Ogłoszenie nr 576413-N-2019 z dnia 2019-07-19 r.

Gmina Miasto Krosno: Badania archeologiczne
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Krosno, krajowy numer identyfikacyjny 52698900000000, ul. Lwowska  28A , 38-400  Krosno, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 13 47 43 218, e-mail zp@um.krosno.pl, faks 13 47 43 218.
Adres strony internetowej (URL): www.krosno.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.krosno.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.krosno.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie (pocztą, osobiście, za pośrednictwem posłańca)
Adres:
Urząd Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno (Kancelaria Ogólna)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Badania archeologiczne
Numer referencyjny: ZP.271.73.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie wyprzedzających sondażowych badań archeologicznych dla potrzeb planowanej inwestycji Gminy Miasto Krosno, przewidującej utworzenie zabudowy mieszkaniowej przy ul. Żwirki i Wigury 3 w Krośnie, w niezabudowanej części działki nr ew. 270/8. Na działce tej znajduje się również obiekt zabytkowy: budynek dawnej jadalni i sali gimnastycznej Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Krośnie. Prace archeologiczne stanowić będą pierwszy etap wspomnianej inwestycji, wyprzedzając roboty budowlane, związane z budową nowych budynków mieszkaniowych. Inwestycja planowana przez Gminę Miasto Krosno znajduje się w pobliżu lotniska, na terenie historycznego zespołu budynków grupy I centrum wyszkolenia Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Krośnie, przeniesionej tutaj w 1938 roku z Bydgoszczy. Obszar inwestycji objęty jest ochroną konserwatorską na podstawie decyzji nr A–1444 z dnia 15 lutego 2017 r. Ponieważ inwestycja ta w sposób nieodwracalny zniszczy obszar objęty ochroną, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zachodzi konieczność objęcia tego obszaru ochroną konserwatorską. Wobec powyższego, w celu udokumentowania i zabezpieczenia wszelkich ewentualnych warstw, obiektów, zabytków pradziejowych i historycznych lub reliktów architektury obronnej, mogących znajdować się w omawianej lokalizacji, zachodzi tu konieczność przeprowadzenia badań archeologicznych. Na działce nr ew. 270/8 badania te powinny mieć charakter wyprzedzających inwestycję, ratowniczych badań archeologicznych. Konieczne jest także zapewnienie w przyszłości ścisłego nadzoru archeologicznego, realizowanego podczas prowadzonych prac ziemnych związanych z budową obiektów mieszkalnych przy ul. Żwirki i Wigury 3. 2. Zakres planowanych prac: Sondażowe badania archeologiczne powinny zostać przeprowadzone w pełnym zakresie dokumentacyjno – analitycznym, uwzględniającym interdyscyplinarność archeologii. Generalną zasadą prowadzenia badań wykopaliskowych jest taki wybór metody eksploracji, aby możliwe było przygotowanie dokumentacji, na podstawie której możliwe będzie odtworzenie historii użytkowania terenu oraz przebiegu procesów depozycyjnych i podepozycyjnych na stanowisku. Powinna też istnieć możliwość łatwego przyporządkowania zabytków ruchomych zarejestrowanym jednostkom stratygraficznym. Ze względu na spodziewany charakter obiektów archeologicznych, szczególny nacisk należy położyć na aspekty wojskowe i militarne, które powinny umożliwić pełną analizę wyników badań. Badania te powinny być ukierunkowane w celu uchwycenia i udokumentowania śladów architektury obronnej, związanej z funkcjonowaniem Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Krośnie. Niezwykle istotny jest także kontekst historyczny krośnieńskiego lotniska i najstarszej grupy budynków wspomnianej Szkoły. Przeprowadzone badania archeologiczne poszerzą wiedzę o budowie i rozwiązaniach konstrukcyjnych schronów przeciwlotniczych oraz określą zasięg i charakter tej architektury obronnej. Badania powinny przyczynić się także do określenia wartości naukowej i poznawczej tej części Krosna w I połowie XX wieku, zwłaszcza w kontekście dziejów lotniska i powiązanej z nim Szkoły. Innym zasadniczym celem badań jest odkrycie, zadokumentowanie i zabezpieczenie wszelkich zabytków archeologicznych znajdujących się w obrębie przyszłej inwestycji, narażonych na ich bezpowrotne zniszczenie. Badania archeologiczne oraz przeprowadzona inwentaryzacja wraz z dokumentacją pomiarową powinny ustalić następujące parametry funkcjonalno-techniczne tego obiektu zabezpieczenia przeciwlotniczego: a) czas powstania (obiekt wybudowany przed wybuchem II wojny światowej czy w trakcie działań wojennych), b) funkcja (np. ćwiczeniowa dla uczniów Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich, ochronna dla żołnierzy w czasie nalotu przed odłamkami, gruzem czy falą uderzeniową lub ewakuacyjna z budynku Szkoły), c) budowa (kryty tunel, szczelina lub rów przeciwlotniczy, jednorodna komora schronowa, budowa z żelbetonowych prefabrykatów, zbrojonych płyt lub betonowych kręgów, istnienie wzmocnionych stropów żelbetowych, włazy lub klapy wywiewne), d) kształt i wielkość (rodzaj i układ komory schronu, obecność labiryntu lub zakrętów, istnienie konkretnych pomieszczeń, takich jak przedsionek, komora filtrowentylacyjna, ubikacja, łazienka, wyjścia główne i zapasowe oraz funkcjonowanie poręczy lub schodów), e) stan zachowania (zalanie wodą, zagruzowanie, istnienie inskrypcji i napisów na ścianach, obecność przedmiotów zostawionych lub zgubionych przez żołnierzy, posiadanie własnej instalacji elektrycznej oraz oświetlenia ze źródła zewnętrznego lub instalacji wentylacyjnej z filtrami, drzwi gazoszczelnych, zapasów wody oraz drewnianych ławek mocowanych do ścian); W ramach niniejszego programu badań, zaleca się przeprowadzenie badań archeologicznych ze znacznym wyprzedzeniem czasowym w stosunku do planowanego zniszczenia obszaru w wyniku inwestycji. Zaleca się realizację badań w formie sześciu wykopów sondażowych, o łącznej powierzchni badań 580 m2. Na zachód od budynku Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich przewiduje się założenie 3 wykopów o wymiarach 40 m x 2 m oraz 1 wykopu o wymiarach 120 m x 2 m, przecinającego wspomniane 3 wykopy. Na południe od budynku Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich przewiduje się założenie 2 wykopów o wymiarach 25 m x 2 m. Ze względu na dużą powierzchnię objętą badaniami, dopuszcza się eksplorację nawarstwień kulturowych w obrębie wykopów archeologicznych za pomocą sprzętu mechanicznego. W przypadku natrafienia na pozostałości pradziejowego osadnictwa lub relikty architektury obronnej in situ, badania archeologiczne należy kontynuować ręcznie, warstwami mechanicznymi o miąższości 20 cm, natomiast w przypadku obiektów archeologicznych warstwami o miąższości 10 cm. Eksplorację wszystkich wykopów należy prowadzić do osiągnięcia calca – tj. macierzystej, jałowej pod względem archeologicznym warstwy geologicznej, nie zawierającej materiału kulturowego. Wszystkie odkryte obiekty archeologiczne powinny zostać odczyszczone i udokumentowane, natomiast zlokalizowane zabytki ruchome powinny zostać wydobyte oraz zinwentaryzowane. W sytuacji stwierdzenia śladów osadnictwa pradziejowego, średniowiecznego, nowożytnego lub reliktów XX-wiecznej architektury obronnej kierujący badaniami zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu WUOZ Delegatura w Krośnie, który podejmie decyzję o dalszym procesie badań. Po zakończeniu badań archeologicznych odbioru końcowego prac powinien dokonać Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu WUOZ Delegatura w Krośnie. Teren po badaniach archeologicznych należy uporządkować lub zrekonstruować zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, np. do stanu pierwotnego w obrębie prowadzonych wykopów. Dokumentacja archeologiczna Wymagana dokumentacja archeologiczno - konserwatorska powinna zostać sporządzona zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych oraz wytycznymi Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w sprawie standardów metodycznych i dokumentacyjnych badań archeologicznych i opracowań ich wyników. Dokumentacja ta powinna obejmować: a) dokumentację opisową (rejestracja sytuacji stratygraficznych, dziennik badań, polowa księga wpływu, inwentarze zabytków masowych, zabytków wydzielonych, fotografii, rysunków, niwelacji, próbek oraz rejestry warstw i obiektów), b) dokumentację rysunkową (plany odsłoniętych warstw kulturowych w skali 1:20, a w przypadku obiektów archeologicznych w skali 1:10), c) dokumentację fotograficzną (cyfrowa rejestracja nawarstwień kulturowych, obiektów archeologicznych lub architektonicznych), d) dokumentację pomiarową (niwelacja poszczególnych poziomów i obiektów), e) ekspertyzy przyrodnicze i fizykochemiczne (próby gleby w celu przeprowadzenia badań paleobotanicznych, próby drewna w celu uzyskania spektrum dat dla badanego stanowiska), f) końcowe sprawozdanie z badań i opracowanie wyników badań archeologicznych (przekazane do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu WUOZ Delegatura w Krośnie oraz inwestora w formie oprawionej oraz w postaci zapisu elektronicznego na płycie CD. Dane z przeprowadzonych badań archeologicznych powinny zostać wprowadzone do ogólnopolskiej bazy e_ARCHEO); Zabytkowy materiał archeologiczny Ruchomy materiał zabytkowy pozyskany w trakcie badań archeologicznych po oczyszczeniu i stosownym zinwentaryzowaniu należy przekazać wraz z kopią dokumentacji do jednostki muzealnej posiadającej zdolność do przechowywania zbiorów archeologicznych, celem ich zabezpieczenia, przechowywania, jak i możliwości dalszego opracowania. Sposób inwentaryzacji materiału zabytkowego powinien ustalić kierownik badań z działem archeologicznym danej jednostki muzealnej. Zagadnienia bezpieczeństwa Obszar prowadzonych badań archeologicznych należy zabezpieczyć w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz. U. z 2003r. nr 169, poz. 1650, z późn. zm.) oraz przepisami Prawa Budowlanego. Za bezpieczeństwo i zdrowie osób przebywających na terenie badań archeologicznych odpowiada kierownik badań, a prowadzenie wszystkich prac ziemnych powinno odbywać się przy bezwzględnym zachowaniu zasad BHP. W kwestii bezpieczeństwa w szczególności należy: - odpowiednio ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi obszar badań, - odpowiednio zabezpieczyć ściany wykopów poprzez ich szalowanie lub stemplowanie, spowodowane luźną strukturą nawarstwień ziemnych; Ponadto w trakcie eksploracji archeologicznej istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia min, pocisków lub innych materiałów wybuchowych (niewybuchy, niewypały) z okresu II wojny światowej. W związku z powyższym zaleca się przed rozpoczęciem badań archeologicznych nawiązanie kontaktu z oddziałem saperskim lub patrolem rozminowania 21 Batalionu Dowodzenia w Rzeszowie, w celu ustalenia procedur postępowania na wypadek odkrycia niebezpiecznych obiektów militarnych. Pozostałe zagadnienia Archeologiczne badania wykopaliskowe, zalecane w obrębie działki nr ew. 270/8, powinny być prowadzone na podstawie pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu WUOZ Delegatura w Krośnie. Szczegółowy zakres badań archeologicznych (terminy i zakres badań, rodzaj i sposób sporządzenia sprawozdania i opracowania wyników badań, warunki i obowiązki prowadzącego badania archeologiczne, sposoby przeprowadzenia doraźnej konserwacji pozyskanych zabytków oraz metody ich inwentaryzacji) określony zostanie w pisemnym pozwoleniu wydanym przez Wojewódzki Konserwatora Zabytków w Przemyślu WUOZ Delegatura w Krośnie. Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków, badania archeologiczne mogą być przeprowadzone przez uprawnionego archeologa, tj. osobę, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie archeologii i przez co najmniej 12 miesięcy brała udział w badaniach archeologicznych. Doświadczenie zawodowe może być nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych związanych z robotami ziemnymi. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących opisane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie takiej kontroli, w tym udzielić niezbędnych wyjaśnień, informacji oraz przedstawić dokumenty pozwalające na sprawdzenie realizacji przez wykonawcę obowiązków opisanych powyżej. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży Zamawiającemu, wskazane przez Zamawiającego spośród wymienionych poniżej dowodów - w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 2.4. czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy, b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 3. czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kar umownych w wysokości określonej we wzorze umowie. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 3. czynności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.5) Główny kod CPV: 71351914-3
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, iż zrealizował należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na przeprowadzeniu badań archeologicznych (zgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami) o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto. Jeżeli wymagane wartości w ramach ww. doświadczenia wyrażone będą w innej walucie niż PLN, wykonawca dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. b) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, iż dysponuje osobą, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie archeologii i przez co najmniej 12 miesięcy brała udział w badaniach archeologicznych (zgodnie z art. 37e ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 z późn. zm.). Doświadczenie zawodowe może być nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wymogiem Zamawiającego jest dysponowanie przez wykonawcę co najmniej jedną osobą o ww. kwalifikacjach, która będzie pełnić funkcję kierownika badań archeologicznych. Zamawiający informuje, że posiadane przez osobę, o której mowa powyżej wykształcenie i tytuł zawodowy, mogą być uzyskane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są one uznawane za równorzędne z wykształceniem i tytułami zawodowymi uzyskanymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. Zgodnie z treścią art. 24 ust. 11 ustawy Pzp wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej wykonawca zobowiązany jest: a) złożyć wykaz usług określonych rodzajowo w punkcie III.1.3) ogłoszenia, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich: - wartości, - przedmiotu, - daty wykonania, - podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane; b) załączyć dowody określające, czy te usługi zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są: - referencje, - inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. 2. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (warunek zdolności zawodowej) wykonawca zobowiązany jest: a) złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie badaniami archeologicznymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, b) podać informację o podstawie dysponowania osobami ujętymi w wykazie;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
I. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. II. Pełnomocnictwo: oferta musi być podpisana przez osobę/osoby wykonawcy uprawnioną/ne do zaciągania zobowiązań w Jego imieniu bądź przez ustanowionego przez nią/nie pełnomocnika/ów. Wykonawcy składający ofertę wspólną są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Pełnomocnictwo może dotyczyć zarówno reprezentowania wszystkich wykonawców składających wspólną ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jak i podpisania w ich imieniu umowy o zamówienie publiczne. Jeżeli pełnomocnictwo upoważnia jedynie do reprezentowania wykonawców w postępowaniu, to przed podpisaniem umowy z Zamawiającym wymagane będzie złożenie umowy, w której określone będą prawa i obowiązki poszczególnych wykonawców. Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika (w tym zakres jego umocowania), a także wskazywać wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby wykonawców składających wspólną ofertę uprawnione do zaciągania zobowiązań w jego imieniu. Pełnomocnictwo, o którym mowa w niniejszym punkcie musi zostać złożone wraz z ofertą w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Korespondencja z Zamawiającym oraz rozliczenia z wykonawcami dokonywane będą przez pełnomocnika wskazanego pełnomocnictwem. Podmiot składający ofertę jako uczestnik konsorcjum i jednocześnie składający ofertę samodzielnie lub jako uczestnik innego konsorcjum zostanie potraktowany jako składający dwie oferty i na tej podstawie wszystkie oferty z Jego udziałem zostaną odrzucone. Zasady podpisywania oferty dotyczą wszystkich jej dokumentów (informacji, wykazów, oświadczeń) oraz potwierdzania za zgodność z oryginałem składanych kopii.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie kierownika badań archeologicznych 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie: 1. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach: a) w przypadku opóźnienia Zamawiającego w rozstrzygnięciu przetargu i/lub opóźnienia Zamawiającego w podpisaniu umowy, b) w przypadku opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu terenu do badań, c) opóźnień Zamawiającego w zakresie dokonywania odbiorów, d) zawieszenia realizacji prac przez Zamawiającego, e) wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac przez dwa kolejne dni – ulewne opady deszczu, huraganowy wiatr, które zostaną potwierdzone pisemnymi danymi IMiGW, f) w przypadku wykonania prac zamiennych lub dodatkowych, z przyczyn niezależnych od wykonawcy, wymagających dłuższego terminu ich wykonania – o dodatkowy okres czasu niezbędnego na ich realizację, g) w przypadku wystąpienia w okresie umownego terminu wykonania umowy okoliczności niezależnych od wykonawcy na uzasadniony wniosek wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty lub podpisania umowy i nie jest przez niego zawiniona. Wykonawcy przysługuje prawo żądania przedłużenia okresu wykonania umowy o ilość dni, w których te okoliczności uniemożliwiły wykonywanie jakichkolwiek prac/czynności związanych z wykonaniem umowy, h) zmiany przepisów prawa. Zamawiający dokona zmiany terminu o czas niezbędny do usunięcia skutków tych okoliczności, pod warunkiem uznania przez Zamawiającego zasadności zmiany. 2. Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących przypadkach: a) w przypadku zmiany stawki urzędowej podatku VAT, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez wykonawcę, b) w przypadku ograniczenia zakresu prac projektowych określonych w pkt 2.2 o wartość niewykonanych usług. 3. Inne zmiany: a) w zakresie kluczowego personelu wykonawcy, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe stanowisko kierownicze. Zamawiający zaakceptuje zmianę kierownika badań archeologicznych w przypadku, gdy doświadczenie zawodowe proponowanego kandydata będzie nie mniejsze niż określone w ofercie wykonawcy, b) w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego: - powierzenie podwykonawcom innej części usług niż wskazana w ofercie wykonawcy, - zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy na etapie realizacji usług, - powierzenie części zamówienia podwykonawcom w trakcie realizacji zamówienia, pomimo niewskazania w postępowaniu żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa, o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ. 4. Warunki zmian: a) inicjowanie zmian – na wniosek wykonawcy lub Zamawiającego, b) uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych usług, c) forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-29, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Sposób porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami: 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące postępowania Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną (w zależności od rodzaju przekazywanego dokumentu i wymogów dotyczących formy jego złożenia – patrz rozdział 13 SIWZ). 2. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami w powyższy sposób są: 1) Marta Rymar – Miejski Konserwator Zabytków Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a – w sprawach merytorycznych, 2) Małgorzata Babczyńska lub Edyta Filip – Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, w sprawach formalno - prawnych; Sposób porozumiewania się: a) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca – Krosno, ul. Lwowska 28a, z dopiskiem „Biuro Zamówień Publicznych” b) drogą elektroniczną – zp@um.krosno.pl
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH