Przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów przewożących materiały niebezpieczne przemieszczonych lub usuniętych z dróg z terenu miasta Krosna zgodnie z art. 50 a i art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
POKAŻ WYNIK PRZETARGU

ZMIANY:
2018-06-21 09:41:39: Dodano wynik do przetargu
Ogłoszenie
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. EURO
GMINA MIASTO KROSNO, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, tel. (0-13) 47 43 714, faks (0-13) 47 43 714, NIP 684-00-13-798; REGON 000526989
(zgodnie z zapisem § 10 załącznika do zarządzenia nr 700/10 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro zmienionego Zarządzeniem Nr 1059/14 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 15.04.2014 r.)

Ogłasza, że zamierza udzielić zamówienia na:

„Przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów przewożących materiały niebezpieczne przemieszczonych lub usuniętych z dróg z terenu miasta Krosna zgodnie z art. 50 a i art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym”.

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

98351100-9 Usługi parkingowe
KT.7135.1.7.2018.H                                                      
Krosno, dnia  8  czerwca 2018 r.

Ogłoszenie
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. EURO
GMINA MIASTO KROSNO, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, tel. (0-13) 47 43 714, faks (0-13) 47 43 714, NIP 684-00-13-798; REGON 000526989
(zgodnie z zapisem § 10 załącznika do zarządzenia nr 700/10 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 12 lutego 2010 r.           w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro zmienionego Zarządzeniem Nr 1059/14 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 15.04.2014 r.)

Ogłasza, że zamierza udzielić zamówienia na:
„Przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów przewożących materiały niebezpieczne przemieszczonych lub usuniętych z dróg z terenu miasta Krosna zgodnie z art. 50 a i art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym”.

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
98351100-9 Usługi parkingowe
1. Przedmiot zamówienia:
Przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów przewożących materiały niebezpieczne przemieszczonych lub usuniętych z dróg z terenu  miasta Krosna zgodnie z art. 50 a i art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, w tym:
1)  Przechowywanie pojazdów winno się odbywać na parkingu strzeżonym, ogrodzonym oraz oświetlonym i spełniającym inne warunki wynikające z przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania parkingu dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.
2) W zakresie prowadzenia całodobowego parkingu strzeżonego wykonawca zobowiązany będzie do:
zabezpieczenia pojazdów przed uszkodzeniem, dewastacją i kradzieżą,
zabezpieczenia uszkodzonych pojazdów tak, by ich stan nie ulegał pogorszeniu w czasie przechowywania,
posiadania na parkingu odpowiedniej ilości miejsc, która pozwoli na swobodne przechowywanie powierzonej liczby pojazdów usuniętych,
udzielania pomocy rzeczoznawcom przy wykonywaniu oględzin,
wydania pojazdu właścicielowi po okazaniu przez niego dowodu uiszczenia opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu, a w przypadku, gdy usunięcie pojazdu nastąpiło w trybie art. 130a ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym - dodatkowym wymaganym dokumentem jest zezwolenie wystawione przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu,
prowadzenia ewidencji pojazdów przechowywanych na parkingu strzeżonym,
przedstawiania Zamawiającemu do 5-tego dnia każdego miesiąca wykazu przechowywanych pojazdów w miesiącu poprzednim,
powiadomienie Zamawiającego oraz podmiotu, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu, nie później niż trzeciego dnia od dnia upływu tego terminu, o nieodebraniu pojazdu z parkingu w terminie określonym w art. 130a  ust. 10 ustawy,
2. Miejsce realizacji zamówienia: Prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne usuniętych na podstawie art. 50a i art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym położonego na terenie  miasta Krosna.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Termin realizacji zamówienia - 36 miesięcy od dnia 16 lipca 2018 r.
5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) dysponują parkingiem strzeżonym, ogrodzonym i oświetlonym z całodobowym dozorem, zlokalizowanym na terenie miasta Krosna.
2) przedstawią oświadczenie, że parking strzeżony spełnia warunki przewidziane w przepisach prawnych dotyczących lokalizacji i funkcjonowania takiego parkingu.
Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu wg kryteriów spełnia lub nie spełnia, w oparciu o analizę treści oświadczeń i dokumentów, jakie na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca dołączy do oferty.
7. Kryterium oceny ofert: najniższa cena – 100 %.
6. Wykonawca zobowiązany będzie do obliczania kosztów przechowywania pojazdów zgodne z cenami jednostkowymi podanymi w ofercie, a przysługujące mu wynagrodzenie zależeć będzie wyłącznie od czasu przechowywania.
8. Zamawiający zastrzega sobie w każdej chwili prawo zmiany warunków przetargu, unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, zamknięcia przetargu bez wyboru oferty, prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny, jak również prowadzenia dodatkowych negocjacji z Wykonawcami, którzy złożyli równorzędne oferty.
9. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna – ul. Staszica 2 (Biuro Obsługi Obywatela). Koperta zewnętrzna powinna być oznaczona w następujący sposób:
Urząd Miasta Krosna
ul. Lwowska 28a
38-400 Krosno
„Przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów przewożących materiały niebezpieczne przemieszczonych lub usuniętych z dróg z terenu  miasta Krosna zgodnie z art. 50 a i art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym”
Nie otwierać przed 15.06.2018 r. przed godziną 10.30
Termin składania ofert upływa  15.06.2018 r. o godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Staszica 2 w Krośnie, pokój nr 10, w dniu 15.06.2018 r. o godz. 10:30.
9. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Marcin Machowski - Wydział Komunikacji i Transportu Urzędu Miasta Krosna ul. Staszica 2  pok. 10
tel. (0-13) 47 43 714.
10. W przypadku wystąpienia omyłek pisarskich w ofercie Zamawiający zastrzega sobie prawo do ich poprawy.


Załączniki:
1. Formularz ofertowy.
2. Projekt umowy.
Data składania ofert:
2018-06-15 10:00:00
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKubit Grzegorz 2018-06-08 13:15:00
PublikującyKatarzyna Albrycht 2018-06-08 13:15:00
Modyfikował(a) Katarzyna Albrycht 2018-06-21 09:41:39
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Załącznik nr 1 - Do umowy 12.00 KbPlik doc
2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy mat_nieb 19.00 KbPlik doc
3. Załącznik nr 2 - Potwierdzenie odbioru mat_nieb 12.00 KbPlik doc
4. umowa parking - materiały niebezpieczne 2018 39.00 KbPlik doc

Rejestr zmian