Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie kultury i sportu

K.526.2.31.2018.C                                                                   Krosno, 17.12.2018 r.

 

Prezydent  Miasta  Krosna

Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 poz. 450 z późn.zm.) oraz uchwały Rady Miasta Krosna Nr LXVI /1476/18 z dnia 19 października 2018 r.  w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Krosno z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku publicznego na rok 2019.

OGŁASZA OTWARTY   KONKURS  OFERT
i
zaprasza do składania ofert
na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna
w 2019 roku.
 
 

I.  RODZAJ ZADANIA I WYSOKOŚĆ PRZEZNACZONYCH  ŚRODKÓW :   
Zadanie nr 1 - Organizacja imprez kulturalnych na terenie miasta do kwoty 50.000 zł
Zadanie nr 2 - Organizacja imprez sportowych na terenie miasta do kwoty 38.000 zł
 
Zadanie nr 3 – organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży do kwoty 85.000 zł
 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu kultury
 i sportu w 2019 r. wynosi 347.000,00 zł zgodnie z projektem uchwały budżetowej na rok 2019.

 
Na realizację w/w zadań w 2018 roku przeznaczono kwotę w wysokości:173.000,00 zł
Na realizację w/w zadań w 2019 roku przeznaczono kwotę w wysokości:173.000,00 zł 
       
 
II.  PODMIOT UPRAWNIONY:
Podmiotami uprawnionymi są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione
w art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 poz. 450 z późn.zm.). Oddziały terenowe nie posiadające osobowości prawnej mogą ubiegać się o dotację za pośrednictwem zarządu głównego lub oddziału posiadającego osobowość prawną lub na podstawie upoważnienia do bezpośredniego wykonania zadania.
 
III. FORMA REALIZACJI:  
 
Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wsparcia wraz
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań.
 
 
IV. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:
 1. Udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów ustawy
  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2017 r. poz. 2077
  z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 poz. 450 z późn.zm.). 
 2. Dopuszcza się możliwość realizacji zadania przez kilka podmiotów. Wysokość dotacji dla poszczególnych podmiotów uzależniona będzie od  ilości wybranych do realizacji ofert.
 3. W przypadku zlecenia realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które złożyły ofertę wspólną, w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego wskazane zostaną prawa i obowiązki każdej organizacji lub podmiotów, w tym zakres ich świadczeń składających się na realizowane zadanie.
 4. Prezydent Miasta Krosna może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku stwierdzenia, że:
  1. podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych;
  2. zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 
V. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:
 
 1. Termin realizacji zadania ustala się od dnia 2 stycznia 2019 r. do dnia
  23 grudnia 2019 r.
  Podmioty, które będą realizowały zadania  od dnia
  2 stycznia 2019 r. do czasu zawarcia umowy finansują zadanie ze środków  własnych na własną odpowiedzialność. W przypadku otrzymania dofinansowania na  zadania które będą realizowane od dnia 2 stycznia 2019 r. koszty poniesione przed datą zawarcia umowy będą mogły być rozliczone jako wkład własny. Natomiast  koszty te nie będą mogły być rozliczone jako koszty sfinansowane z  przyznanej dotacji. Koszty sfinansowane z dotacji będą rozliczane od dnia zawarcia umowy na realizację zadań o której mowa w pkt. 4.
 2. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz zgodnie z zawartymi przepisami i standardami.
 3. Adresatami zadań są mieszkańcy Miasta Krosna.
 4. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania   
  reguluje  umowa zawarta pomiędzy Gminą Miastem Krosno a Zleceniobiorcą.
 5. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.
 6. W przypadku przyznania dotacji niższej od wnioskowanej procentowy udział  
  środków własnych  w całkowitym koszcie zadania powinien zostać zachowany jak
  w ofercie.  
 7. Wartość finansowego wkładu własnego Oferenta w zadaniu powinna wynieść min. 15 % łącznych kosztów poniesionych w ramach realizacji zadania.
 8. Na wkład własny oferenta składają się środki finansowe (środki własne, środki
  z innych źródeł, świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego)
  i niefinansowe (wkład osobowy i wkład rzeczowy). Za środki niefinansowe uważa się środki własne o charakterze osobowym lub rzeczowym, nie powodującym powstania faktycznego wkładu pieniężnego. Jako wkład osobowy rozumie się nieodpłatną, dobrowolną pracę przy realizacji zadania publicznego, które jest przedmiotem wniosku. Jako wkład rzeczowy rozumie się przedmioty służące realizacji zadania publicznego które jest przedmiotem wniosku.
 9. Kalkulacja wartości wkładu rzeczowego dokonywana jest w zakresie w jakim wkład ten będzie wykorzystany podczas realizacji zadania  publicznego  i powinna być wyliczona według obowiązujących cen rynkowych.
 10. Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) nie może przekroczyć 15 % kosztu całkowitego poniesionego na realizację zadania.
 11. Wolontariat to w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego
  i wolontariacie, nieodpłatna dobrowolna praca. Wartość jednej godziny pracy wolontariusza ustala się do kwoty 20 zł.
 12. Praca wolontariusza rozliczona zostanie na podstawie oświadczenia, o ilości 
  przepracowanych godzin, potwierdzonego przez osoby uprawnione       
  stowarzyszenia/kluby na rzecz którego praca została wykonana.
 13.  Wkładem rzeczowy są przedmioty służące realizacji zadania publicznego które jest przedmiotem wniosku. Kalkulacja wartości wkładu rzeczowego dokonywana jest w zakresie w jakim wkład ten będzie wykorzystany podczas realizacji zadania  publicznego  i powinna być wyliczona według obowiązujących cen rynkowych.
 14. Wartość wkładu rzeczowego przedstawionego we wniosku na realizację    
  zadania publicznego nie może przekroczyć 15% kosztu całkowitego poniesionego na realizację zadania.
 15. Wkład rzeczowy przedstawiony we wniosku rozliczany będzie na podstawie   
  oświadczenia Zleceniobiorcy przedstawiającego szczegółową kalkulację wartości  wniesionego do zadania wkładu rzeczowego w zakresie w jakim wkład ten został
  wykorzystany podczas realizacji zadania publicznego, wyliczonej według obowiązujących cen rynkowych.
 16. Wynagrodzenie trenerów prowadzących zajęcia sportowe, treningi itp. pokryte 
  z przyznanej dotacji z budżetu Gminy Miasta Krosna nie powinno przekroczyć
  30 zł za jedną godzinę przeprowadzonych zajęć.
 17. Dokumenty księgowe dotyczące realizowanego zadania winny być opisane
  w sposób określony w załączniku nr 2 do Zarządzenia.
 18. W przypadku gdy podatek od towarów i usług nie stanowi kosztu przedsięwzięcia   
  kalkulacja winna być ujęta w kwotach netto.
 
 
VI. KOSZTY:
    1. Za kwalifikowane  uznaje się koszty związane z realizacją zadania, które:
 1. są niezbędne do realizacji zadania;
 2. zostaną uwzględnione w kosztorysie zadania określonym w ofercie oraz
  w umowie zawartej z Oferentem;
 3. spełniają wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi;
 4. zostały faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania;
 5. poparte są stosownymi dokumentami i wykazane w dokumentacji finansowej  
  Oferenta.
 
     2. Kosztów kwalifikowanych nie stanowią w szczególności:
 1. koszty nie związane z realizacją zadania;
 2. koszty poniesione na przygotowanie oferty;
 3. koszty zakupów inwestycyjnych i robót remontowo-budowlanych;
 4. koszty poniesione przed i po terminie zakończenia realizacji zadania.
 
VII. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY KONKURSOWEJ:
 1. Oferty na zadania  należy składać w  formie pisemnej w terminie do dnia  7 stycznia  2019 r. do  godz. 1630 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Krosna przy
  ul. Lwowskiej 28a.
 2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić pieczęć lub nazwę podmiotu składającego ofertę, nazwę zadania zgodną z treścią ogłoszenia, na które składana jest oferta konkursowa.
 3. Przesyłki pocztowe muszą dotrzeć do Urzędu Miasta Krosna w terminie określonym
  w punkcie 1.
 4. Oferty które wpłyną po w/w terminie, nie będą objęte procedurą konkursową.
 
 
VIII. WYMOGI FORMALNE:
 
 1. Wzór oferty, umowy i sprawozdania określa załącznik nr 1, nr 3  i nr 5 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r.
  w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r., poz. 1300). Formularz oferty można otrzymać w Wydziale Kultury i Sportu Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28 a, pok. 335 lub pobrać ze strony www.cwop.krosno.pl (zakładka ogłoszenia i konkursy).
 2. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby do tego uprawnione, wyszczególnione w odpowiednim dokumencie potwierdzającym ich uprawnienia.
 3. Oferta powinna być wypełniona czytelnie we wszystkich miejscach i rubrykach oraz opieczętowana w wymaganych miejscach. W przypadku, gdy dana pozycja oferty nie będzie wypełniana piszemy: „nie dotyczy” lub wstawiamy cyfrę „0” (zero) w miejscach, które wymagają podania wartości liczbowych.
 4. Nie jest dopuszczalne samodzielne nanoszenie jakichkolwiek zmian we wzorze formularzy o których mowa w pkt 1.
 5. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 
IX. OFERTA KONKURSOWA POWINNA ZAWIERAĆ:
1.  Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji.
2.  Termin i miejsce realizacji zadania publicznego.
3.  Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania.
4.  Informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów
     wymienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie  
     publiczne.
5.  Informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających   
     wykonanie zadania, w tym o planowanej wysokości środków finansowych na   
     realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł.
6.  Deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
                                                                                              
X. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI :
 1. Oświadczenie Oferenta o posiadaniu  r-k bankowego z podaniem  numeru.
 
 
XI. TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY:
 
 1. Oceny ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Krosna.
 2. Wnioski rozpatrywane będą w dwóch etapach:
1) Ocena formalna wniosku – Oferty złożone na niewłaściwych formularzach,    
         niekompletne, niespełniające wymagań określonych szczegółowo w pkt. VIII i IX            
         ogłoszenia lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. Za
         uchybienia formalne uznaje się brak załączników określonych w pkt. X    
        ogłoszenia.         
   2)  Oferty, które spełniły wymogi formalne, zostaną poddane ocenie merytorycznej przez
         członków Komisji Konkursowej. Przy ocenie merytorycznej wniosków będą brane
         pod uwagę następujące kryteria:
         a) możliwość realizacji zadania – maksymalnie 5 pkt;
         b) planowane koszty realizacji zadania, w odniesieniu do zakresu rzeczowego  
             zadania -  maksymalnie 15 pkt;
         c) proponowana jakość wykonania zadania oraz kwalifikacje i doświadczenie osób,  
             przy udziale których Oferent będzie realizował zadanie - maksymalnie 15 pkt;
         d) udział środków finansowych własnych Oferenta lub środków pochodzących
               z innych źródeł  - maksymalnie  30 pkt;
         e) wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna  członków - maksymalnie 15 pkt;
         f) rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania dotacji w latach poprzednich – maksymalnie 10 pkt (organizacja, która dotychczas nie współpracowała z Gminą  Miasto Krosno otrzymuje maksymalną ilość punktów).
 
 Maksymalnie oferta może uzyskać 90 punktów. Nie przyjmuje się do realizacji oferty, która otrzyma mniej niż 45 punktów.
3.  Ostateczną decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta Krosna, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Decyzja Prezydenta jest ostateczna
i nie przysługuje od niej odwołanie;
4.   Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert nastąpi w terminie do dnia 1 lutego
2019 r. poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń, opublikowanie na stronie internetowej www.cwop.krosno.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
XII. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych
 1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Krosna, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Krosna, adres:
Krosno, ul. Lwowska 28a, um@um.krosno.pl, dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@um.krosno.pl
 1. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – za zgodą przedstawiciela ustawowego osoby, której dane dotyczą, do celów związanych z organizacją otwartego Konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Miasta Krosna w 2019 r.
 2. Przekazanie danych jest konieczne do uczestnictwa w Konkursie.
 3. Dostęp  do  danych  posiadają  uprawnieni  pracownicy Urzędu Miasta Krosna. Dane zostaną udostępnione członkom Komisji Konkursowej.
 4. Osobie, której dane dotyczą przysługują prawa do kontroli przetwarzania danych,  określone w art. 15-18 RODO, w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
 5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który będzie miał wpływ  na  podejmowanie  decyzji  mogących  wywołać  skutki  prawne lub  w  podobny sposób istotnie na nią wpłynąć. Dane nie będą poddawane profilowaniu.
 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 
XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 
 1. W przypadku, gdyby przyznana dotacja będzie niższa od wnioskowanej, Oferent przedkłada niezwłocznie korektę harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania przedstawionego w ofercie.
 2. Kwoty przeznaczone na realizację poszczególnych zadań mogą ulec zmniejszeniu
  w przypadku, gdy zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy Miasta Krosna w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
         3. Zastrzega się prawo do unieważnienia otwartego konkursu ofert jeżeli:
             a) nie złożono żadnej oferty;
             b) żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.
        4.  Dodatkowych informacji można uzyskać w Wydziale Kultury i Sportu przy ul. Lwowskiej 28 a, pok. 335,  tel. (13) 47-43- 335.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
zarządzenie Plik pdf 762.33 KB
Ogłoszenie Plik pdf 5.83 MB
wzór oferty Plik doc 280.00 KB
powrot
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2018-12-17
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2018-12-17 15:18
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2019-01-03 09:32
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 17 czerwca 2019r. 20:04:28
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.