Modernizacja budynku DPS nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury w Krośnie – wymiana ogrodzenia terenu

ZMIANY:
2019-07-23 14:16:48: Przeniesiono do Archiwum
2019-07-23 14:16:48: Przeniesiono do archiwum
Więcej >>>
2019-07-23 14:15:58: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert 23.07.2019.pdf
2019-07-15 14:22:14: Dodano plik Załącznik Nr 4 - zdjęcia ogrodzenia.zip
2019-07-15 14:22:14: Dodano plik Załacznik Nr 3 - graficzny.pdf
2019-07-15 14:22:14: Dodano plik wzór umowy.pdf
2019-07-15 14:22:14: Dodano plik SIWZ + Załączniki Nr1, 2.doc
2019-07-15 14:22:14: Dodano plik Przedmiar.zip
2019-07-15 14:22:14: Dodano plik ogłoszenie .doc
2019-07-15 14:22:14: Dodano plik Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych.docx
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. EURO
GMINA MIASTO KROSNO , 38 - 400 Krosno ul. Lwowska 28A tel. (13) 47-43-210,
fax . (13) 47-43-206; NIP 684 - 00 - 13 - 798 ; REGON 000526989
OGŁASZA
że zamierza udzielić zamówienia na:
 
„Modernizacja budynku DPS nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury w Krośnie – wymiana ogrodzenia terenu”.
 
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-7 - Roboty budowlane
45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45342000-6 – Wznoszenie ogrodzeń
 
Zakres:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowego ogrodzenia wraz z dwoma furtkami po wcześniejszej rozbiórce istniejącego ogrodzenia przy budynku Domu Pomocy Społecznej nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury 4a w Krośnie. Przebieg nowego ogrodzenia przedstawiono w załączniku graficznym (załącznik Nr 3). Nowe ogrodzenie pokrywa się od strony zachodniej oraz częściowo od południowej (odcinek A-B, C-D oraz E-G) z ogrodzeniem istniejącym, które w pierwszej kolejności należy usunąć; na odcinku G-H ogrodzenie prowadzone w nowej lokalizacji.
 
Szczegółowy zakres prac obejmuje między innymi:
 • prace przygotowawcze, w tym oznakowanie i zabezpieczenie terenu; prace prowadzone będą przy czynnym obiekcie oraz wzdłuż chodnika i parkingu osiedlowego dla mieszkańców sąsiedniego bloku,
 • rozbiórka istniejącego ogrodzenia,
 • rozbiórkę istniejących ciągów pieszych i dróg dojazdowych, która jest konieczna w celu wykonania nowego ogrodzenia i kolidują z zakresem prac;  
 • wytyczenie lokalizacji nowego ogrodzenia,
 • wykopy pod fundamenty słupków ogrodzeniowych, furtek oraz prefabrykowanych elementów podmurówki,
 • zabetonowanie słupków ogrodzeniowych oraz osadzenie kształtek systemowych,
 • zabetonowanie słupków przy bramach przesuwnych oraz przy furtkach;
 • montaż dwóch furtek o szerokości przejścia 140 cm i 100 cm,
 • montaż elementów prefabrykowanych podmurówki,
 • montaż paneli ogrodzeniowych 2D, typ: 868,
 • przełożenie zdemontowanej kostki brukowej na ciągach pieszych i drodze wraz z odtworzeniem podbudowy,
 • plantowanie zniszczonego terenu zielonego wraz z obsianiem trawą,
 • uzupełnienie żwirku wzdłuż ogrodzenia od strony bloku mieszkalnego,
 • inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
 
Wszystkie elementy stalowe (słupki, furtki, panele, obejmy) ocynkowane ogniowo oraz malowane proszkowo na kolor RAL 7016. Należy zastosować śruby nierdzewne z nakrętką zrywalną.

Szczegółowy zakres zamówienia opisany został w dokumentacji dołączonej do postępowania.
I.7013.641.1.2019.K                                                                         Krosno, dnia 15.07.2019 r.
                                                                                                                                 
 
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. EURO
GMINA MIASTO KROSNO , 38 - 400 Krosno ul. Lwowska 28A tel. (13) 47-43-210,
fax . (13) 47-43-206; NIP 684 - 00 - 13 - 798 ; REGON 000526989
OGŁASZA
że zamierza udzielić zamówienia na:
 
„Modernizacja budynku DPS nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury w Krośnie – wymiana ogrodzenia terenu”.
 
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-7 - Roboty budowlane
45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45342000-6 – Wznoszenie ogrodzeń
 
1. Zakres opracowania:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowego ogrodzenia wraz z dwoma furtkami po wcześniejszej rozbiórce istniejącego ogrodzenia przy budynku Domu Pomocy Społecznej nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury 4a w Krośnie. Przebieg nowego ogrodzenia przedstawiono w załączniku graficznym (załącznik Nr 3). Nowe ogrodzenie pokrywa się od strony zachodniej oraz częściowo od południowej (odcinek A-B, C-D oraz E-G) z ogrodzeniem istniejącym, które w pierwszej kolejności należy usunąć; na odcinku G-H ogrodzenie prowadzone w nowej lokalizacji.
 
Szczegółowy zakres prac obejmuje między innymi:
 • prace przygotowawcze, w tym oznakowanie i zabezpieczenie terenu; prace prowadzone będą przy czynnym obiekcie oraz wzdłuż chodnika i parkingu osiedlowego dla mieszkańców sąsiedniego bloku,
 • rozbiórka istniejącego ogrodzenia,
 • rozbiórkę istniejących ciągów pieszych i dróg dojazdowych, która jest konieczna w celu wykonania nowego ogrodzenia i kolidują z zakresem prac;  
 • wytyczenie lokalizacji nowego ogrodzenia,
 • wykopy pod fundamenty słupków ogrodzeniowych, furtek oraz prefabrykowanych elementów podmurówki,
 • zabetonowanie słupków ogrodzeniowych oraz osadzenie kształtek systemowych,
 • zabetonowanie słupków przy bramach przesuwnych oraz przy furtkach;
 • montaż dwóch furtek o szerokości przejścia 140 cm i 100 cm,
 • montaż elementów prefabrykowanych podmurówki,
 • montaż paneli ogrodzeniowych 2D, typ: 868,
 • przełożenie zdemontowanej kostki brukowej na ciągach pieszych i drodze wraz z odtworzeniem podbudowy,
 • plantowanie zniszczonego terenu zielonego wraz z obsianiem trawą,
 • uzupełnienie żwirku wzdłuż ogrodzenia od strony bloku mieszkalnego,
 • inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
 
Wszystkie elementy stalowe (słupki, furtki, panele, obejmy) ocynkowane ogniowo oraz malowane proszkowo na kolor RAL 7016. Należy zastosować śruby nierdzewne z nakrętką zrywalną.
 
2.Termin wykonania zamówienia:     rozpoczęcie:   od dnia podpisania umowy,
                                                           zakończenie:  do dnia 31.10.2019 r.
UWAGA: roboty przy ogrodzeniu od strony ul. Żwirki i Wigury (odcinek F-G) oraz na nowym odcinku (G-H) możliwe od dnia 01.10.2019 r. Do tego terminu zakończone zostaną prace ziemne w pobliżu nowej lokalizacji ogrodzenia.
 
3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
 
4. Kryterium oceny ofert: cena – 100%.
 
 
5. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna ul. Lwowska 28a  w kancelarii ogólnej.
 
Koperta powinna być oznaczona:
 
URZĄD MIASTA KROSNA
Wydział Inwestycji
ul. Lwowska 28a
38-400 KROSNO
Oferta na: „Modernizacja budynku DPS nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury w Krośnie – wymiana ogrodzenia terenu”
 

NIE OTWIERAĆ PRZED 23.07.2019 r. przed godz. 12.00.

 
Ofertę należy złożyć w kancelarii ogólnej przy ul. Lwowska 28a w Krośnie, nie później niż do dnia 23.07.2019 r. do godziny 10.00.
 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowska 28a, pokój  nr 207, w dniu 23.07.2019 r. o godz. 12.00.
 
 
6. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest:
Paweł Kustroń - Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a (II piętro, pokój nr 209, tel. 13 47 43 209, e-mail: kustron.pawel@um.krosno.pl):
- w poniedziałki w godz. 730 do 1630,
- od wtorku do czwartku w godz. 730 do 1530,
- w piątki w godz. 730 do 1430;
Sposób porozumiewania się: pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem - nr (13) 47 43 206.
Data składania ofert:
2019-07-23 10:00:00
Treść jest nieaktywna (archiwum)
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłGomółka Sławomir 2019-07-15 14:16:00
PublikującyPaweł Kustroń 2019-07-15 14:16:00
Modyfikował(a) Paweł Kustroń 2019-07-23 14:16:48
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych. 15.91 KbPlik doc
2. ogłoszenie 55.00 KbPlik doc
3. Przedmiar 639.08 KbPlik zip
4. SIWZ + Załączniki Nr1, 2 126.00 KbPlik doc
5. wzór umowy 484.58 KbPlik pdf
6. Załacznik Nr 3 - graficzny 4.29 MBPlik pdf
7. Załącznik Nr 4 - zdjęcia ogrodzenia 91.02 MBPlik zip
8. Informacja z otwarcia ofert 27.72 KbPlik pdf

Rejestr zmian