Zakup usług remontowych – remont szaletów miejskich przy ul. Wisłoczej
                                                                            Krosno, dnia 17.10.2019 r.
GK.7021.13.11.2019.E
 
 
OGŁOSZENIE
dotyczące  zamówienia poniżej  30 tys. EURO w trybie przetargowym
(zgodnie z zapisem § 10 Zarządzenia nr 700/10 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro)

Przedmiotem zamówienia są prace remontowe w szaletach miejskich przy ul. Wisłoczej.
 
 1. GMINA MIASTO KROSNO, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a, NIP  684 - 00 - 13 - 798 ;  REGON 000526989, tel. 13 43 675 43, fax. 13 43 62 865,  e-mail: gk@um.krosno.pl, www.krosno.pl,
 
ogłasza
że udzieli zamówienia na wykonanie usługi pn. „Zakup usług remontowych – remont szaletów miejskich przy ul. Wisłoczej”.
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
2.1. Kody CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień:       

45261920-9      Konserwacja dachów

45000000-7      Roboty budowlane

2.2.Przedmiot zamówienia obejmuje:
Przedmiotem zamówienia są prace remontowe w szaletach miejskich przy ul. Wisłoczej.

2.3 Okres gwarancji: 24 miesiące

 
 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Zakres robót.
 1. Wykonanie uszczelnienia na styku papa pokrycia – obróbki stalowe wzdłuż ścian zewnętrznych (5,30 m/ 9 m/ 5,30 m). Należy oczyścić powierzchnie ze starych uszczelnień, zabezpieczyć antykorozyjnie okucia stalowe po wcześniejszym ich oczyszczeniu z rdzy oraz odtłuszczeniu.
 2. Montaż nakrywy na kominku pionu kanalizacji sanitarnej o śr. 60 cm, udrożnienie odpowietrzenia oraz uszczelnienie papą wokół kominka.
 3. Oczyścić obróbki blacharskie attyki, odtłuścić powierzchnie oraz wykonać nowe zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie – wymiary 9 m / 0,40 m
 4. Wykonać obróbkę z papy na czapie 3 szt. kominów o wymiarach 1,20 m / 0,60 m.
 5. Zdemontować i zutylizować 2 szt. niesprawnych piecyków gazowych oraz zabezpieczenie wlotu do komina.
 6. Kwotę otrzymaną w punkcie złomu należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Krosna
  w banku PKO: 95 1240 1792 1111 0010 6149 6883

UWAGA! Przed złożeniem ofert wskazana wizja lokalna.
 
3.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
W zakresie realizacji niniejszego zamówienia wykonawca jest zobowiązany do
zabezpieczenia robót związanych z realizacją zadania oraz uporządkowania terenu po zakończeniu robót. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku realizacji zamówienia dla osób trzecich.
 
3.3. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie uregulowania prawne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.
 
3.4. Kontrola jakości robót.
Wykonawca będzie realizował prace terminowo oraz zgodnie z wiedzą budowlaną. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowy przebieg zleconych prac i zobowiązany jest do naprawy ewentualnych szkód powstałych w trakcie wykonywania zamówienia.
 
 1. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 10 grudnia 2019 r.
 
 1. Warunki wymagane od wykonawcy:
Wykonawca załączy następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kserokopie lub odpisy :
 1. Wypełniony formularz oferty,
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 
 1. Warunki płatności
 1. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot zamówienia fakturą końcową przelewem wystawioną po zakończeniu i odebraniu zakresu prac .
 2. Podstawą do wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru prac podpisany przez przedstawicieli stron,
 3. Należności będą regulowane z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
 1. Opis sposobu przygotowania oferty:
 1. Oferta musi by napisana czytelnie i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
 2. Wykonawca złoży tylko jedną ofertę.
 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku ”OFERTA”.
 
 1. Sposób i miejsce złożenia oferty:
 
 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie z napisem:
 
„Remont szaletów miejskich przy ul. Wisłoczej”
 
 1. Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Urzędu Miasta Krosna ul. Staszica 2 w terminie do dnia 25 października 2019 r. do godziny 10.00 
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 października 2019 r.  o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Staszica 2, pok nr 28
 3. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest Natalia Uram – podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krosna ul. Staszica 2, (pok. Nr 28), w godz. od  8:00 do 15:00,  tel. (013 47 43 632).
 
 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 
 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 
 1. Wykaz załączników:
 1. Załącznik nr 1 – Druk oferty;
 
 1. Uwagi: Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zawartych w Ogłoszeniu, bez podania przyczyn, na każdym jego etapie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania o udzieleniu zamówienia, bez podania przyczyn, na każdym jego etapie.
 
Data składania ofert:
2019-10-25 10:00:00
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłSmerecki Krzysztof 2019-10-18 09:26:00
PublikującyNatalia Uram 2019-10-18 09:26:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Załącznik nr 1 druk oferta 12.84 KbPlik doc

Rejestr zmian