Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
Wykonanie i dostawę nowych tablic rejestracyjnych i ramek do tablic rejestracyjnych oraz odbiór i złomowanie zużytych tablic rejestracyjnych

ZMIANY:
2019-11-25 10:42:11: Dodano wynik do przetargu

OGŁOSZENIE

dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. EURO

GMINA  MIASTO KROSNO, 38 - 400  Krosno  ul. Lwowska  28a  tel. 13 4743714 fax.
13 4743625 ; NIP  684 - 00 - 13 - 798 ;  REGON  370440809

OGŁASZA, że zamierza udzielić zamówienia na:
„Wykonanie i dostawę nowych tablic rejestracyjnych i ramek do tablic rejestracyjnych oraz odbiór i złomowanie zużytych tablic rejestracyjnych”


1. Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
30195000-2 Tablice
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie i dostawę do siedziby Zamawiającego tablic rejestracyjnych zgodnych z wymogami i wzorami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2355 z późn. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1272) oraz w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1751 z późn. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1271) wraz z ramkami do tablic rejestracyjnych. Przedmiot zamówienia (tablice rejestracyjne) winien posiadać certyfikat ITS.
Zamawiający informuje, że przewidywana ilość tablic rejestracyjnych oraz ramek do tablic rejestracyjnych w okresie trwania umowy wyniesie około:
 • tablice samochodowe zwyczajne jedno- i dwurzędowe, w tym dla pojazdu elektrycznego albo pojazdu napędzanego wodorem, wtórniki tych tablic - 3000 kompletów;
 • tablice motorowerowe, w tym dla pojazdu elektrycznego albo pojazdu napędzanego wodorem, wtórniki tych tablic - 200 sztuk;
 • tablice na przyczepy zwyczajne jedno- i dwurzędowe, w tym wtórniki - 150 sztuk;
 • tablice motocyklowe/ciągnikowe, w tym dla pojazdu elektrycznego albo pojazdu napędzanego wodorem, wtórniki tych tablic - 150 sztuk;
 • tablice indywidualne zwyczajne jedno- i dwurzędowe, w tym dla pojazdu elektrycznego albo pojazdu napędzanego wodorem, wtórniki tych tablic - 10 kompletów;
 • tablice zabytkowe zwyczajne jedno- i dwurzędowe, w tym wtórniki - 10 kompletów;
 • tablice zabytkowe motocyklowe - 10 szt.
 • tymczasowe tablice rejestracyjne - 10 kompletów;
 • tablice samochodowe jednorzędowe zmniejszone - 50 sztuk;
 • tablice tymczasowe dla pojazdu posiadającego zmniejszone wymiary miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablicy rejestracyjnej, w tym dla pojazdu elektrycznego albo pojazdu napędzanego wodorem - 5 kompletów;
 • profesjonalne tablice samochodowe - 5 kompletów.;
 • profesjonalne tablice motocyklowe - 5 szt.;
 • profesjonalne tablicy motorowerowe – 5szt.;
 • ramki tablic rejestracyjnych samochodowych zwyczajnych jedno rzędowych - 5000 sztuk.
Tablice lub materiały służące do ich produkcji muszą posiadać certyfikat na zgodność z warunkami technicznymi wydanymi przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie. Każda zmiana wymogów i wzorów określonych w przepisach dotyczących tablic rejestracyjnych musi być uwzględniona przez wykonawcę i tablice dostarczane po dniu wejścia w życie przepisów określających nowe wymogi i wzory muszą im odpowiadać.
3. Termin wykonania zamówienia:
Rozpoczęcie – 01.01.2020 r.
Zakończenie – 31.12.2020 r.
Terminy i ilość dostaw częściowych: pierwsza dostawa będzie realizowana w miesiącu styczniu 2020 roku, po podpisaniu umowy. Kolejna dostawa będzie realizowana w następnych miesiącach w terminie 3 dni od daty otrzymania przez wykonawcę informacji od Zamawiającego o aktualnym zapotrzebowaniu na przedmiot dostawy.
Sporadyczne zapotrzebowania na wtórniki tablic realizowane będą w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania przez wykonawcę informacji od Zamawiającego o aktualnym zapotrzebowaniu na przedmiot dostawy (przesłanego faksem lub drogą elektroniczną).
4. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5. Kryterium oceny ofert: cena – 100%.
Tablice samochodowe zwyczajne jedno- i dwurzędowe, w tym dla pojazdu elektrycznego albo pojazdu napędzanego wodorem, wtórniki tych tablic – 65,25 %
Tablice motorowerowe, w tym dla pojazdu elektrycznego albo pojazdu napędzanego wodorem, wtórniki tych tablic – 1 %
Tablice na przyczepy zwyczajne jedno- i dwurzędowe, w tym wtórniki - 1 %
Tablice motocyklowe/ciągnikowe, w tym dla pojazdu elektrycznego albo pojazdu napędzanego wodorem, wtórniki tych tablic - 1 %;
Tablice indywidualne zwyczajne jedno- i dwurzędowe, w tym dla pojazdu elektrycznego albo pojazdu napędzanego wodorem, wtórniki tych tablic - 1 %;
Tablice zabytkowe zwyczajne jedno- i dwurzędowe, w tym wtórniki - 1 %;
Tablice zabytkowe motocyklowe - 1%
Tymczasowe tablice rejestracyjne - 1 %;
Tablice samochodowe jednorzędowe zmniejszone - 1 %
Tablice tymczasowe dla pojazdu posiadającego zmniejszone wymiary miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablicy rejestracyjnej, w tym dla pojazdu elektrycznego albo pojazdu napędzanego wodorem - 1 %
Profesjonalne tablice samochodowe - 0,25 %
Profesjonalne tablice motocyklowe - 0,25 %
Profesjonalne tablicy motorowerowe - 0,25 %
Ramki tablic rejestracyjnych samochodowych zwyczajnych jedno rzędowych – 25 %.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
7. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz  zabezpieczający jej nienaruszalność do upływu terminu otwarcia ofert.

Koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:
Urząd Miasta Krosna Wydział Komunikacji i Transportu ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno
Oferta na przetarg pn.: „Wykonanie i dostawa nowych tablic rejestracyjnych i ramek do tablic rejestracyjnych oraz odbiór i złomowanie zużytych tablic rejestracyjnych”.
Nie otwierać przed 22 listopada 2019 r. przed godziną 11.00.
Termin składania ofert upływa w dniu 22 listopada 2019 r. do godz. 10.00 .
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Staszica 2,  pokój nr  10 , w dniu 22 listopada 2019 r. o godz. 11.00.
8. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest:
Marcin Machowski - w poniedziałek - 7.30 – 16.30, wtorek - czwartek - 7.30 – 15.30, piątek - 7.30 - 14.30  tel. 13 47 43 714 - Wydział Komunikacji i Transportu Urzędu Miasta w Krośnie, ul. Staszica 2 – pokój 10.
Data składania ofert:
2019-11-22 10:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMachowski Marcin 2019-11-12 09:00:00
PublikującyMarcin Machowski 2019-11-12 09:00:00
Modyfikował(a) Marcin Machowski 2019-11-25 10:42:11
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ wraz z zał. 1 i 2 127.00 KbPlik doc
2. Załącznik nr 3 - wzór umowy 49.50 KbPlik doc
3. Załącznik nr 4 - wzór ramki 2.69 MBPlik doc

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 06 sierpnia 2020r. 18:27:58
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.