Ogłoszenie nr 621787-N-2018 z dnia 2018-09-26 r.

Gmina Miasto Krosno: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa parkingu przy ul. R. Mielczarskiego w Krośnie”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Krosno, krajowy numer identyfikacyjny 52698900000, ul. Lwowska  28A , 38-400   Krosno, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 13 47 43 218, e-mail zp@um.krosno.pl, faks 13 47 43 218.
Adres strony internetowej (URL): www.krosno.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.krosno.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.krosno.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie (pocztą, osobiście, za pośrednictwem posłańca)
Adres:
Urząd Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno (Kancelaria Ogólna)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa parkingu przy ul. R. Mielczarskiego w Krośnie”
Numer referencyjny: ZP.271.132.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy parkingu przy ul. Mielczarskiego w Krośnie wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń na realizację inwestycji (zgłoszenia robót wraz z zaświadczeniem właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku sprzeciwu na wykonanie robót budowlanych lub w przypadku konieczności uzyskanie pozwolenia na budowę w oparciu o uzyskane warunki techniczne) oraz pozwolenia na budowę oświetlenia. Lokalizacja parkingu przewidziana jest na działkach o nr. ew. 624/1 i 624/2 w Krośnie (obręb: Śródmieście) będących własnością Gminy Miasta Krosno. Wymaga się zaprojektowania jak największej ilości miejsc parkingowych przy uwzględnieniu istniejących uwarunkowań lokalizacyjnych. Projekt wymaga przeprojektowania części pasa drogowego ul. R. Mielczarskiego, na którym znajdują się elementy z kostki brukowej (działka o nr ewid. 621: obręb: Śródmieście) a także dowiązania projektowanego parkingu pod względem komunikacyjnym do pasa drogowego ul. R. Mielczarskiego oraz do działki o nr ewid. 26/22: obręb: Przemysłowa, będącej własnością Skarbu Państwa. Zakres dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem zamówienia winna zawierać następujące opracowania: 1) Opracowanie materiałów i złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (o ile taka okaże się wymagana), 2) Raport oddziaływania na środowisko zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. Nr 2017, poz. 1405 z późn. zm.). W razie braku konieczności wykonywania powyższego raportu cena ofertowa zostanie pomniejszona o wartość wykonania tegoż raportu zgodnie z ceną podaną w tabeli z kosztami poszczególnych opracowań projektowych i usług nadzoru autorskiego zawartej we wzorze umowy, 3) Opracowanie operatu wodno-prawnego wraz z uzyskaniem zgody wodnoprawnej na rzecz Gminy Miasto Krosno zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (Dz.U. 2017. 1566 z późn. zm.) na rzecz Prezydenta Miasta Krosna w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotowej inwestycji - w przypadku wystąpienia takiej potrzeby (co najmniej 1 egzemplarz operatu wodno-prawnego zostanie dostarczony Zamawiającemu przez wykonawcę wraz z kompletem dokumentacji), 4) Projekt budowlany – 5 egz. wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych warunków technicznych (w tym warunków od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.), opinii, pozwoleń, decyzji, uzgodnień, w tym uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej i odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych (w szczególności od zapisu: art. 53 ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 poz. 2117 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych /Dz.U z 2014 poz. 1227/) i uzgodnień, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 1129), stanowiący podstawę do wydania decyzji pozwolenia na budowę wraz z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami i ekspertyzami. 5) Projekty wykonawcze – po 4 egz.: 5.1) projekt drogowy parkingu przy ul. R. Mielczarskiego w Krośnie, 5.2) projekt kanalizacji deszczowej, 5.3) projekt elektryczny oświetlenia parkingu, 5.4) branża teletechniczna, 5.5) projekt rozbiórek, 5.6) projekt przebudowy lub zabezpieczenia kolizyjnego uzbrojenia terenu z istniejącym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym. Aktualne mapy obrazujące lokalizację sieci uzbrojenia podziemnego w rejonie objętym niniejszym opracowaniem można pobrać nieodpłatnie ze strony internetowej: https://krosno.webewid.pl/is2/iEwid/ 5.7) projekt oznakowania pionowego, poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, projekt organizacji ruchu na czas budowy łącznie z zatwierdzeniem projektu stałej organizacji ruchu. 6) Opracowanie dokumentacji geotechnicznej w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotowej inwestycji – wykonawca we własnym zakresie wykona badania geotechniczne oraz oceni stan istniejącej nawierzchni i gruntów podłoża w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę i prawidłowego wykonania projektu budowlanego. 7) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 3 egz., 8) Przedmiar robót (oddzielnie dla każdej branży) – po 3 egz., 9) Kosztorys inwestorski (oddzielnie dla każdej branży) – po 3 egz. Na wniosek Zamawiającego, w ciągu 3 lat od dnia podpisania umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich w ramach wynagrodzenia wynikającego z tej umowy, 10) Kompletna wersja elektroniczna dokumentacji projektowej na opisanych zgodnie z tematem zadania nośnikach CD/DVD w wersji nieedytowalnej (*.pdf) i edytowalnej (*.xls, *.doc, *.dwg, *.dxf), część kosztorysowa w formacie *.zuz, *.xml) – 2 szt. Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie muszą zostać przygotowane z uwzględnieniem podziału kosztów przebudowy tych sieci zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 32 oraz 39 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.). Podczas opracowywania dokumentacji technicznej wykonawca na bieżąco będzie kontaktował się z Zamawiającym celem uzyskania akceptacji przyjętych rozwiązań projektowych.

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71631300-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Jeżeli w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego zajdzie konieczność wykonania zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, a stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego, Zamawiający w oparciu o przepisy art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, powierzy ich wykonanie dotychczasowemu wykonawcy w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług projektowych zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba ich wykonania i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Zakres ww. usług będzie obejmował: - rozszerzenie zamówienia podstawowego w przypadku uzasadnionej potrzeby Zamawiającego, - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych związanych z budową/ przebudową/rozbudową elementów infrastruktury zlokalizowanych przy ul. R. Mielczarskiego w Krośnie w sąsiedztwie projektowanego parkingu w przypadku, gdy konieczność wykonania takich opracowań wiązałaby się ze zmianą projektu podstawowego i wynika z przyczyn, które nie mogły zostać przewidziane w trakcie realizacji zamówienia podstawowego, - zmiany dotyczące zajętości działek, - zmiany dotyczące przyjętych rozwiązań komunikacyjnych, - zmiany dotyczące lokalizacji zaprojektowanych zjazdów, - opracowania dodatkowe związane z lokalizacją zaprojektowanego parkingu i rozmieszczeniem miejsc parkingowych, - aktualizację uzyskanych odstępstw i warunków technicznych oraz uzyskanie innych warunków i odstępstw koniecznych do realizacji inwestycji, - aktualizację kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót i projektów wykonawczych. Dokładny zakres i warunki zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług oraz związane z tym terminy i wynagrodzenia zostaną określone odrębną umową, a decyzja o jego udzieleniu zależna będzie od potrzeb Zamawiającego oraz posiadania przez niego środków finansowych na realizację zadania. Zamówienie zostanie udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki po wcześniejszym przeprowadzeniu negocjacji z wykonawcą dokumentacji projektowej, w szczególności w zakresie warunków umowy, w tym ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji. Wykonawca przedłoży wycenę prac projektowych sporządzoną w oparciu o Środowiskowe Zasady Wyceny Prac Projektowych (wydanie aktualne na dzień sporządzenia) uwzgledniającą aktualną na dany rok stawkę za umowną jednostkę nakładu pracy.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-06-28

II.9) Informacje dodatkowe: I. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w następujących terminach: a) rozpoczęcie prac: od dnia podpisania umowy, b) zakończenie prac projektowych: do dnia 28.06.2019 r. (przez zakończenie prac projektowych Zamawiający rozumie przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentacji oraz zgłoszenia robót wraz z zaświadczeniem właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku sprzeciwu na wykonanie robót budowlanych lub pozwolenia na budowę (w oparciu o uzyskane warunki techniczne) oraz pozwolenia na budowę oświetlenia. II. Informacja dodatkowa: wartość szacunkowa przedmiotowego postępowania nie przekracza 30 000 euro. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargowym, ponieważ w 2018r. Zamawiający dokonuje wydatkowania środków pieniężnych w wysokości przekraczającej 30 000 euro na usługi podobnego rodzaju, tj. usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, iż zrealizował należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę związaną z opracowaniem dokumentacji projektowej budowy lub rozbudowy parkingu lub drogi na terenie kolejowym. b) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, iż dysponuje następującymi osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach: a) inżynieryjnej drogowej, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek można spełnić łącznie. Zamawiający informuje, że posiadane przez osoby, o których mowa w pkt 7.3.1. lit. b) SIWZ uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu i SIWZ powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.). Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie wykazują te dokumenty, jako obowiązujące. Zamawiający dopuszcza również możliwość uznania uprawnień wynikających z innych niż krajowe przepisów np. treści dyrektyw, zawartych umów międzynarodowych i innych przepisów, które potwierdzą spełnianie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 z późn. zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, 2) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. Zgodnie z treścią art. 24 ust. 11 ustawy Pzp wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (warunek zdolności zawodowej) wykonawca zobowiązany jest: a) złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, b) podać informację o podstawie dysponowania osobami ujętymi w wykazie; 10.2. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej wykonawca zobowiązany jest: a) złożyć wykaz usług określonych rodzajowo w punkcie 7.3.1. lit a) SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich: - przedmiotu, - daty wykonania, - podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane; b) załączyć dowody określające, czy te usługi zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są: - referencje, - inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
I. Pełnomocnictwo: Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby wykonawcy uprawnioną/ne do zaciągania zobowiązań w Jego imieniu bądź przez ustanowionego przez nią/nie pełnomocnika/ów. Wykonawcy składający ofertę wspólną są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Pełnomocnictwo może dotyczyć zarówno reprezentowania wszystkich wykonawców składających wspólną ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jak i podpisania w ich imieniu umowy o zamówienie publiczne. Jeżeli pełnomocnictwo upoważnia jedynie do reprezentowania wykonawców w postępowaniu, to przed podpisaniem umowy z Zamawiającym wymagane będzie złożenie umowy, w której określone będą prawa i obowiązki poszczególnych wykonawców. Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika (w tym zakres jego umocowania), a także wskazywać wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby wykonawców składających wspólną ofertę uprawnione do zaciągania zobowiązań w jego imieniu. Pełnomocnictwo, o którym mowa w niniejszym punkcie musi zostać złożone wraz z ofertą w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Korespondencja z Zamawiającym oraz rozliczenia z wykonawcami dokonywane będą przez pełnomocnika wskazanego pełnomocnictwem. Podmiot składający ofertę jako uczestnik konsorcjum i jednocześnie składający ofertę samodzielnie lub jako uczestnik innego konsorcjum zostanie potraktowany jako składający dwie oferty i na tej podstawie wszystkie oferty z Jego udziałem zostaną odrzucone. Zasady podpisywania oferty dotyczą wszystkich jej dokumentów (informacji, wykazów, oświadczeń) oraz potwierdzania za zgodność z oryginałem składanych kopii. II. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Wysokość kar umownych5,00
Długość okresu gwarancji jakości i okresu rękojmi za wady35,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie: 1. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach: a) w przypadku opóźnienia Zamawiającego w rozstrzygnięciu przetargu i/lub opóźnienia Zamawiającego w podpisaniu umowy, b) w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i innych przepisów prawa w przypadku, gdy mają one wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, c) opóźnień Zamawiającego w zakresie dokonywania zatwierdzeń poszczególnych elementów/części dokumentacji, d) opóźnień jednostek opiniujących i uzgadniających w wydaniu warunków technicznych/uzgodnień/odstępstw, e) opóźnień w uzyskaniu ostatecznych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia wynikających z procedur odwoławczych, f) wezwania wystosowanego do wykonawcy przez organy administracji państwowej lub samorządowej prowadzące postępowania administracyjne niezbędne dla wykonania umowy, do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów - o ile wezwanie nie jest następstwem wadliwości lub niekompletności złożonej dokumentacji. Wykonawcy przysługuje prawo do żądania przedłużenia okresu wykonania umowy o ilość dni zakreślonych przez organ do wykonania wezwania, ale nie dłużej niż okres faktycznego wykonania tego wezwania, g) niezałatwienia przez organy administracji państwowej lub samorządowej w terminie określonym ustawą, sprawy administracyjnej, której zakończenie niezbędne jest dla wykonania umowy. Wykonawcy przysługuje prawo do żądania przedłużenia okresu wykonania umowy o ilość dni, o które organ przedłużył postępowanie administracyjne, h) objęcia w trakcie wykonania umowy zasobów, tworów i składników przyrody jedną z form przewidzianych w ustawie o ochronie przyrody, zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony. Wykonawcy przysługuje prawo do żądania przedłużenia okresu wykonania umowy o ilość dni niezbędnych do wykonania umowy z uwzględnieniem powyższych okoliczności, i) odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy jego ochrony. Wykonawcy przysługuje prawo do żądania przedłużenia okresu wykonania umowy o ilość dni niezbędnych dla wydania oraz wykonania decyzji i zaleceń organów ochrony konserwatorskiej, j) zawieszenia realizacji usług przez Zamawiającego. Wykonawcy przysługuje prawo do żądania przedłużenia okresu wykonania umowy o ilość dni zawieszenia. Wykonawca nie jest uprawniony do zawieszenia wykonania umowy, k) w przypadku wystąpienia w okresie umownego terminu wykonania umowy okoliczności niezależnych od wykonawcy na uzasadniony wniosek wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty lub podpisania umowy i nie jest przez niego zawiniona. Wykonawcy przysługuje prawo żądania przedłużenia okresu wykonania umowy o ilość dni, w których te okoliczności uniemożliwiły wykonywanie jakichkolwiek prac związanych z wykonaniem umowy, l) wystąpienia szczególnych trudności w pozyskiwaniu przez wykonawcę materiałów wyjściowych do wykonania umowy, których nie można było przewidzieć przy dołożeniu należytej staranności przed zawarciem umowy. O zaistnieniu takich okoliczności wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od powzięcia informacji o ich wystąpieniu, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na tę okoliczność. Wykonawca zobowiązany jest wraz z wnioskiem o zmianę terminu przedłożyć dowody wykazujące wystąpienie niniejszej przesłanki, wskazując długość trwania oraz czynności podejmowane przez wykonawcę w celu jej usunięcia. Wykonawcy przysługuje prawo do żądania przedłużenia okresu wykonania umowy o ilość dni, w których z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę nie było możliwe pozyskanie dokumentów, których brak uniemożliwiał prowadzenie jakichkolwiek prac związanych z realizacją umowy, m) konieczności uzyskania odstępstwa od warunków techniczno-budowlanych, o których mowa w art. 9 Ustawy Prawo Budowlane. Wykonawcy przysługuje prawo do żądania przedłużenia okresu wykonania umowy o ilość dni niezbędnych do uzyskania odstępstwa, n) udzielenia przez Zamawiającego innego zamówienia, którego przedmiot pozostaje w bezpośrednim związku i istotnie wpływa na termin wykonania umowy o ilość dni, w których wykonawca faktycznie nie mógł wykonywać żadnych czynności związanych z wykonywaniem umowy oczekując na uzyskanie przedmiotu takiego zamówienia, o) zmiany przepisów prawa, 2. Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących przypadkach: a) rezygnacji z części usług, jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy – o wartość niewykonanych usług, b) w przypadku ograniczenia zakresu prac projektowych określonych w pkt. 2.3 i 2.4 – o wartość niewykonanych usług. 3. Inne zmiany: a) w zakresie ograniczenia prac projektowych wg tabeli poszczególnych opracowań projektowych załączonej do umowy, jeśli takie ograniczenia będą niezbędne do prawidłowej realizacji umowy, b) w zakresie kluczowego personelu wykonawcy lub Zamawiającego, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe stanowisko kierownicze i/lub projektowe, c) w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego: - powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie wykonawcy, - zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia, - powierzenie części zamówienia podwykonawcom w trakcie realizacji zamówienia, pomimo niewskazania w postępowaniu żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa, o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ. 4. Warunki zmian: a) inicjowanie zmian – na wniosek wykonawcy lub Zamawiającego, b) uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, c) forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-04, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
I. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące postępowania Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem (w zależności od rodzaju przekazywanego dokumentu i wymogów dotyczących formy jego złożenia – patrz rozdział 13 SIWZ). 2. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami w powyższy sposób są: 1) Monika Sajdak - Wydział Drogownictwa Urzędu Miasta w Krośnie, ul. Lwowska 28a – w sprawach merytorycznych, 2) Małgorzata Babczyńska lub Edyta Filip – Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta w Krośnie, ul. Lwowska 28a, w sprawach formalno - prawnych; Sposób porozumiewania się: a) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t. j. Dz.U. z 2017r poz. 1481 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca – Krosno, ul. Lwowska 28a, z dopiskiem „Biuro Zamówień Publicznych” b) faksem – nr.: 13 47 43 218 c) drogą elektroniczną – zp@um.krosno.pl II. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany będzie PRZED PODPISANIEM UMOWY dostarczyć Zamawiającemu tabelę z wyszczególnieniem kosztów poszczególnych opracowań projektowych. III. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego, wskazując (rodzaj) towar lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku – informację należy złożyć w druku oferty.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH