Usługa serwisowa dla komputerów zakupionych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”
POKAŻ WYNIK PRZETARGU

ZMIANY:
2019-03-19 08:46:22: Dodano wynik do przetargu

DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

 
OK.033.1.37.2018.U                                                                                                                                   Krosno, 2018-12-18 
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro

GMINA MIASTO KROSNO
ul. Lwowska 28 a, 38-400 Krosno, tel. 13 43 675 43,
faks  13 43 628 65; NIP  684-00-13-798;  REGON  000526989

 
ogłasza, że zamierza udzielić zamówienia pn.
 
 
Usługa serwisowa dla komputerów zakupionych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”.


 
Część I: „Usługa serwisowa dla 108 komputerów (72 komputery stacjonarne HP oraz 36 komputerów przenośnych ACER) zakupionych w ramach projektu pn. „Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Krosna”
 
Część II: „Usługa serwisowa dla 58 komputerów stacjonarnych DELL zakupionych w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna”

 1. Tryb postępowania
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargowym, na podstawie § 10 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 700/10 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro zmienionego Zarządzeniem Nr 1059/14 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 15.04.2014 r.
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia
Część I
 1. W zakresie wsparcia serwisowego Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania w ofercie wszelkich kosztów związanych z:
 1. serwisem 108 komputerów zakupionych w ramach projektu pn. „Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Krosna” (w tym 72 komputery stacjonarne w gospodarstwach domowych (BO) i 36 komputerów przenośnych w jednostkach podległych Zamawiającemu (JP))
Zakres prac:
 • reinstalacja systemu z zainstalowaniem oprogramowania znajdującego się wcześniej na komputerze, sprawdzenie stabilności - 25 pkt,
 • diagnostyka sprzętu komputerowego - 25 pkt,
 • fizyczne czyszczenie i konserwacja stacji roboczych - 40 pkt,
 • cena roboczogodziny dla innych czynności nie wymienionych powyżej - 10 pkt.
 1. uruchomieniem telefonicznego centrum serwisowego w strefie numeracyjnej właściwej dla Zamawiającego lub bezpłatnego, zapewniającego możliwość przyjmowania, ewidencjonowania i obsługi  zgłoszeń serwisowych,
 2. bieżącej pomocy i kompleksowego wsparcia technicznego dla Beneficjentów  w zakresie użytkowanych przez nich  zestawów komputerowych i oprogramowania w dni robocze w godzinach 800-2000,
 1. W zakresie ogólnego wsparcia technicznego Beneficjentów Wykonawca zobowiązany jest do:
  1. podjęcie działań serwisowych w miejscu wystąpienia usterki w ciągu maksymalnie 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii,
  2. usunięcie usterki (naprawę) w ciągu najpóźniej następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia awarii,
  3. zapewnienie sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż  sprzęt przeznaczony do naprawy (w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w miejscu eksploatacji),
  4. ewidencji zgłoszeń serwisowych, oraz ich udostępnianie na życzenie Zamawiającego.
 
Część II
 1. W zakresie wsparcia serwisowego Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania w ofercie wszelkich kosztów związanych z:
 1. serwisem 58 komputerów stacjonarnych zakupionych w ramach projektu „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna” (w tym 30 komputerów w gospodarstwach domowych (BO) i 28 komputerów w jednostkach podległych Zamawiającemu (JP))
Zakres prac:
 • reinstalacja systemu z zainstalowaniem oprogramowania znajdującego się wcześniej na komputerze, sprawdzenie stabilności - 25 pkt,
 • diagnostyka sprzętu komputerowego - 25 pkt,
 • fizyczne czyszczenie i konserwacja stacji roboczych - 40 pkt,
 • cena roboczogodziny dla innych czynności nie wymienionych powyżej - 10 pkt.
 1. uruchomieniem telefonicznego centrum serwisowego w strefie numeracyjnej właściwej dla Zamawiającego lub bezpłatnego, zapewniającego możliwość przyjmowania, ewidencjonowania i obsługi  zgłoszeń serwisowych,
 2. bieżącej pomocy i kompleksowego wsparcia technicznego dla Beneficjentów w zakresie użytkowanych przez nich  zestawów komputerowych i oprogramowania w dni robocze w godzinach 800-2000,
 1. W zakresie ogólnego wsparcia technicznego Beneficjentów Wykonawca zobowiązany jest do:
  1. podjęcie działań serwisowych w miejscu wystąpienia usterki w ciągu maksymalnie 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii,
  2. usunięcie usterki (naprawę) w ciągu najpóźniej następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia awarii,
  3. zapewnienie sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż  sprzęt przeznaczony do naprawy (w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w miejscu eksploatacji),
  4. ewidencji zgłoszeń serwisowych, oraz ich udostępnianie na życzenie Zamawiającego.
 1. Termin realizacji zamówienia:
Część I: od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.
Część II: od dnia 01 stycznia do 28 lutego 2019 roku.
 
 1. Warunki płatności:
Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na podstawie faktury na rachunek bankowy Wykonawcy. Należności będą uregulowane w terminie do 14 dni od daty wystawienia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
 
         5. Sposób przygotowania ofert, termin i miejsce otwarcia ofert:
 1. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
 3. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie z następującym oznaczeniem:
 
Gmina Miasto Krosno
ul. Lwowska 28 a
38-400 Krosno
 
Część I: „Usługa serwisowa dla 108 komputerów (72 komputery stacjonarne HP oraz 36 komputerów przenośnych ACER) zakupionych w ramach projektu pn. „Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Krosna”
 
lub:
 
Część II: „Usługa serwisowa dla 58 komputerów stacjonarnych DELL zakupionych w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna”
 
 
Nie otwierać przed 27 grudnia 2018 r. przed godz. 11:00.
 
 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28 a, 38-400 Krosno, pokój 01 – kancelaria ogólna w terminie do 27 grudnia  2018 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28 a, pokój 317, w dniu 27 grudnia 2018 r. o godz. 11:00.
 1. Termin związania ofertą:
Wykonawca jest związany ofertą w terminie 14 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
 
         7. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
Osobą wyznaczoną do kontaktów z Wykonawcami jest Marcin Weron lub Tomasz Penar.
 
Sposób porozumiewania się:
 1. pocztą elektroniczną – weron.marcin@um.krosno.pl,
 2. pocztą elektroniczną – penar.tomasz@um.krosno.pl,
 3. faksem – 13 47 43 303.
 
8. Wadium
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium przez Wykonawców.
 
9. Ocena ofert
Kryterium oceny ofert jest największa liczba punktów – 100% (łączna ilość punktów za wykonanie wszystkich prac na jednym komputerze zakupionym w poszczególnym projekcie).
 
Pk = (Cn : Cw) x ilość pkt danej pozycji
 
Cn – cena brutto najniższa wśród ofert ważnych z danej pozycji
Cw – cena brutto danej oferty z danej pozycji
 
W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia.
 
10. Istotne postanowienia umowy
Część I
 1. umowa zostanie zawarta na okres od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku,
 2. szczegółowy opis przedmiotu umowy określają: ogłoszenie o wszczęciu postępowania wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy,
 3. zgłoszeń serwisowych dokonywać mogą tylko osoby wskazane w umowie,
 4. zapłata za przedmiot zamówienia nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturach w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
 
Część II
 1. umowa zostanie zawarta na okres od dnia 01 stycznia do 28 lutego 2019 roku,
 2. szczegółowy opis przedmiotu umowy określają: ogłoszenie o wszczęciu postępowania wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy,
 3. zgłoszeń serwisowych dokonywać mogą tylko osoby wskazane w umowie,
 4. zapłata za przedmiot zamówienia nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturach w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
 
11. Postanowienia końcowe
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 1. zmiany warunków przetargu,
 2. odwołania przetargu, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,
 3. zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,
 4. żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców.
Data składania ofert:
2018-12-27 10:00:00
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłWeron Marcin 2018-12-18 09:02:00
PublikującyDaniel Skotnicki 2018-12-19 09:02:21
Modyfikował(a) Marcin Weron 2019-03-19 08:46:22
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Załącznik 1- Oferta Serwis 44.00 KbPlik doc

Rejestr zmian