Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
Zamówienia na:usługę polegającą na pełnieniu funkcji kierownika projektu pn. ”Zaangażowani w eKrosno – Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

ZMIANY:
2019-11-15 13:55:11: Dodano wynik do przetargu

RI.042.86.21.2019.G                                                                                                                                           Krosno, dnia 04.11.2019 r.
 
 
OGŁOSZENIE
Dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. euro
 
 
GMINA MIASTO KROSNO
38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a, tel. (13) 43 675 43
Faks (13) 43 628 65; NIP 684-00-13-798; REGON 000526989
 
Ogłasza że udzieli zamówienia na:
usługę polegającą na pełnieniu funkcji kierownika projektu pn. ”Zaangażowani w eKrosno – Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 1. Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Miasto Krosno, adres dla doręczeń: ul. Lwowska 28 a, 38-400 Krosno, NIP: 684-00-13-798 ; REGON: 000526989.
 
 1. Tryb postępowania
Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargowym, na podstawie § 10 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotówkach równowartości 30 000 euro, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 700/10 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 12 lutego 2010 r. zmienionego zarządzeniem Nr 1059/14 z dnia 15.04.2014 r. Postępowanie realizowane jest również zgodnie z zasadą konkurencyjności.
 
 1. Adres strony internetowej na której umieszczony jest przetarg www.bip.umkrosno.pl;
www.bazakonkurenyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
 
 1. Wspólny Słownik Zamówień
Kod CPV 79421000-1 - Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robot budowlanych.
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Podstawowe informacje na temat projektu
Lider projektu, Gmina Miasto Krosno wraz z Partnerami projektu: Politechniką Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza oraz Akademią Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, realizują projekt, którego celem jest:
 1. Zbadanie systemu informatycznego rejestrującego zużycie wody w Mieście Krośnie pod kątem:
  1. możliwości zbierania danych z sieci wodociągowej i zużycia wody przez odbiorców,
  2. automatycznej analizy zbieranych danych pod kątem występowania anomalii (awaria na sieci, nadmierne zużycie przez odbiorcę),
  3. automatycznego powiadamianie zarządcy sieci oraz odbiorców
   o występujących anomaliach,
  4. transferu do systemu eBOK.
 1. Przygotowanie szczegółowego projektu technicznego systemu informatycznego służącego do:
  1. integracji danych z posiadanych przez Zamawiającego systemów informatycznych oraz ich wizualizacji,
  2. zbierania i przetwarzania danych z inteligentnych czujników (wodomierzy),
  3.  dwustronnej komunikacji z odbiorcami wody (powiadomienia o awarii, zgłaszanie awarii),
  4. kontroli rozliczeń przez odbiorców (wgląd za pośrednictwem eBOK w bieżące zużycie, stan rozliczeń itp.).
 1. Wdrożenie pilotażowe systemu informatycznego na podstawie projektu opisanego
  w punkcie 2 powyżej w tym:
  1. testowanie uruchomionych funkcjonalności przez użytkowników końcowych,
  2. dokonanie poprawek wynikających z testowania.
 
2) Opis przedmiotu zamówienia
a) Zakres obowiązków Kierownika projektu obejmuje:
 1. reprezentowanie Lidera projektu, tj. Gminy Miasto Krosno w Radzie   Partnerstwa projektu,
 2. zarządzanie i organizowanie pracy Zespołu Projektowego (w skład zespołu wejdą 4 osoby: kierownik projektu, koordynator projektu po stronie Zamawiającego, oraz dwóch kierowników zespołu z Politechniki Rzeszowskiej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie),
 3. organizowanie comiesięcznych spotkań lub telekonferencji podsumowujących postęp prac w projekcie,
 4. zapewnienie zgodności realizacji projektu z wymogami POPT 2014-2020 oraz postanowieniami umowy o dofinansowanie,
 5. bieżący monitoring postępu rzeczowego oraz finansowego w odniesieniu do przyjętego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
 6. dokonywanie zmian w projekcie w odniesieniu do harmonogramu realizacji, zakresu rzeczowego oraz budżetu,
 7. składanie Zamawiającemu comiesięcznych raportów  z postępu realizacji prac zawierających aktualizowany na bieżąco rejestr ryzyk,
 8. udział w przygotowaniu i weryfikacja opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału, kryteriów oceny ofert itp. dotyczących realizacji zamówień publicznych,
 9. udzielenia wyjaśnień dotyczących treści opracowanej dokumentacji i pozostałych dokumentów na każde wezwanie Zamawiającego, w szczególności na etapie udzielania zamówień publicznych, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
 10.  nadzór merytoryczny nad pracami realizowanymi przez Wykonawcę i jakością ich wykonywania, w tym analiza i weryfikacja dokumentacji dostarczonej przez Wykonawców w trakcie realizacji projektu,
 11.  wsparcie Zamawiającego w procedurach odbiorowych, w tym w zakresie sporządzania protokołu odbioru,
 12.  składanie wyjaśnień na wezwanie instytucji kontrolujących,
 13.  prowadzenie Biura Projektu.
Obowiązki te powinny być wykonywane ze szczególnym uwzględnieniem realizacji przyjętych celów projektu i realizacji postanowień umowy o dofinansowanie.
 
b) Zatrudnienie:
- Forma umowy: umowa zlecenie.
- Rozliczenie: godzinowe/miesięczne, przewidywana ilość czasu pracy wymagana do realizacji zamówienia to 80 godzin miesięcznie.
c) Terminy:
Termin realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie to wrzesień 2019 r. – sierpień 2021 r. (24 miesiące).
- biuro projektu będzie się mieścić  w budynku Urzędu Miasta Krosna przy
ul. Lwowskiej 28a.
- Godziny otwarcia biura: środa 10:00-14:00 oraz w szczególnych wypadkach związanych z realizacją projektu w inne dni.
 
 1. Termin wykonania zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do 31.08.2021 r.
 
 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia warunków
 1. Warunki udziału:
a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają wykształcenie wyższe niezbędne do wykonania zamówienia i/lub dysponują osobami spełniającymi wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu, a w szczególności posiadają wykształcenie wyższe, ukończone studia z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych.
b) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy posiadają udokumentowane doświadczenie w zakresie pracy przy systemach informatycznych: Systemie informacji geograficznej (GIS) lub e-BOK lub monitoringu obiektów
i urządzeń sieci wodociągowej.
 
2) Ocena spełnienia warunków*:
a) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile Oferent przedłoży dokumenty potwierdzające wykształcenie, tj. dyplom lub inny dokument potwierdzający wykształcenie wyższe.
b) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Oferent przedłoży dokumenty potwierdzające doświadczenie we wskazanym zakresie. 
 
*UWAGA: Oferenci, którzy nie przedłożą ww. dokumentów zostaną odrzuceni z przyczyn formalnych. Zamawiający, w celu potwierdzenia spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, dopuszcza możliwość przedłożenia referencji/protokołów odbioru/ zanonimizowanych umów lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie.
 
 1. Informacje o wykluczeniu:
Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby/ podmioty, które powiązane
są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:
1)   uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej prawa handlowego,
2)   posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym,
3)   pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4)   pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Spełnienie warunku na podstawie oświadczenia wg wzoru z załącznika nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
Oferenci, którzy nie przedłożą oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym, zostaną odrzuceni z przyczyn formalnych.
 
 1. Wymagane dokumenty:
1) Opis sposobu przygotowania ofert.
a) Oferent składa ofertę na całość przedmiotu zamówienia.
b) Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego ogłoszenia. Oferta powinna zostać w pełni wypełniona.
c) Oferent może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
d) Ofertę złożoną po terminie Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia.
e) Oferta powinna zostać złożona na Formularzu ofertowym stanowiącym zał. nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 
2) Do oferty należy dołączyć:
a) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych - zał. nr 2.
b) Klauzula RODO – zał. nr 3.
c) Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie.
d) Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane doświadczenie.
 
3) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, a każda strona ponumerowana u dołu strony i zaparafowana lub podpisana przez Oferenta. Wszystkie kopie powinny być oznaczone „Za zgodność z oryginałem”, zawierać datę i podpis Oferenta. Dopuszcza się możliwość stosowania zwrotu „Za zgodność z oryginałem od str. do str.”.   Oferta powinna zawierać datę sporządzenia oraz czytelny podpis Oferenta.
 
4) Oferty należy dostarczać w zamkniętej i nieprzejrzystej Kopercie. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a w pokoju nr 01, parter (kancelaria ogólna). Koperta powinna być oznaczona:
 
URZĄD MIASTA KROSNA
Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów
ul. Lwowska 28a
38-400 Krosno
OFERTA: KIEROWNIK PROJEKTU
Nie otwierać przed dniem 14.11.2019 r. przed godziną 9:30
 
5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie lub otwarcie oferty w przypadku nie oznakowania lub nie opieczętowania oferty zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego.
 
6) Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby Oferenta uprawnioną/ne do zaciągania zobowiązań w Jego imieniu bądź przez ustanowionego przez nią/nie pełnomocnika/ów.
Pełnomocnictwo, o którym mowa w niniejszym punkcie musi zostać złożone wraz z ofertą w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
 
7) Zasady podpisywania oferty dotyczą wszystkich jej dokumentów (informacji, wykazów, oświadczeń) oraz potwierdzania za zgodność z oryginałem składanych kopii.
 
8) W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych.
 
9)  Osobą wyznaczoną do kontaktu z Oferentami jest:
Pani Izabela Urbanek – Inspektor w Wydziale Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów.
 
10) Sposób porozumiewania: ewentualne pytania związane z przedmiotem zamówienia należy przesyłać na adres e-mail: urbanek.izabela@um.krosno.pl
 
 1. Wadium, oferty częściowe, wariantowe.
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium przez Oferentów. Zamawiający nie przewiduje również składania ofert częściowych ani wariantowych.
 
 1. Miejsce i termin składania ofert, otwarcie ofert.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Krosno, ul. Lwowska 28a, w pokoju nr 01 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 14.11.2019 r. do godz. 9.00
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego – Krosno, ul. Lwowska 28 a, w dniu 14 .11.2019 r. o godz. 9.30, w pok. nr 304.
 
 1. Kryterium oceny ofert/waga punktowa: cena 100% - maks. 100 pkt.
W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z kompleksową realizacją przedmiotu zamówienia.
Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa Oferenta w postępowaniu i określi czy każda z ofert spełnia wymagane warunki oraz czy została prawidłowo podpisana.
Zamawiający zastrzega sobie na etapie oceny ofert możliwość żądania dodatkowych wyjaśnień dotyczących jej treści.
 
 1. Warunki płatności.
Przewiduje się miesięczną wypłatę wynagrodzenia. Wypłata nastąpi po złożeniu wszystkich załączników zgodnie z treścią umowy, której wzór stanowi załącznik  nr 4 do niniejszego ogłoszenia i po przedłożeniu faktury/rachunku, przelewem na konto podane przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od daty wpływu faktury/rachunku do Zamawiającego.
 
 1.  Termin związania ofertą.
Oferent jest związany ofertą przez 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
 
 1. Zamówienia uzupełniające.
 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wybranemu Wykonawcy w okresie 3 lat od dnia udzielania zamówienia podstawowego, zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług.
 2. Udzielenie zamówienia uzupełniającego możliwe będzie w przypadku, gdy realizacja projektu, w ramach którego Wykonawca pełnił będzie rolę kierownika projektu, zostanie wydłużona.
 3. Na realizację zamówienia uzupełniającego spisana zostanie odrębna umowa.
 1. Wprowadzanie zmian w umowie na etapie realizacji zamówienia
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej
z Wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane w przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa poniżej:
1) wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
2) wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
3)  wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
4) zmiany istotnych regulacji prawnych;
5) zmian w zawartej umowie o dofinansowanie,
6) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy,
7) wynikną rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony.
 
 1. Postanowienia końcowe
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
   - unieważnienia postępowania bez podania przyczyny;
   -  zmiany treści ogłoszenia;
   -  żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Oferentów.
 
 1. Załączniki do ogłoszenia:
 1. Załącznik nr 1 – wzór oferty
 2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
 3. Załącznik nr 3 – Klauzula RODO
 4. Załącznik nr 4 – wzór umowy
Data składania ofert:
2019-11-14 09:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłUrbanek Izabela 2019-11-04 10:29:00
PublikującyIzabela Urbanek 2019-11-05 10:29:05
Modyfikował(a) Izabela Urbanek 2019-11-15 13:55:11
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Załącznik nr 1 - wzór oferty 69.50 KbPlik doc
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 64.63 KbPlik doc
3. Załącznik nr 3 - Klauzula RODO 70.53 KbPlik doc
4. Załącznik nr 4 - wzór umowy 139.00 KbPlik doc

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 06 sierpnia 2020r. 18:21:19
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.