Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
„Audyt zewnętrzny wydatków oraz kontrola zamówień publicznych w projekcie „Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod” dotyczących części projektu odpowiadającej zakresowi rzeczowemu Gminy Miasto Krosno”

ZMIANY:
2019-12-19 13:12:15: Dodano wynik do przetargu
2019-12-13 12:25:05: Dodano plik informacja z otwarcia ofert.docx

RI.042.82.9.2019.E                                                                                                                                           Krosno, dnia 05.12.2019 r.
 


OGŁOSZENIE
Dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. euro
 
 
GMINA MIASTO KROSNO
38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a, tel. (13) 43 675 43
Faks (13) 43 628 65; NIP 684-00-13-798; REGON 370440809
 

Ogłasza, że udzieli zamówienia na usługę:
„Audyt zewnętrzny wydatków oraz kontrola zamówień publicznych w projekcie „Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod” dotyczących części projektu odpowiadającej zakresowi rzeczowemu Gminy Miasto Krosno”.
 
1. Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Miasto Krosno, adres dla doręczeń: ul. Lwowska 28 a, 38-400 Krosno, NIP: 684-00-13-798 ; REGON: 370440809.
 
2. Tryb postępowania
 
Postępowanie jest prowadzone:
 
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
 
w trybie przetargowym, na podstawie § 10 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotówkach równowartości 30 000 euro, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 700/10 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 12 lutego 2010 r. zmienionego zarządzeniem Nr 1059/14 z dnia 15.04.2014 r.
 
na podstawie wytycznych znajdujących się w publikacji: „Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 – 2020”.
 
3. Adres strony internetowej na której umieszczony jest przetarg
www.bip.umkrosno.pl;

4.  Podstawowe informacje na temat projektu
Liderem projektu jest Gmina Miasto Krosno, a Partnerami projektu są: Miasto Uzhgorod (Ukraina) oraz Fundusz Rozwoju Współpracy Transgranicznej (Ukraina).
 
Celem ogólnym projektu jest poprawa zdrowia fizycznego i psychicznego wśród dzieci, młodzieży i osób starszych oraz wzrost społecznej świadomości w zakresie zdrowia poprzez zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych mieszkańców polsko-ukraińskiego pogranicza.
 
Cele szczegółowe:
 • Dostarczenie aktualnej i szczegółowej informacji o skali problemów zdrowotnych poprzez przeprowadzenie szeroko zakrojonych badań przesiewowych.
 • Podniesie ogólnej świadomości społecznej o możliwościach poprawy stanu zdrowia dzięki realizacji działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.  
 • Zwiększenie dostępu i jakości opieki zdrowotnej dzięki doposażeniu jednostek edukacyjnych w specjalistyczny sprzęt.
 
Kluczowe działania zaplanowane w ramach projektu w części dotyczącej Gminy Miasto Krosno:
 
Działanie 1 – Profilaktyka zdrowia.
Działanie obejmuje przeprowadzenie badań przesiewowych z następujących obszarów:
 1. badania wzroku wykonywane u dzieci w wieku 4,5 i 6 lat z krośnieńskich przedszkoli;
 2. badania w kierunku wad postawy wykonywane u dzieci z krośnieńskich szkół podstawowych z klas IV, V i VI wraz z gimnastyką korekcyjną dla dzieci, u których występuje problem zdrowotny;
 3. badania w zakresie chorób układu krążenia skierowane do mieszkańców Krosna powyżej 18 roku życia;
 4. badania w zakresie chorób układu krążenia wykonywane u młodzieży uczęszczającej do krośnieńskich szkół ponadgimnazjalnych;
 
Działanie 2 – Promocja zdrowia.
Działanie obejmuje realizację warsztatów i spotkań z młodzieżą, w trakcie których prezentowana będzie tematyka związana z przeciwdziałaniem uzależnieniom oraz umiejętnością radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Dodatkowo w krośnieńskich szkołach przeprowadzone zostaną szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.
 
Działanie 3 – Zakup sprzętu i wyposażenia.
W ramach działania zaplanowano zakup fantomów (symulatorów resuscytacji krążeniowo-oddechowej) do pierwszej pomocy dla 21 placówek oświatowych oraz sprzęt do wykorzystania w trakcie prowadzonych zajęć gimnastyki korekcyjnej.
 
Działanie 5 – Organizacja konferencji poświęconych zdrowiu.
Działanie obejmuje organizację jednej z dwóch konferencji w Krośnie. W trakcie konferencji przedstawione zostaną rezultaty projektu, w tym dane statystyczne w zakresie stanu zdrowia grup docelowych projektu. Zaprezentowane zostaną również rekomendacje dla dalszych wspólnych działań. W trakcie konferencji przedstawiona zostanie informacja o źródłach finansowania projektu.
 
Działanie 6 – Kampania promocyjna.
Projekt zakłada publikację płatnych ogłoszeń prasowych, artykułów na portalach internetowych oraz krótkich spotów w lokalnym radiu. Informacje medialne realizowane będą w celu poinformowania społeczności lokalnej o wspólnej realizacji projektu na polsko-ukraińskim pograniczu. Informacja w mediach wykorzystywana będzie również na etapie rekrutacji uczestników badań w zakresie chorób układu krążenia u osób powyżej 18 roku życia, które zaplanowane są do realizacji w Krośnie.
 
Dodatkowe informacje:
- Wartość projektu wynosi:  468 174,72 euro, w tym część dotycząca zakresu Gminy Miasto Krosno wynosi: 201 481,72 euro, a dofinansowanie wynosi: 181 333,54 euro.
- Okres realizacji projektu: 12.10.2018 r. – 11.09.2020 r.


5. Opis przedmiotu zamówienia
 
Szczegółowy opis zamówienia:
 
Przedmiotem zamówienia jest usługa: „Audyt zewnętrzny wydatków oraz kontrola zamówień publicznych w projekcie „Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod” dotyczących części projektu odpowiadającej zakresowi rzeczowemu Gminy Miasto Krosno”.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską na potrzeby Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
 
Audytor zewnętrzny zobowiązany będzie zapoznać się z dokumentacją projektową, w tym w szczególności z umową o dofinansowanie nr PLBU.03.01.00-18-0358/17-00 oraz jej załącznikami tj. szczegółowym opisem projektu oraz budżetem projektu, Podręcznikiem Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 (część II realizacja projektu - pierwszy nabór wniosków) oraz Wytycznymi do weryfikacji wydatków w ramach Programu.
 
Do zadań audytora należeć będzie zapewnienie, że wydatki w ramach projektu są zgodne z prawem krajowym, z prawodawstwem unijnym, a także zostały poniesione zgodnie z wymaganiami dokumentów programowych i postanowieniami umowy. Zadaniem audytora będzie potwierdzenie ścieżki audytu w tym, potwierdzenie, że usługi i dostawy zostały wykonane, dostarczone lub zainstalowane oraz, że wydatki deklarowane przez Gminę Miasto Krosno zostały zapłacone. W tym celu audytor przeprowadzi weryfikację formalną, rachunkową i merytoryczną wydatków przedstawionych przez Gminę Miasto Krosno w  raportach z realizacji projektu, aby zapewnić, że wydatki: 
 
 1. zostały poniesione zgodnie warunkami umowy o dofinansowanie oraz budżetem projektu; 
 2. mieszczą  się  w  katalogu  wydatków  kwalifikowalnych  określonym  w  dokumentach programowych w zakresie kwalifikowania wydatków i umowie o dofinansowanie;
 3. zostały faktycznie poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków projektu;
 4. zostały  poniesione  zgodnie  z  zasadami  racjonalnej  gospodarki  finansowej, 
  w szczególności najkorzystniejszej relacji nakładów do rezultatów;
 5. zostały prawidłowo udokumentowane; 
 6. zostały ujęte w ewidencji księgowej.
 
Audytor prowadzi weryfikację wydatków na podstawie obowiązujących go procedur kontroli ustanowionych w Programie oraz zgodnie z:
 
 1. Międzynarodowym Standardem Usług Pokrewnych 4400 Usługi wykonywania procedur przewidzianych dla informacji finansowych w wersji wydanej przez Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC);
 2. Kodeksem etyki zawodowych księgowych opracowanym i wydanym przez Radę Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych IFAC.
 
Zgodnie z zapisami projektu zaplanowane jest złożenie dwóch raportów:
a)         raportu pośredniego z realizacji;
b)         raportu końcowego z realizacji - najpóźniej 3 miesiące od zakończenia projektu.
 
Szczegółowy tryb pracy audytora oraz wzory dokumentów niezbędnych przy realizacji zamówienia określają Wytyczne do weryfikacji wydatków w ramach Programu (dostępne pod adresem: https://www.pbu2020.eu/files/uploads/pages_pl/Wytyczne%20weryfikacja%20wydatk%C3%B3w/Wytyczne%20do%20weryfikacji%20wydatk%C3%B3w_ver%203.0_Lipiec%202019.zip
 

6. Termin wykonania zamówienia
Od dnia podpisania umowy do dnia zatwierdzenia raportu końcowego z realizacji projektu.
 
Planowane terminy wykonania audytów:
Przeprowadzenie audytu – do 14 dni kalendarzowych w przypadku raportu pośredniego (od momentu uzyskania wszystkich niezbędnych materiałów) oraz do 30 dni w przypadku raportu końcowego (od momentu uzyskania wszystkich niezbędnych materiałów).
 
 
7. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia warunków
 
7.1.  Warunki udziału:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, iż audytor:
 1. spełni co najmniej jedno z następujących wymagań:
 • jest członkiem krajowego organu lub podmiotu ds. rachunkowości lub audytu, który jest z kolei członkiem IFAC;
 • jest członkiem krajowego organu lub podmiotu ds. rachunkowości lub audytu. Jeśli taka organizacja nie jest członkiem IFAC, audytor musi zobowiązać się do realizacji prac zgodnie ze standardami i kodeksem etyki IFAC oraz posiadać co najmniej jeden z certyfikatów: CIA, CGAP, ACCA, CIMA.
 • jest zarejestrowanym jako biegły rewident w rejestrze biegłych rewidentów prowadzonym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.
 1. spełni jedno z poniższych wymagań:
 • przeprowadził kontrolę prawidłowości co najmniej 10 postępowań
  o zamówienie publiczne objętych ustawą Prawo zamówień publicznych;
 • świadczył co najmniej 10 usług, których przedmiotem było doradztwo prawne w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych obejmujących m.in. sporządzanie pisemnych opinii prawnych, reprezentowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą.
 1. posiada znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 według klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 
Kwalifikacje określone w pkt. 1 i 2 mogą być wykazane przez dwóch audytorów (np. współpraca cywilnoprawna z innym audytorem, umowa o współpracę, firma dysponująca kilkoma audytorami itd.), przy czym każdy z punktów musi być spełniony w całości przez jednego audytora (tzn. sytuacje, w których np. jeden audytor potwierdzi wykonanie 5 kontroli oraz drugi również wykaże wykonanie 5 kontroli, nie będą uznawane za spełnienie ww. warunków).
 1. Bez względu na fakt, iż ISRS 4400 stanowi, że w odniesieniu do zaleceń dotyczących uzgodnionych procedur niezależność nie jest konieczna, wymaga się, aby audytorzy spełniali wymogi niezależności zawarte w Kodeksie etyki zawodowych księgowych IFAC.  Ponadto określa się niezależność audytora jako niezależność organizacyjną od struktur instytucjonalnych i działalności operacyjnej beneficjenta (Gminy Miasto Krosno), w tym działań realizowanych w ramach projektu. Naruszeniem obiektywizmu i niezależności będzie świadczenie usług ubezpieczeniowych, doradczych, konsultingowych dotyczących działalności beneficjenta (Gminy Miasto Krosno) w ciągu dwóch lat poprzedzających rozpoczęcie świadczenia usługi weryfikacji projektu, z wyjątkiem świadczenia usług dotyczących weryfikacji projektów finansowanych ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Naruszeniem niezależności będzie posiadanie udziałów, akcji lub innych tytułów własności w jednostce audytowanej. Naruszeniem obiektywności jest zaistnienie konfliktu interesów, kiedy bezstronne i obiektywne pełnienie funkcji przez audytora jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub przynależność państwową, interes gospodarczy lub jakiekolwiek inne interesy wspólne z beneficjentem (Gminą Miasto Krosno) podlegającym kontroli, dostawcami usług w weryfikowanym projekcie lub podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie Programu. Takie sytuacje obejmują te działania lub relacje, które mogą pozostawać w sprzeczności z interesami beneficjenta (Gminy Miasto Krosno).  Niezależność i obiektywizm audytora jest postrzegana jako konieczność unikania jakichkolwiek sytuacji mogących prowadzić do konfliktu interesów, w tym unikania sytuacji, gdy istnieje choćby tylko teoretyczna możliwość, że interes osobisty przeważy nad wynikiem prowadzonej weryfikacji.
Audytor będzie ujawniać KPK wszystkie znane mu istotne fakty, które, o ile nie zostaną ujawnione, mogą zaburzyć postrzeganie obiektywizmu i niezależności przeprowadzanej przez niego weryfikacji.  Audytor musi być również niezależny w odniesieniu do innych pomiotów odpowiedzialnych za wdrażanie Programu, w tym WST, IZ, IA, KPK.  Rozpoczęcie weryfikacji możliwe jest po uprzednim podpisaniu deklaracji o bezstronności i poufności.
 
7.2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty:
 1. Wykaz osób skierowanych do realizacji usługi (Załącznik nr 2 do ogłoszenia).
 2. Oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w pkt. 7.1. ppkt 1-3 (Załącznik nr 3 do ogłoszenia).
 3. Oświadczenie o bezstronności i poufności (wersja w języku polskim i angielskim) podpisane przez audytora/każdego z audytorów oddzielnie (Załącznik nr 4 do ogłoszenia)
7.3. Do oferty należy dołączyć dodatkowo:
 1. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym (Załącznik nr 5 do ogłoszenia)
 2. Klauzula RODO (Załącznik nr 6 do ogłoszenia) - wypełnia każda z osób, której dane zostały wykazane w Ofercie Wykonawcy.
 
W terminie 5 dni od rozstrzygnięcia postępowania, wybrany Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:
 1. Listę sprawdzającą do aprobaty audytora (Załącznik nr 7 do ogłoszenia) wypełnioną w języku polskim i angielskim i podpisaną przez audytora/każdego z audytorów oddzielnie;
 2. Potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdzające spełnienie warunku udziału z postępowaniu określonego w pkt. 7.1. ppkt 1-3, np. odpowiednie certyfikaty, w tym dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego, wypis
  z rejestru Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, referencje, protokoły lub inne dokumenty potwierdzające informacje zawarte w oświadczeniu o spełnianiu wymagań określonych w pkt. 7.1. ppkt 1-3.
 
8. Informacja o wykluczeniu
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:
 1. który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu;
 2. który jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności:
1) na uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Spełnienie tego warunku na podstawie oświadczenia wg wzoru (Załącznik nr 5 do ogłoszenia).
 
Oferenci, którzy nie przedłożą oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym, zostaną odrzuceni z przyczyn formalnych.
 
9. Wymagane dokumenty
1) Opis sposobu przygotowania ofert.
a) Oferent składa ofertę na całość przedmiotu zamówienia.
b) Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego ogłoszenia. Oferta powinna zostać w pełni wypełniona.
c) Oferent może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
d) Ofertę złożoną po terminie Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia.
e) Oferta powinna zostać złożona na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 
2) Do oferty należy dołączyć:
 1.  Wykaz osób skierowanych do realizacji usługi (Załącznik nr 2 do ogłoszenia)
 2.  Oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w pkt. 7.1. ppkt 1-3 (Załącznik nr 3 do ogłoszenia)
 3.  Oświadczenie o bezstronności i poufności (wersja w języku polskim i angielskim) podpisane przez audytora/każdego z audytorów oddzielnie (Załącznik nr 4 do ogłoszenia)
 4.  Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym (Załącznik nr 5 do ogłoszenia)
 5. Klauzula RODO (Załącznik nr 6 do ogłoszenia).
 
3) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, a każda strona ponumerowana u dołu strony i zaparafowana lub podpisana przez Oferenta. Wszystkie kopie powinny być oznaczone „Za zgodność z oryginałem”, zawierać datę i podpis Oferenta. Dopuszcza się możliwość stosowania zwrotu „Za zgodność z oryginałem od str. do str.”.  Oferta powinna zawierać datę sporządzenia oraz czytelny podpis Oferenta.
 
4) Oferty należy dostarczać w zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a
w pokoju nr 01, parter (kancelaria ogólna). Koperta powinna być oznaczona:
 
URZĄD MIASTA KROSNA
Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów
ul. Lwowska 28a
38-400 Krosno
OFERTA: „Audyt zewnętrzny wydatków oraz kontrola zamówień publicznych w projekcie „Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod” dotyczących części projektu odpowiadającej zakresowi rzeczowemu Gminy Miasto Krosno”
Nie otwierać przed dniem 13.12.2019 r. przed godziną 9:45
 
5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie lub otwarcie oferty w przypadku nie oznakowania lub nie opieczętowania oferty zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego.
 
6) Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby Oferenta uprawnioną/ne do zaciągania zobowiązań w jego imieniu bądź przez ustanowionego przez nią/nie pełnomocnika/ów.
Pełnomocnictwo, o którym mowa w niniejszym punkcie musi zostać złożone wraz z ofertą w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
 
7) Zasady podpisywania oferty dotyczą wszystkich jej dokumentów (informacji, wykazów, oświadczeń) oraz potwierdzania za zgodność z oryginałem składanych kopii.
 
8) W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych.
 
9)  Osobą wyznaczoną do kontaktu z Oferentami jest:
Pan Marcin Kustroń – Z-ca Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów.
 
10) Sposób porozumiewania: ewentualne pytania związane z przedmiotem zamówienia należy przesyłać na adres e-mail: kustron.marcin@um.krosno.pl
 
 
10. Wadium, oferty częściowe i wariantowe.
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium przez Oferentów. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
 
11.Miejsce i termin składania ofert, otwarcie ofert
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Krosno, ul. Lwowska 28a, w pokoju nr 01 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 13.12.2019 r. do godz. 9.00
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego – Krosno, ul. Lwowska 28 a, w dniu 13.12.2019 r. o godz. 9.45, w pok. nr 303.
 
12. Kryterium oceny ofert: cena 100% - maks. 100 pkt.
W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z kompleksową realizacją przedmiotu zamówienia.
Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa Oferentów w postępowaniu i określi, czy każda z ofert spełnia wymagane warunki oraz czy została prawidłowo podpisana.
Zamawiający zastrzega sobie na etapie oceny ofert możliwość żądania dodatkowych wyjaśnień dotyczących jej treści.
 
13. Wybór oferenta
Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, który spełniając warunki udziału w postępowaniu zaoferuje najniższą cenę za realizację zamówienia.
Audytor wskazany (wybrany w postępowaniu przez beneficjenta – Gminę Miasto Krosno) musi zostać zaaprobowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK). W celu uzyskania aprobaty, Zamawiający zobowiązany będzie do przedstawienia KPK listy sprawdzającej ze wskazaniem proponowanego Audytora oraz: 
 
1)  dokumenty potwierdzające kwalifikacje audytora, np. certyfikaty,
2)  dokumenty określające zakres zadań i obszar odpowiedzialności audytora, 
3)  w przypadku kontroli zamówień publicznych dodatkowo dokumenty potwierdzające spełnienie przez audytora warunków w zakresie weryfikacji postępowań  o zamówienie publiczne, np. wykaz usług.  Pozytywna ocena kandydata przez KPK jest dokumentowana wystawieniem dokumentu potwierdzającego aprobatę audytora i przekazaniem go do beneficjenta i WST.
 
W związku z wymogiem uzyskania aprobaty ze strony KPK względem wybranego audytora, umowa z wybranym audytorem zostanie podpisana po uzyskaniu aprobaty KPK.
W przypadku braku akceptacji przez KPK wybranego w postępowaniu audytora procedura wyboru audytora zostanie powtórzona.
 
14. Warunki płatności
Wypłata wynagrodzenia nastąpi każdorazowo po realizacji zamówienia i przeprowadzeniu poszczególnych audytów, tj. audytu dotyczącego raportu pośredniego oraz raportu końcowego, podpisaniu protokołu odbioru i przedłożeniu faktury/rachunku, przelewem na konto podane przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od daty wpływu do Urzędu Miasta Krosna faktury/rachunku.
 
15. Termin związania ofertą
Oferent jest związany ofertą w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
 
16. Wprowadzanie zmian w umowie na etapie realizacji zamówienia
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa poniżej:
1) wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
2) wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
3)  wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
4) zmiany istotnych regulacji prawnych;
5) zmian w zawartej umowie o dofinansowanie,
6) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy,
7) wynikną rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony.
 
17. Postanowienia końcowe
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
   - unieważnienia postępowania bez podania przyczyny;
   -  zmiany treści ogłoszenia;
   -  żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Oferentów.

18. Załączniki do ogłoszenia
1) Załącznik nr 1 – wzór oferty
2) Załącznik nr 2 – Wykaz osób skierowanych do realizacji usługi
3) Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w pkt. 7.1. ppkt 1-3
4) Załącznik nr 4 – Oświadczenie o bezstronności i poufności (wersja w języku polskim i angielskim) podpisane przez audytora/każdego z audytorów oddzielnie
5) Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym
6)  Załącznik nr 6 – Klauzula RODO
7) Załącznik nr 7 – wzór listy sprawdzającej aprobaty audytora
8) Załącznik nr 8 – wzór umowy
Data składania ofert:
2019-12-13 09:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłTrojanowska Miranda 2019-12-05 12:26:00
PublikującyMarcin Kustroń 2019-12-05 12:27:00
Modyfikował(a) Marcin Kustroń 2019-12-19 13:12:15
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Zał. nr 1 formularz oferty 44.00 KbPlik doc
2. Zał. nr 2 wykaz osób skierowanych do realizacji usługi 60.00 KbPlik doc
3. Zał. nr 3 oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w pkt. 7.1. ppkt od 1 do 3 61.00 KbPlik doc
4. Zał. nr 4_Oświadczenie o bezstronności i poufności_EN 55.50 KbPlik doc
5. Zał. nr 4_Oświadczenie o bezstronności i poufności_PL 60.00 KbPlik doc
6. Zał. nr 5 oświadczenie o braku powiązań kapitałowych 56.50 KbPlik doc
7. Zał. nr 6 oświadczenie RODO 62.00 KbPlik doc
8. zał. nr 7 wzór listy sprawdzajacej aprobata audytora 582.68 KbPlik pdf
9. Zał. nr 8 wzór umowy 70.51 KbPlik txt
10. Ogłoszenie 4.66 MBPlik pdf
11. Informacja z otwarcia ofert 43.29 KbPlik doc

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 08 maja 2021r. 05:47:42
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.