Uzbrojenie terenu MOSiR w zewnętrzne instalacje zasilania elektroenergetycznego i oświetlenia na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zagospodarowanie terenu w obrębie Centrum Rekreacyjno Sportowego przy ul. Bursaki w Krośnie”

ZMIANY:
2019-07-23 14:16:57: Przeniesiono do Archiwum
2019-07-23 14:16:57: Przeniesiono do archiwum
Więcej >>>
2019-07-12 22:49:50: Dodano plik WRPZ.docx
2019-07-12 22:49:50: Dodano plik STWiORB.docx
2019-07-12 22:49:50: Dodano plik SIWZ + Załączniki Zewn. inst elektr. MOSiR.doc
2019-07-12 22:49:50: Dodano plik Schemat rozmieszczenia urządzeń.pdf
2019-07-12 22:49:50: Dodano plik Oprawa ośw. Rose Mizard Dane techn..docx
2019-07-12 22:49:50: Dodano plik Ogłoszenie Zewn. inst elektr. MOSiR.doc
2019-07-12 22:49:50: Dodano plik Mapa sytuacyjna.pdf
2019-07-12 22:49:50: Dodano plik Lampa ogrodowa LAKKO.docx
2019-07-12 22:49:50: Dodano plik instalacja punktu_serwisowego_Holiday-Cleany_WO(1) (2).pdf
2019-07-12 22:49:50: Dodano plik instalacja kolumny dystrybucji pradu_-_Electro_T4(1) (2).pdf
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. EURO
GMINA MIASTO KROSNO , 38 - 400 Krosno ul. Lwowska 28A tel. (13) 47-43-210,
fax . (13) 47-43-206; NIP 684 - 00 - 13 - 798 ; REGON 000526989
OGŁASZA
że zamierza udzielić zamówienia na:
Uzbrojenie terenu MOSiR w zewnętrzne instalacje zasilania elektroenergetycznego i oświetlenia
na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zagospodarowanie terenu w obrębie Centrum Rekreacyjno Sportowego przy ul. Bursaki  w Krośnie”
 
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.

Zakres robót:
Przedmiotem zamówienia jest Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie linii kablowych do oświetlenia terenu i zasilania punktów dystrybucji energii elektrycznej wraz z zasilaniem punktu serwisowego i rampy wjazdowej dla pola kampingowego na terenie Centrum Rekreacyjno Sportowego (CRS) przy ul. Bursaki w Krośnie, będącego w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Krośnie.

Zakres robót:
- złącze kablowe z głównym wyłącznikiem prądu – 1 kpl
- linie kablowe w rurze osłonowej PCV typu DVK oświetlenia terenu dla 7 punktów świetlnych
LED P~350W  - ok. 120 m
- montaż ogrodowych lamp stojących na prefabrykowanych cokołach – 7 szt
- linia kablowa YKY(NYY-J) 5x10mm2 w rurze osłonowej PCV typu DVK zasilania punktu/kolumny dystrybucji energii – ok. 70m
- linia kablowa YKY(NYY-J) 3x2,5 mm2  w rurze osłonowej PCV typu DVK zasilania punktu/kolumny serwisowej dla kamperów – ok.100m* lub 30m**
-  kablowa
-  zasilania rampy wjazdowej (RW) – ok. 100m* lub 30m**
kablowe z podsypką i zasypką piaskową kabli – ok. 140m
   *  długość linii kablowej w przypadku prowadzenia kabla ze złącza ZRP
 ** długość linii kablowej w przypadku prowadzenia kabla z punktu dystrybucji energii PDE

Szczegółowy zakres zamówienia opisany został w dokumentacji dołączonej do postępowania.


I.7013.648.6.2019.B                                                                      Krosno, dnia 12.07.2019 r.
                                                                                                                                 
 
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. EURO
GMINA MIASTO KROSNO , 38 - 400 Krosno ul. Lwowska 28A tel. (13) 47-43-210,
fax . (13) 47-43-206; NIP 684 - 00 - 13 - 798 ; REGON 000526989
OGŁASZA
że zamierza udzielić zamówienia na:
Uzbrojenie terenu MOSiR w zewnętrzne instalacje zasilania elektroenergetycznego i oświetlenia na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zagospodarowanie terenu w obrębie Centrum Rekreacyjno Sportowego przy ul. Bursaki  w Krośnie”
 
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.

1. Zakres robót:
Przedmiotem zamówienia jest Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie linii kablowych do oświetlenia terenu i zasilania punktów dystrybucji energii elektrycznej wraz z zasilaniem punktu serwisowego i rampy wjazdowej dla pola kampingowego na terenie Centrum Rekreacyjno Sportowego (CRS) przy ul. Bursaki w Krośnie, będącego w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Krośnie.

Zakres robót:
-
złącze kablowe z głównym wyłącznikiem prądu – 1 kpl
- linie kablowe w rurze osłonowej PCV typu DVK oświetlenia terenu dla 7 punktów świetlnych
LED P~350W  - ok. 120 m
- montaż ogrodowych lamp stojących na prefabrykowanych cokołach – 7 szt
- linia kablowa YKY(NYY-J) 5x10mm2 w rurze osłonowej PCV typu DVK zasilania punktu/kolumny dystrybucji energii – ok. 70m
- linia kablowa YKY(NYY-J) 3x2,5 mm2  w rurze osłonowej PCV typu DVK zasilania punktu/kolumny serwisowej dla kamperów – ok.100m* lub 30m**
-  kablowa
-  zasilania rampy wjazdowej (RW) – ok. 100m* lub 30m**
kablowe z podsypką i zasypką piaskową kabli – ok. 140m
   *  długość linii kablowej w przypadku prowadzenia kabla ze złącza ZRP
 ** długość linii kablowej w przypadku prowadzenia kabla z punktu dystrybucji energii PDE


Szczegółowy zakres robót określają załączone do SIWZ Wytyczne realizacyjne przedmiotu zamówienia (WRPZ) oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB).
 
2.Termin wykonania zamówienia:     rozpoczęcie:   od dnia 18.07.2019 r.,
                                                           zakończenie:  do dnia 27.07.2019 r.
 
3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
4. Kryterium oceny ofert: cena – 100%.
 
5. Ofertę można złożyć w jednej z dwóch form:
 
  • w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący  zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do upływu terminu otwarcia ofert, przesłanej pocztą lub złożonej osobiście w kancelarii ogólnej przy ul. Lwowska 28a w Krośnie, nie później niż do dnia 17.07.2019 r. do godziny 10.00.
 
             Koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:
 
URZĄD MIASTA KROSNA
Wydział Inwestycji
ul. Lwowska 28a
38-400 KROSNO
z dopiskiem:
Oferta na uzbrojenie terenu MOSiR w instalacje zasilania     
elektroenergetycznego i oświetlenia


NIE OTWIERAĆ PRZED 17 lipca 2019 r. godz. 10.10
 
 
  • pocztą elektroniczną e-mail na adres:  ik@um.krosno.pl   z tytułem przesyłki:
Oferta na uzbrojenie terenu MOSiR w instalacje zasilania
elektroenergetycznego i oświetlenia

z dopiskiem:      
NIE OTWIERAĆ PRZED 17 lipca 2019 r. godz. 10.10
 
 
Uwaga !  Przez  termin  złożenie  oferty  należy  rozumieć  termin  jej dostarczenia / wpływu  do  siedziby  Zamawiającego. 
 
 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowska 28a, pokój  nr 207, w dniu 17.07.2019 r. o godz. 10.10.
 
6. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest:
Alfred Maślikiewicz - Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a (II piętro, pokój nr 208, tel. 13 47 43 208; tel. kom. 601 405 908;  e-mail: maslikiewicz.alfred@um.krosno.pl):
- w poniedziałki w godz. 730 do 1630,
- od wtorku do czwartku w godz. 730 do 1530,
- w piątki w godz. 730 do 1430;
Sposób porozumiewania się: pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem - nr (13) 47 43 206.
 
 
 
Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych dla interesantów Urzędu Miasta Krosna
 
1. TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Krosno reprezentowana przez Prezydenta Miasta Krosna z siedzibą w Krośnie ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno. Z administratorem można skontaktować się telefonicznie: 134743625, pocztą elektroniczną na adres:  um@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 
2. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH:
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować (we wszystkich  sprawach dotyczących  przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych) poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 
3. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA:
Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu:
- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze,
- wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
- realizacji zawartych umów,
- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą, W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 
4. ODBIORCY DANYCH:
- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych  na podstawie przepisów prawa;
- Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Gmina Miasto Krosno
 
5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH:
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą  przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej a po tym czasie przez okres oraz w zakresie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 
6. PRAWA OSOBY KTÓREJ DANE DOTYCZĄ:
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone przez inne przepisy prawne. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
7. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 
8. INFORMACIA O DOBROWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłanką do przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa luba zawarta między stronami umowa. W sytuacji gdy podanie danych jest obowiązkowe do załatwienia określonej kategorii spraw konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia skutecznych działań.
Natomiast  w sytuacji gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 
 
Data składania ofert:
2019-07-17 10:00:00
Treść jest nieaktywna (archiwum)
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłGomółka Sławomir 2019-07-12 22:43:00
PublikującyPaweł Kustroń 2019-07-12 22:43:00
Modyfikował(a) Paweł Kustroń 2019-07-23 14:16:57
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. instalacja kolumny dystrybucji pradu_-_Electro_T4(1) (2) 236.17 KbPlik pdf
2. instalacja punktu_serwisowego_Holiday-Cleany_WO(1) (2) 633.51 KbPlik pdf
3. Lampa ogrodowa LAKKO. 212.08 KbPlik doc
4. Mapa sytuacyjna 2.23 MBPlik pdf
5. Ogłoszenie Zewn. inst elektr. MOSiR 63.00 KbPlik doc
6. Oprawa ośw. Rose Mizard Dane techn.. 41.09 KbPlik doc
7. Schemat rozmieszczenia urządzeń 1.10 MBPlik pdf
8. SIWZ + Załączniki Zewn. inst elektr. MOSiR 120.00 KbPlik doc
9. STWiORB. 34.31 KbPlik doc
10. WRPZ. 30.75 KbPlik doc

Rejestr zmian