Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Obrady Rady Miasta Krosna
Miejski Zespół Szkół Nr 1 – budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Krośnie

ZMIANY:
2019-05-31 08:23:13: Przeniesiono do Archiwum
2019-05-31 08:23:13: Przeniesiono do archiwum
Więcej >>>
2019-05-24 08:17:50: Dodano plik 1.2 wyjasnienie nr 2.pdf
2019-05-23 09:51:36: Dodano plik 1.2 Wyjaśnienie nr 1.pdf
2019-05-20 15:10:02: Dodano plik wzór umowy.pdf
2019-05-20 15:10:02: Dodano plik SIWZ + Załączniki.doc
2019-05-20 15:10:02: Dodano plik Przedmiar Robót.pdf
2019-05-20 15:10:02: Dodano plik Kosztorys Ofertowy- plac zabaw MZS 1.xls
2019-05-20 15:10:02: Dodano plik Dokumentacja projektowa.pdf
2019-05-20 15:10:02: Dodano plik 2. Ogłoszenie plac zabaw.doc
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. EURO
GMINA MIASTO KROSNO , 38 - 400 Krosno ul. Lwowska 28A tel. (13) 47-43-210,
fax . (13) 47-43-206; NIP 684 - 00 - 13 - 798 ; REGON 000526989
OGŁASZA
że zamierza udzielić zamówienia na:
 
„Miejski Zespół Szkół Nr 1 – budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 2
w Krośnie
 
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-7 - Roboty budowlane
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
37535200-9 – wyposażenie placów zabaw
 
Zakres opracowania:
Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw dla dzieci – elementów małej architektury na terenie części działki nr ewid 524 w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły i przedszkola. Zakres inwestycji przewidzianej do realizacji wg. Dokumentacji projektowej  z wyłączeniem elementów ogrodzenia, zieleni izolacyjnej, koszy i ławek ogrodowych.
 
Zakres prac obejmuje między innymi:
 Elementy do demontażu:
   - ścianka wspinaczkowa- oznaczenie nr 18 wg. Dokumentacji projektowej,
   - karuzela – oznaczenie nr 19 wg. Dokumentacji projektowej,
   - elementy ciągu pieszego o nawierzchni asfaltowej i z kostki betonowej,
   - przewiduje się wycinkę drzewa (wierzby) wraz z karczowaniem bryły korzeniowej,
 Elementy do realizacji:
   - utwardzenie z kostki betonowej,
   - urządzenie „Folkie”,
   - nawierzchnia bezpieczna,
   - urządzenie „Kogut”
   - urządzenie „Motor”
   - urządzenie „krówka”
   - urządzenie „waga 4 –osobowa”
   - urządzenie „wóz strażacki”
   - urządzenie „piaskownica”
   - urządzenie „koparka”
   - urządzenie „tablica regulaminowa”
   - uporządkowanie terenu budowy

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w dołączonej dokumentacji.
I.7013.707.2.2019.S                                                                      Krosno, dnia 20.05.2019 r.
                                                                                                                                 
 
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. EURO
GMINA MIASTO KROSNO , 38 - 400 Krosno ul. Lwowska 28A tel. (13) 47-43-210,
fax . (13) 47-43-206; NIP 684 - 00 - 13 - 798 ; REGON 000526989
OGŁASZA
że zamierza udzielić zamówienia na:
 
„Miejski Zespół Szkół Nr 1 – budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 2
w Krośnie
 
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-7 - Roboty budowlane
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
37535200-9 – wyposażenie placów zabaw
 
1. Zakres opracowania:
Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw dla dzieci – elementów małej architektury na terenie części działki nr ewid 524 w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły i przedszkola. Zakres inwestycji przewidzianej do realizacji wg. Dokumentacji projektowej  z wyłączeniem elementów ogrodzenia, zieleni izolacyjnej, koszy i ławek ogrodowych.
 
Zakres prac obejmuje między innymi:
Elementy do demontażu:
- ścianka wspinaczkowa- oznaczenie nr 18 wg. Dokumentacji projektowej,
- karuzela – oznaczenie nr 19 wg. Dokumentacji projektowej,
- elementy ciągu pieszego o nawierzchni asfaltowej i z kostki betonowej,
- przewiduje się wycinkę drzewa (wierzby) wraz z karczowaniem bryły korzeniowej,

Elementy do realizacji:
- utwardzenie z kostki betonowej,
- urządzenie „Folkie”,
- nawierzchnia bezpieczna,
- urządzenie „Kogut”
- urządzenie „Motor”
- urządzenie „krówka”
- urządzenie „waga 4 –osobowa”
- urządzenie „wóz strażacki”
- urządzenie „piaskownica”
- urządzenie „koparka”
- urządzenie „tablica regulaminowa”
- uporządkowanie terenu budowy
 
 
 
2.Termin wykonania zamówienia:     rozpoczęcie:   od dnia podpisania umowy,
                                                           zakończenie:  do dnia 28.08.2019 r.
 
3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
4. Kryterium oceny ofert: cena – 100%.
 
5. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna ul. Lwowska 28a  w kancelarii ogólnej.
 
Koperta powinna być oznaczona:
 
 
URZĄD MIASTA KROSNA
Wydział Inwestycji
ul. Lwowska 28a
38-400 KROSNO
 
Oferta na: „Miejski Zespół Szkół Nr 1 – budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Krośnie”
 
 
 

NIE OTWIERAĆ PRZED 28.05.2019 r. przed godz. 12.00.

 
Ofertę należy złożyć w kancelarii ogólnej przy ul. Lwowska 28a w Krośnie, nie później niż do dnia 28.05.2019 r. do godziny 10.00.
 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowska 28a, pokój  nr 207, w dniu 28.05.2019 r. o godz. 12.00.
 
 
6. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest:
Sławomir Tomczyk - Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a (II piętro, pokój nr 211, tel. 13 47 43 211, e-mail: Tomczyk.slawomir@um.krosno.pl):
- w poniedziałki w godz. 730 do 1630,
- od wtorku do czwartku w godz. 730 do 1530,
- w piątki w godz. 730 do 1430;
Sposób porozumiewania się: pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem - nr (13) 47 43 206.
 

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych dla interesantów Urzędu Miasta Krosna
 
1. TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Krosno reprezentowana przez Prezydenta Miasta Krosna z siedzibą w Krośnie ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno. Z administratorem można skontaktować się telefonicznie: 134743625, pocztą elektroniczną na adres:  um@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 
2. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH:
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować (we wszystkich  sprawach dotyczących  przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych) poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 
3. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA:
Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu:
- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze,
- wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
- realizacji zawartych umów,
- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą, W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 
4. ODBIORCY DANYCH:
- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych  na podstawie przepisów prawa;
- Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Gmina Miasto Krosno
 
5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH:
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą  przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej a po tym czasie przez okres oraz w zakresie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 
6. PRAWA OSOBY KTÓREJ DANE DOTYCZĄ:
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone przez inne przepisy prawne. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
7. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 
8. INFORMACIA O DOBROWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłanką do przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa luba zawarta między stronami umowa. W sytuacji gdy podanie danych jest obowiązkowe do załatwienia określonej kategorii spraw konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia skutecznych działań.
Natomiast  w sytuacji gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 
 
Data składania ofert:
2019-05-28 10:00:00
powrót
Treść jest nieaktywna (archiwum)
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKustroń Paweł 2019-05-20 15:03:00
PublikującyPaweł Kustroń 2019-05-20 15:04:00
Modyfikował(a) Paweł Kustroń 2019-05-31 08:23:13
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. 2. Ogłoszenie plac zabaw 59.50 KbPlik doc
2. Dokumentacja projektowa 22.96 MBPlik pdf
3. Kosztorys Ofertowy- plac zabaw MZS 1 44.00 KbPlik xls
4. Przedmiar Robót 204.94 KbPlik pdf
5. SIWZ + Załączniki 113.50 KbPlik doc
6. wzór umowy 299.75 KbPlik pdf
7. Wyjaśnienie nr 1 129.53 KbPlik pdf
8. Wyjaśnienie nr 2 205.71 KbPlik pdf

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 16 września 2019r. 11:28:35
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.