30 komputerów w gospodarstwach domowych (BO) oraz 28 komputerów w jednostkach podległych Zamawiającemu (JP)) zakupionych w ramach projektu
   pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna” (lokalizację beneficjentów przestawia mapa stanowiąca załącznik nr 2 do ogłoszenia)
 2. Zapewnienia usług kompleksowego wsparcia technicznego oraz serwisowego dla beneficjentów projektów w ramach utrzymania ich trwałości w okresie obowiązywania Umowy (tj. od 01.01.2020 do 31.12.2020):
a) wsparcie techniczne oraz serwisowe dla urządzeń dostępowych zakupionych w ramach projektu pn. „Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Krosna”
 1. wsparcie techniczne oraz serwisowe dla urządzeń dostępowych zakupionych w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna”
 
Wykonawca jest zobowiązany do skalkulowania w ofercie wszelkich kosztów związanych z:
 • uruchomieniem i utrzymaniem w okresie realizacji umowy usług Internetu szerokopasmowego dla uczestników projektów tj. 102 Beneficjentów końcowych (gospodarstw domowych) oraz 64 komputerów w jednostkach podległych o następującej charakterystyce i parametrach minimalnych:
 1. przepływność łącza Internetowego (download) do komputera każdego beneficjenta (BO i JP): min. 4 Mbps,
 2. przepływność łącza Internetowego (upload) od komputera każdego beneficjenta (BO i JP): min. 1 Mbps,
 3. brak limitu transferu danych,
 4. brak limitów i ograniczeń czasowych korzystania z usługi,
 5. bezobsługowy dostęp do Internetu (możliwość uzyskania dostępu do sieci bez konieczności podawania haseł, kodów, numerów pin, itp.),
 6. wskaźnik dostępności sieci (w skali roku): min. 96%,
 7. czas usunięcia zgłoszonych usterek: max. 24h,
 8. możliwość ustawienia startowej strony www (niezależnie od strony startowej zdefiniowanej w przeglądarce internetowej),
 9. możliwość blokowania wybranych treści oraz  stron www,
 10. możliwość blokady wybranych portów i usług (np. usług wymiany plików),
 11. możliwość wyświetlania w przeglądarce internetowej beneficjenta komunikatów zdefiniowanych z poziomu konsoli Zamawiającego
  (w ramach systemu informacji o beneficjentach projektu).
 • uruchomieniem telefonicznego centrum serwisowego w strefie numeracyjnej właściwej dla Zamawiającego lub bezpłatnego numeru, zapewniającego możliwość przyjmowania, ewidencjonowania i obsługi zgłoszeń serwisowych,
 • świadczeniem kompleksowego wsparcia technicznego w okresie obowiązywania umowy dla urządzeń dostępowych, łączy internetowych i pozostałego sprzętu teleinformatycznego - w dni robocze w godzinach 800-2000,
 • świadczeniem usług gwarancyjno-serwisowych dla dostarczonych urządzeń dostępowych, łączy internetowych i pozostałego sprzętu teleinformatycznego  poprzez:
 • podjęcie działań serwisowych w miejscu wystąpienia usterki w ciągu maksymalnie 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii,
 • usunięcie usterki (naprawę) w ciągu najpóźniej następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia awarii,
 • zapewnienie sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż  sprzęt przeznaczony do naprawy (w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w miejscu eksploatacji),
 • uruchomieniem na potrzeby Zamawiającego systemu informacji
  o beneficjentach projektów, pozwalającego na m.in.:
 • możliwość włączenia/wyłączenia dostępu do usług internetowych,
 • ewidencję zainstalowanego sprzętu,
 • wgląd do zgłoszeń serwisowych,
 • ewentualnymi przenosinami urządzeń dostępowych w granicach Miasta Krosna.
 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sygnału Internetowego do BO i JP
w technologii dostosowanej do urządzeń dostępowych znajdujących się
w poszczególnych lokalizacjach – Wykaz sprzętu stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia.
 
 1. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.
 1. Warunki płatności:
Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na podstawie faktury na rachunek bankowy Wykonawcy. Należności będą uregulowane w terminie do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
 1. Sposób przygotowania ofert, termin i miejsce otwarcia ofert:
a) Oferta powinna być sporządzona zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
b) Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
c)  Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie z następującym oznaczeniem:
 
Gmina Miasto Krosno
ul. Lwowska 28 a
38-400 Krosno
 
 Oferta na przetarg pod nazwą: „Usługa dostępu do Internetu i wsparcia technicznego dla 58 komputerów zakupionych w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna” oraz 108 komputerów zakupionych w ramach projektu pn. „Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Krosna”.
 
Nie otwierać przed 23 grudnia 2019 r. przed godz. 10:30.
 
d) Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28 a,
38-400 Krosno, pokój 01 – kancelaria ogólna w terminie do 23 grudnia 2019 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Krosna,
ul. Lwowska 28 a, pokój 317, w dniu 23 grudnia 2019 r. o godz. 10:30.
 
 1. Termin związania ofertą:
Wykonawca jest związany ofertą w terminie 14 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
 
7. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
Osobą wyznaczoną do kontaktów z Wykonawcami jest Marcin Weron lub Tomasz Penar.
 
 Sposób porozumiewania się:
 1. pocztą elektroniczną – weron.marcin@um.krosno.pl,
 2. pocztą elektroniczną – penar.tomasz@um.krosno.pl,
 3. faksem – 13 47 43 303.
 
8. Wadium:
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium przez Wykonawców.
 
9. Ocena ofert:
Kryterium oceny ofert jest najniższa cena brutto – 100%.
W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia.
 
10. Istotne postanowienia umowy:
 1. umowa zostanie zawarta na okres od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku,
 2. szczegółowy opis przedmiotu umowy określają: ogłoszenie o wszczęciu postępowania wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy,
 3. zapłata za przedmiot zamówienia nastąpi w 12 transzach na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturach w terminie 14 dni od dnia
  otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Faktury wystawiane będą na początku każdego miesiąca, począwszy od miesiąca stycznia.
 
11. Postanowienia końcowe:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 1. zmiany warunków przetargu,
 2. odwołania przetargu, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,
 3. zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,
 4. żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców.
Data składania ofert:
2019-12-23 10:00:00
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłWeron Marcin 2019-12-16 13:19:00
PublikującyMarcin Weron 2019-12-16 13:16:22
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogloszenie 774.96 KbPlik pdf
2. Załącznik 1 Oferta 51.50 KbPlik doc
3. Załącznik 2 Mapa Beneficjentów 3.74 MBPlik txt
4. Załącznik 3 Wykaz sprzętu 441.83 KbPlik pdf

Rejestr zmian