Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
Przeprowadzenie lekcji historycznych, konkursu oraz organizacja wycieczki w ramach projektu pn. „Spojrzenie w przeszłość – dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presova” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020.

ZMIANY:
2019-08-07 13:06:44: Edytowano wynik przetargu
2019-08-07 13:00:51: Dodano wynik do przetargu
Więcej >>>
2019-07-25 15:22:56: Dodano plik Umowa_wzór.doc
2019-07-25 15:22:39: Dodano plik Wykaz doświadczenia lekcje_23.07.docx
2019-07-25 15:22:10: Dodano plik Wzór oferty lekcje_23.07.docx
                   

                                                                                                                                                                               Krosno, dnia 25.07.2019 r.
RI.042.78.5.2019.G
 
 
 
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. euro


GMINA  KROSNO, 38 - 400  Krosno,  ul. Lwowska  28a  tel. (13) 43 675 43,
faks  (13)  43 628 65; NIP  684 - 00 - 13 - 798;  REGON  000526989


 
OGŁASZA
 
 
że udzieli zamówienia na – przeprowadzenie lekcji historycznych, konkursu oraz organizacja wycieczki w ramach projektu pn. „Spojrzenie w przeszłość – dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presova” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020.  

1. Opis przedmiotu zamówienia i termin realizacji:
 
Lp. Nazwa działania Zakres Termin realizacji Dodatkowe wymogi
1 Lekcje historyczne a) liczba godzin lekcji – 56;
Zakres tematyczny: zajęcia z zakresu historii i dziedzictwa kulturowego miasta Krosna, prowadzone na obszarze Zespołu Staromiejskiego,
z wykorzystaniem min.  makiety oraz mapek .
b) liczba osób – 56 klas (klasy 5, 6 i 7) – tj. 1246 osób – dzieci z krośnieńskich szkół podstawowych (możliwość udziału osób niepełnosprawnych),
c) opracowanie folderów edukacyjnych dla uczniów uczestniczących w zajęciach – 1246 szt.
wrzesień-listopad 2019 r. a)ustalenie z dyrektorami szkół terminów lekcji,
b) opracowanie min. 3 tematów lekcji historycznych do wyboru przez szkoły, 
c) opracowanie zgłoszeń do lekcji w sposób przejrzysty i zrozumiały wraz z umożliwieniem ujęcia specyficznych potrzeb dla uczestników (w szczególności osób niepełnosprawnych),
d) opracowanie materiałów edukacyjnych oraz prowadzenie lekcji w formie przejrzystej i zrozumiałej, dostosowanej do wieku oraz specyficznych potrzeb uczestników lekcji.
 
2. Organizacja i przeprowadzenie konkursu organizacja konkursu wiedzy historycznej (np. w formie quizu) dla klas uczestniczących w lekcjach historycznych
 
wrzesień-listopad 2019 r. a) opracowanie regulaminu oraz zgłoszeń do konkursu w sposób przejrzysty i zrozumiały wraz z umożliwieniem ujęcia specyficznych potrzeb dla uczestników.
b) przesłanie regulaminu do szkół,
c) zebranie zgłoszeń,
d) przeprowadzenie konkursu i wybór zwycięzcy,
e) nagrodą w konkursie dla zwycięskiej klasy będzie jednodniową wycieczka do Presova.
3. Organizacja wycieczki do Presova organizacja jednodniowej (w godzinach np. : 7:00 – 19:00 do ustalenia) wycieczki do Presova dla zwycięskiej klasy (około 40 osób – uczniowie oraz opiekunowie w zależności od ilości osób w klasie), w tym:
a) ubezpieczenie uczestników;
b) transport, w tym przejazd z Krosna do Presova, ewentualnie przejazd po Presovie, powrót do Krosna,
c) wyżywienie obejmujące: śniadanie oraz obiad dla wszystkich uczestników wycieczki w Presovie; dodatkowo woda/napój 0,7 l na osobę; przekąska w formie drożdżówki lub kanapki);
e) opieka przewodnika/pilota w języku polskim.
listopad a) opracowanie zgłoszeń do wycieczki w sposób przejrzysty i zrozumiały wraz z umożliwieniem ujęcia specyficznych potrzeb dla uczestników (w szczególności osób niepełnosprawnych m.in.  w zakresie transportu, wyżywienia itp.),
b) uzyskanie zgód rodziców.
c) ustalenie z dyrektorem szkoły terminu wycieczki,
 

W zakresie promocji  i oznakowania dokumentacji opracowanej w ramach realizacji działania Wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo stosować zapisy podręcznika z zakresu informacji i promocji dostępnego pod linkiem: http://www.karpacki.pl/logotypy-/
Promocja realizacji działania powinna zostać wykonana poprzez min. oznakowanie dokumentacji projektowej, informowanie uczestników działań o dofinansowaniu projektu, wykonaniu dokumentacji fotograficznej działań.
 
2. Termin realizacji zamówienia: do 20 listopada 2019 r.
 
3. Warunki udziału w postępowaniu:
1) Doświadczenie w zakresie wykonania co najmniej jednego zlecenia odpowiadającego swoim rodzajem usłudze.
2) Dokument poświadczający należyte wykonanie zamówienia np. referencje bądź
w przypadku braku możliwości dołączenia referencji, oświadczenie wykonawcy o realizacji podobnych zadań.
3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
5) Zamawiający nie zastrzega żadnej części działań jako zakazanej do powierzenia podwykonawcom.
 
4. Wymagane dokumenty:
1) Oferta odpowiadająca wymogom formalnym, wg dołączonego formularza oferty - zał. 1.
2) Wykaz doświadczenia z załącznikami określonymi w pkt. 3 ppk. 2 – zał. 2
Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
3) Oświadczenie o udziale podwykonawców w realizacji zamówienia. 
 
5. Warunki płatności:
a) Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni po przedłożeniu rachunku/faktury, przelewem na konto podane przez Wykonawcę.
b) Wypłata nastąpi na podstawie sporządzonego protokołu odbioru i wykonania usługi, który zostanie podpisany przez przedstawicieli stron.
 
6. Wadium
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium przez Wykonawców.
 
7. Kryterium oceny ofert: cena 100 %
W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z kompleksową realizacją przedmiotu zamówienia.
Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa Wykonawcy
w postępowaniu i określi czy każda z ofert spełnia wymagane warunki oraz czy została prawidłowo podpisana.
Zamawiający zastrzega sobie na etapie oceny ofert możliwość żądania dodatkowych wyjaśnień dotyczących jej treści.
 
 
8. Miejsce i termin składania ofert:
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna przy ulicy  Lwowskiej 28a w pokoju nr 01, parter (kancelaria ogólna).
 
Koperta powinna być oznaczona poprzez podanie tytułu zamówienia – napis Lekcje historyczne. Nie otwierać przed dniem 2 sierpnia 2019 r. przed godz. 12:30.
 
9. Termin składania ofert upływa dnia 2 sierpnia 2019 r. o  godz. 12.00.
 
10. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Lwowskiej 28a w Krośnie, pokój nr 304 w  dniu 2 sierpnia 2019 r. o godz. 12:30.
 
W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z kompleksową realizacją przedmiotu zamówienia.
Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w PLN.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z jego formą reprezentacji określoną
w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie.
 
11. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
- Pani Izabela Urbanek – Inspektor, Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów, urbanek.izabela@um.krosno.pl, godzinach 7.30 do 15.30, tel. kontaktowy 13 47 43 304.
- Pani Małgorzata Błaż – Inspektor, Wydział Kultury i Sportu, 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a, w godzinach 7.30 do 15.30, tel. kontaktowy 13 47 43 334.
 
Sposób porozumiewania:
a) pisemnie na adres: Urząd Miasta Krosna, Wydział, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno,
b) za pomocą poczty elektronicznej na adres: e-mail: urbanek.izabela@um.krosno.pl.
 
12. Adres strony internetowej na której umieszczony jest przetarg: http://www.bip.umkrosno.pl/
Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargowym, na podstawie § 10 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotówkach równowartości 30 000 euro, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 700/10 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 12 lutego 2010 r. zmienionego zarządzeniem Nr 1059/14 z dnia 15.04.2014 r.
Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy.
 
13. Postanowienia końcowe
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
b) zmiany treści ogłoszenia,
c) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców.
Data składania ofert:
2019-08-02 12:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłUrbanek Izabela 2019-07-25 15:21:00
PublikującyIzabela Urbanek 2019-07-25 15:21:33
Modyfikował(a) Małgorzata Błaż 2019-08-07 13:06:44
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Wzór oferty 258.65 KbPlik doc
2. Wykaz doświadczenia 256.97 KbPlik doc
3. Wzór umowy 314.50 KbPlik doc

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 04 lipca 2020r. 23:49:28
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.