Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
Zamówienie dotyczy usługi polegającej na pełnieniu funkcji biegłego rewidenta w ramach projektu pn. ”Zaangażowani w eKrosno – Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

ZMIANY:
2019-10-22 13:21:33: Dodano wynik do przetargu
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

RI.042.86.22.2019.G                                                                                                                                          Krosno, dnia 10.10.2019 r.
 
OGŁOSZENIE
Dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. euro
 
 
GMINA MIASTO KROSNO
38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a, tel. (13) 43 675 43
Faks (13) 43 628 65; NIP 684-00-13-798; REGON 000526989
 
Ogłasza, że udzieli zamówienia na:
usługę polegającą na pełnieniu funkcji biegłego rewidenta w ramach projektu
pn. ”Zaangażowani w eKrosno – Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

 1. Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Miasto Krosno, adres dla doręczeń: ul. Lwowska 28 a, 38-400 Krosno, NIP: 684-00-13-798 ; REGON: 000526989.
 
 1. Tryb postępowania
Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargowym, na podstawie § 10 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotówkach równowartości 30 000 euro, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 700/10 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 12 lutego 2010 r. zmienionego zarządzeniem Nr 1059/14 z dnia 15.04.2014 r. Postępowanie realizowane jest również zgodnie z zasadą konkurencyjności.
 
 1. Adres strony internetowej na której umieszczony jest przetarg
www.bip.umkrosno.pl;
www.bazakonkurenyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
 
 1. Wspólny Słownik Zamówień
Kod CPV 79212100-4- Usługi audytu finansowego
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia
 1. Podstawowe informacje na temat projektu
 
Liderem projektu jest Gmina Miasto Krosno, a Partnerami projektu są: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza oraz Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.
Głównym celem projektu jest zbadanie systemu zużycia wody w Mieście Krośnie pod kątem możliwości zbierania danych z sieci wodnej i jej odbiorców, ich automatycznej analizy, transferu do systemu eBOK i przesyłania przetworzonych informacji odbiorcom. Cel ten ma zostać zrealizowany poprzez przygotowanie szczegółowego projektu technicznego systemu IT wraz z partnerami systemów współpracujących (sieć inteligentnych czujników, ePłatności, systemu automatycznego powiadamiania o awarii na sieci i informowania mieszkańców) oraz mieszkańcami, którzy w czasie projektowania będą opiniować przydatność poszczególnych rozwiązań, co będzie możliwe przez testowe wdrożenie udogodnień wśród użytkowników eBOK, które pozwoli zweryfikować poprawność działania planowanych efektów.
 
2)         Szczegółowy opis zamówienia:
Kontrola obejmować będzie przede wszystkim analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do rozliczania otrzymanych środków, procedur akceptacji wydatków kwalifikowanych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania oraz sprawozdawczości z projektu ze szczególnym uwzględnieniem realizacji przyjętych celów projektu i realizacji postanowień umowy o dofinansowanie.
 
Rewident zobowiązany będzie zapoznać się z Regulaminem Konkursu dotacji oraz wszelkimi pozostałymi wytycznymi w tym zakresie dostępnymi na stronie http: https://www.popt.gov.pl/strony/o-programie/wydarzenia/konkurs-dla-samorzadow-human-smart-cities-inteligentne-miasta-wspoltworzone-przez-mieszkancow/.
 
Zgodnie z harmonogramem projektu planowane jest przeprowadzenie kontroli dokumentacji maksymalnie 10-krotnie w ciągu realizacji projektu. Kontrola obejmie zarówno kontrole doraźne potwierdzone protokołem wykonania kontroli, jak też kontrole sprawozdań potwierdzone protokołem z kontroli, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do umowy
o dofinansowanie projektu.
 
3) Dodatkowe informacje:
- Wartość projektu wynosi:  3 999 261,00 zł, w tym dofinansowanie stanowi 3 599 334,90 zł
- Okres realizacji projektu: 09.2019 r. – 08.2021 r.
 
 1. Termin wykonania zamówienia
Od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2021 r.
 
 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia warunków
 
a) Warunki udziału:
Rewident będzie musiał spełniać jeden z niżej wymienionych warunków:
- Rewident lub firma jest członkiem krajowego organu lub stowarzyszenia księgowych lub biegłych rewidentów, która z kolei należy do Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).
- Rewident lub firma jest członkiem krajowego organu bądź krajowej instytucji zrzeszających księgowych lub biegłych rewidentów. Pomimo że organizacja ta nie jest członkiem IFAC, Audytor zobowiązuje się do realizacji tego zlecenia zgodnie ze standardami IFAC.
- Rewident lub firma są zarejestrowani jako biegli rewidenci w rejestrze publicznym organu nadzoru publicznego w kraju członkowskim UE zgodnie z zasadami nadzoru publicznego ustanowionymi w dyrektywie 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (mającej zastosowanie w odniesieniu do audytorów i firm audytorskich mających siedzibę w krajach członkowskich UE).
- Rewident lub firma są zarejestrowani jako biegli rewidenci w rejestrze publicznym organu nadzoru publicznego w kraju trzecim i rejestr ten podlega zasadom nadzoru publicznego ustanowionym w ustawodawstwie danego kraju (dotyczy audytorów i firm audytorskich mających siedzibę w kraju trzecim).
b) Ocena spełnienia warunku:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, o ile Oferent przedłoży dokumenty potwierdzający spełnienie jednego z wyżej wymienionych warunków.
 
Oferenci, którzy nie przedłożą ww. dokumentu zostaną odrzuceni z przyczyn formalnych.  
 
 1. Informacja o wykluczeniu
 Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby/ podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:
1)        uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej prawa handlowego,
2)        posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym,
3)        pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4)        pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Spełnienie warunku na podstawie oświadczenia wg wzoru z załącznika nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 
Oferenci, którzy nie przedłożą oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym, zostaną odrzuceni z przyczyn formalnych.
 
 1. Wymagane dokumenty
1) Opis sposobu przygotowania ofert.
a) Oferent składa ofertę na całość przedmiotu zamówienia.
b) Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego ogłoszenia. Oferta powinna zostać
w pełni wypełniona.
c) Oferent może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
d) Ofertę złożoną po terminie Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia.
e) Oferta powinna zostać złożona na Formularzu ofertowym stanowiącym zał. nr 1
do niniejszego ogłoszenia.
 
2) Do oferty należy dołączyć:
 1. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych - zał. nr 2.
 2. Klauzula RODO – zał. nr 3.
 3. Kserokopie dokumentów poświadczających spełnienie warunku opisanego
  w pkt. 6.
 
3) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, a każda strona ponumerowana u dołu strony
i zaparafowana lub podpisana przez Oferenta. Wszystkie kopie powinny być oznaczone „Za zgodność z oryginałem”, zawierać datę i podpis Oferenta. Dopuszcza się możliwość stosowania zwrotu „Za zgodność z oryginałem od str. do str.”.   Oferta powinna zawierać datę sporządzenia oraz czytelny podpis Oferenta.
 
4) Oferty należy dostarczać w zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a
w pokoju nr 01, parter (kancelaria ogólna). Koperta powinna być oznaczona:
 
URZĄD MIASTA KROSNA
Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów
ul. Lwowska 28a
38-400 Krosno
OFERTA: BIEGŁY REWIDENT
Nie otwierać przed dniem 21.10.2019 r. przed godziną 9:45
 
5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie lub otwarcie oferty w przypadku nie oznakowania lub nie opieczętowania oferty zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego.
 
6) Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby Oferenta uprawnioną/ne do zaciągania zobowiązań w jego imieniu bądź przez ustanowionego przez nią/nie pełnomocnika/ów.
Pełnomocnictwo, o którym mowa w niniejszym punkcie musi zostać złożone wraz z ofertą
w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
 
7) Zasady podpisywania oferty dotyczą wszystkich jej dokumentów (informacji, wykazów, oświadczeń) oraz potwierdzania za zgodność z oryginałem składanych kopii.
 
8) W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych.
 
9)  Osobą wyznaczoną do kontaktu z Oferentami jest:
Pani Izabela Urbanek – Inspektor w Wydziale Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów.
 
10) Sposób porozumiewania: ewentualne pytania związane z przedmiotem zamówienia należy przesyłać na adres e-mail: urbanek.izabela@um.krosno.pl
 
 1. Wadium, oferty częściowe i wariantowe.
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium przez Oferentów. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
 
 1. Miejsce i termin składania ofert, otwarcie ofert
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Krosno, ul. Lwowska 28a, w pokoju nr 01 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 21 października 2019 r. do godz. 9.00
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego – Krosno, ul. Lwowska 28 a, w dniu 21 października 2019 r. o godz. 9.45, w pok. nr 304.
 
 1. Kryterium oceny ofert: cena 100% - maks. 100 pkt.
W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z kompleksową realizacją przedmiotu zamówienia.
Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa Oferentów
w postępowaniu i określi, czy każda z ofert spełnia wymagane warunki oraz czy została prawidłowo podpisana.
Zamawiający zastrzega sobie na etapie oceny ofert możliwość żądania dodatkowych wyjaśnień dotyczących jej treści.
 
 1. Warunki płatności
Wypłata wynagrodzenia nastąpi każdorazowo po realizacji zamówienia poszczególnych kontroli, podpisaniu protokołu odbioru i przedłożeniu faktury/rachunku, przelewem
na konto podane przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od daty wpływu do Urzędu Miasta Krosna faktury/rachunku.
 
 1.  Termin związania ofertą
Oferent jest związany ofertą w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
 
 1. Wprowadzanie zmian w umowie na etapie realizacji zamówienia
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej
z Wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa poniżej:
1) wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
2) wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
3)  wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
4) zmiany istotnych regulacji prawnych;
5) zmian w zawartej umowie o dofinansowanie,
6) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy,
7) wynikną rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony.
 
 1. Postanowienia końcowe
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
   - unieważnienia postępowania bez podania przyczyny;
   -  zmiany treści ogłoszenia;
   -  żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Oferentów.
 
 1. Załączniki do ogłoszenia
 1. Załącznik nr 1 – wzór oferty
 2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
 3. Załącznik nr 3 – Klauzula RODO
 4. Załącznik nr 4 – wzór umowy
Data składania ofert:
2019-10-21 09:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłUrbanek Izabela 2019-10-11 09:02:00
PublikującyIzabela Urbanek 2019-10-11 09:02:00
Modyfikował(a) Izabela Urbanek 2019-10-22 13:21:33
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Załącznik nr 1 - wzór oferty 65.50 KbPlik doc
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 64.75 KbPlik doc
3. Załącznik nr 3 - Klauzula RODO 70.65 KbPlik doc
4. Załącznik nr 4 - wzór umowy 142.00 KbPlik doc

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 06 sierpnia 2020r. 18:10:30
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.