Wykonanie analiz technicznych określających możliwości posadowienia ekranów akustycznych dla ograniczenia hałasu dla budynków położonych przy ul. Grodzkiej w Krośnie

ZMIANY:
2019-07-04 08:02:11: Dodano plik Zaproszenie do składania ofert ekrany DK28.doc
2019-07-04 08:02:11: Dodano plik zał nr 6 - Analiza porealizacyjna ekrany DK28.pdf
Więcej >>>
2019-07-04 08:02:11: Dodano plik zał nr 5 - Mapa zasięgu hałasu ekrany DK28.pdf
2019-07-04 08:02:11: Dodano plik zał nr 4 - Plan sytuacyjny ekrany DK28.jpg
2019-07-04 08:02:11: Dodano plik zał nr 3 - Wykaz osób ekrany DK28.doc
2019-07-04 08:02:11: Dodano plik zał nr 2 - Formularz oferty ekrany DK28.doc
2019-07-04 08:02:11: Dodano plik zał nr 1 - Tabela opracowań ekrany DK28.docx
2019-07-04 08:02:11: Dodano plik Wzór umowy ekrany DK28.docx
D.7011.143.4.2019.T                                                                                        Krosno, dnia 3 lipca 2019 r.
 
                                                                                             
                                                                                                        wg rozdzielnika
 
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
Urząd Miasta Krosna zaprasza do złożenia oferty na:
 
 „Wykonanie analiz technicznych określających możliwości posadowienia ekranów akustycznych dla ograniczenia hałasu dla budynków położonych przy ul. Grodzkiej w Krośnie”
D.7011.143.4.2019.T                                                                                        Krosno, dnia 3 lipca 2019 r.
 
                                                                                             
                                                                                                        wg rozdzielnika
 
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
Urząd Miasta Krosna zaprasza do złożenia oferty na:

 
 „Wykonanie analiz technicznych określających możliwości posadowienia ekranów akustycznych dla ograniczenia hałasu dla budynków położonych przy ul. Grodzkiej w Krośnie”
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  1. Przedmiot Zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie analiz technicznych określających możliwości posadowienia ekranów akustycznych w celu ograniczenia hałasu dla budynków położonych przy ul. Grodzkiej w Krośnie” wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej posadowienia ww. ekranów, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami m.in.:
 1. ustawa Prawo Budowlane (t. j. Dz.U.2018.1202 z późn. zm.);
 2. ustawa o drogach publicznych (t. j. Dz.U.2018.2068 z późn. zm.);
 3. rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz.U.2016.124 z pózn. zm.);
 4. rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (t. j. Dz.U.2015.331 z późn. zm.);
 5. rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t. j. Dz.U.2013.1129);
 6. oraz inne obowiązujące przepisy i normy, według których należy wykonać przedmiot zamówienia.
 1. Zakres zadania obejmuje wykonanie usługi projektowo-kosztorysowej obejmującej opracowanie:
 1. analiz technicznych określających możliwość posadowienia ekranów akustycznych – dwóch koncepcji posadowienia ekranów akustycznych opracowanych na podstawie załączonej analizy porealizacyjnej dot. obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+954 do km 237+962 z wyłączeniem odcinka od km 229+300 do km 231+040, wraz z określeniem zajętości terenu niezbędnego do wybudowania, a następnie utrzymania ekranów akustycznych
 2. inwentaryzacji zieleni do usunięcia,
 3. przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego,
 4. uzyskanie warunków technicznych na przebudowę sieci uzbrojenia terenu,
 5. opracowanie mapy zasadniczej,
 6. kompletna wersja elektroniczna dokumentacji projektowej na nośnikach CD/DVD
Celem analiz technicznych jest określenie sposobu posadowienia ekranów akustycznych zlokalizowanych przy drodze krajowej nr 28 ograniczających hałas dla budynków położonych przy ul. Grodzkiej o numerach 66, 68, 70, 72.
Do poprawnego opracowania koncepcji należy wykorzystać załączoną analizę porealizacyjną dot. obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+954 do km 237+962 z wyłączeniem odcinka od km 229+300 do km 231+040.
W opracowanych dwóch koncepcjach (analizach technicznych) należy przedstawić:
- dobór wysokości ekranów akustycznych zgodnych z załączona analizą porealizacyjną,
- koncepcję lokalizacji ekranów akustycznych oraz bram wjazdowych,
- szczegółowe rozwiązania posadowienia,
- szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne słupów głównych,
- szczegółowe wskazania dotyczące elementów wypełnień.
 1. Ilość opracowań – wg Tabeli Opracowań (załącznik nr 1)
 2. Zalecenia dla Wykonawców
         Zaleca się dokonanie przez Wykonawców wizji lokalnej na terenie będącym przedmiotem niniejszego zamówienia i w jego okolicy, w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego oraz pozyskania wszelkich informacji, które mogę być niezbędne w przygotowaniu oferty.
         Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia i realizowania czynności związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia niezwłocznie po podpisaniu umowy z Zamawiającym, tak aby postęp prac dawał gwarancję zakończenia ich w terminie umownym. Wykonawca jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.
 1. Istniejący stan zagospodarowanie terenu
         Przy wykonywaniu opracowań projektowych Wykonawca weźmie pod uwagę m.in. następujące informacje i uwarunkowania dotyczące zagospodarowania terenu istniejącego:
 1. Droga krajowa nr 28
- klasa drogi: GP,
- 2 jezdnie o szerokości 2x3,5m z pasem rozdziału,
- nawierzchnia SMA 8
 1. Urządzenia obce
Na obszarze przewidzianym pod inwestycję występują urządzenia obce. Aktualne mapy obrazujące lokalizację sieci uzbrojenia podziemnego w rejonie objętym niniejszym opracowaniem można pobrać nieodpłatnie ze strony internetowej: https://krosno.webewid.pl/e-uslugi/portal-mapowy.
 
2. Termin realizacji zamówienia
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w następujących terminach:
 1. rozpoczęcie prac: od dnia podpisania umowy,
 2. zakończenie prac: do dnia 18.10.2019 r. (przez zakończenie prac będących przedmiotem zamówienia Zamawiający rozumie przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentacji).
 
3.  Okres gwarancji
Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesiące gwarancji jakości i z rozszerzeniem z tytułu rękojmi za wady.
 
4. Warunki płatności
Rozliczenie za wykonanie przedmiotowego zadania będzie się odbywać fakturą końcową wystawioną po prawidłowym wykonaniu kompletnego zadania i podpisaniu protokołu odbioru.
Płatność nastąpi w terminie do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy.
 

5. Sposób przygotowania oferty:
a) Ofertę należy sporządzić w języku polskim na druku „formularz oferty” stanowiącym załącznik nr 2 do „Zaproszenia do składania ofert”.
b) Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
c) Na kopercie zawierającej ofertę wraz z załącznikami należy umieścić napis tytułu zamówienia:
„Wykonanie analiz technicznych określających możliwości posadowienia ekranów akustycznych dla ograniczenia hałasu dla budynków położonych przy ul. Grodzkiej w Krośnie” – Wydział Drogownictwa UM Krosna. Nie otwierać przed 12.07.2019 r. przed godz. 10:00.
 
6. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę wraz z załącznikami należy złożyć
w Urzędzie Miasta Krosna - ul. Lwowska 28a w pokoju nr 01 lub ul. Staszica 2 w biurze podawczym.
 
7. Termin składania ofert upływa dnia  12.07.2019 r. o godz. 9:00.
Otwarcie ofert nastąpi w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć do siedziby Zamawiającego przy ul. Staszica 2 w Krośnie, pokój nr 31, w dniu 12.07.2019 r. o godz. 10:00.
 
8. Warunki udziału w postępowaniu:
 1. Zamawiający wymaga by oferent dysponował następującymi osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
 2. zdolność techniczna lub zawodowa:
Brak wymagań
 
      Wykonawca do oferty załączy kopie następujących dokumentów:
 • uprawnienia budowlane osób ujęte w wykazie personelu przewidzianego do realizacji zamówienia,
 • aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
 
10. Kryterium oceny ofert: cena - 100% 
 

11. Szczegółowe informacje w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Miasta Krosna w godz.: poniedziałek: 730 - 1630; wtorek – czwartek: 730 - 1530; piątek: 730 - 1430 w pokoju nr 31 i pod numerem telefonu  0-13-47-439-02.
 
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, w szczególności w przypadku braku wystarczających środków finansowych w budżecie miasta.
 
13. Zamawiający zastrzega sobie na etapie oceny możliwość żądania dodatkowych wyjaśnień oraz uzupełnień dotyczących jej treści.
 
14. W przypadku wystąpienia omyłek pisarskich w ofercie Zamawiający zastrzega sobie prawo do ich poprawy.
 
Załączniki:
 1. tabela opracowań – zał. nr 1
 2. formularz oferty – zał. nr 2
 3. wykaz personelu przewidziany do realizacji zamówienia – zał. nr 3
 4. plan sytuacyjny – zał. nr 4
 5. mapa zasięgu hałasu (nr arkusza: 03) – zał. 5
 6. analiza porealizacyjna – zał. 6
Data składania ofert:
2019-07-12 09:00:00
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłPawłowska-Nicałek Beata 2019-07-03 08:03:00
PublikującyJakub Jaskulski 2019-07-04 08:03:00
Modyfikował(a) Jakub Jaskulski 2019-07-04 08:02:11
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Wzór umowy ekrany DK28. 53.28 KbPlik doc
2. zał nr 1 - Tabela opracowań ekrany DK28. 24.79 KbPlik doc
3. zał nr 2 - Formularz oferty ekrany DK28 34.50 KbPlik doc
4. zał nr 3 - Wykaz osób ekrany DK28 41.50 KbPlik doc
5. zał nr 4 - Plan sytuacyjny ekrany DK28 489.22 KbPlik image
6. zał nr 5 - Mapa zasięgu hałasu ekrany DK28 22.90 MBPlik pdf
7. zał nr 6 - Analiza porealizacyjna ekrany DK28 1.79 MBPlik pdf
8. Zaproszenie do składania ofert ekrany DK28 556.00 KbPlik doc

Rejestr zmian