Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:

Ogłszenie otwartego konkursu wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2018 r.

K.426.1.23.2018.C                                                                                                 Krosno, 17.12.2018 r.

 

PREZYDENT MIASTA KROSNA

 

Na podstawie § 6 ust. 3 uchwały Nr XXXV/691/16 Rady Miasta  Krosna z dnia 28 października 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Podk. z dnia 5 grudnia 2016 poz. 3748) w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadania własnego Gminy Miasto Krosno w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.


OGŁASZA
OTWARTY KONKURS WNIOSKÓW
NA WSPARCIE REALIZACJI PROJEKTÓW
Z ZAKRESU TWORZENIA WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH
ROZWOJOWI SPORTU W 2019 R.


 

 1. RODZAJ ZADANIA, WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW ORAZ FORMA WYPŁATY PRZYZNANEJ  DOTACJI: 
 
 1. W ramach ogłoszonego konkursu wybrane zostaną projekty, których przedmiotem będzie realizacja zadań z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2019 r. poprzez wykonanie co najmniej jednego  z następujących celów publicznych:
 1. poprawa warunków uprawiania sportu na terenie Miasta Krosna,
 2. osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników podmiotu składającego wniosek o dofinansowanie projektu,
 3. zwiększenie dostępności mieszkańców Miasta Krosna do różnorodnych form aktywności sportowej,
 4. popularyzacja uprawiania sportu dla podnoszenia sprawności fizycznej,
 5. promocja sportu i aktywnego stylu życia,
 6. kreowanie pozytywnego wizerunku Miasta Krosna oraz promocja miasta poprzez udział we współzawodnictwie sportowym,
 7. poprawa warunków uprawiania sportu i dostępności społeczności lokalnej do udziału w widowiskach sportowych.
 1. Wysokość środków publicznych zaplanowana w projekcie uchwały budżetowej na rok 2019 na realizację projektów z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2019 r wyłonionych w drodze ogłoszonego konkursu wynosi: 820 000,00 zł.
 2. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości  środków na zadanie zarezerwowane w budżecie  Gminy Miasta Krosna na 2019 r.
 3. Formą wypłaty  dotacji będzie przekazanie środków podmiotom wyłonionym w drodze ogłoszonego konkursu wniosków na podstawie zawartej umowy pomiędzy Gminą Miastem Krosno a Beneficjentem na poczet poniesienia kosztów projektu przez beneficjenta po zawarciu umowy, określonych szczegółowo we wniosku oraz aktualizacji opisu poszczególnych działań i kosztorysu, które stanowić będą  załączniki do umowy na realizację projektu.
II. PODMIOT UPRAWNIONY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW:
 
Podmiotami uprawnionymi do  składania wniosków o przyznanie dofinansowania są stowarzyszenia kultury fizycznej, sportowe spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 i 1600), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników i które prowadzą działalność sportową na terenie Miasta Krosna.
 
III. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU:
 
 1. Termin realizacji projektów ustala się od dnia 2 stycznia 2019 r. do dnia
  30 grudnia 2019 r.
  Podmioty, które będą realizowały zadania od dnia 2 stycznia 2019 r. do czasu zawarcia umowy finansują projekt ze środków  własnych na własną odpowiedzialność. W przypadku otrzymania dofinansowania na  projekty które będą realizowane od dnia 2 stycznia 2019 r. koszty poniesione przed datą zawarcia umowy będą mogły być rozliczone jako wkład własny. Natomiast  koszty te nie będą mogły być rozliczone jako koszty sfinansowane z przyznanej dotacji. Koszty sfinansowane z dotacji będą rozliczane od dnia zawarcia umowy na realizację projektów.
 2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji projektu, formy wypłaty i rozliczenia przyznanej dotacji reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miastem Krosno a Beneficjentem.
 3. Adresatami projektów są stowarzyszenia kultury fizycznej, sportowe spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników i które prowadzą działalność sportową na terenie Miasta Krosna.
 4. Dotacja celowa służy realizacji celu publicznego określonego w pkt. I.1 i może być przeznaczone na:

         1)  realizację programu szkolenia sportowego w tym pokrycie kosztów organizacji i przeprowadzenia zawodów sportowych lub uczestnictwa w zawodach tj. (transport, wyżywienie i zakwaterowanie w przypadku wyjazdowych meczy ligowych i towarzyskich turniejów oraz zgrupowań sportowych, opiekę medyczną, badania lekarskie i koszty odnowy biologicznej, zakup środków doraźnej pomocy medycznej, odżywek, opłaty związane z udziałem w rozgrywkach sportowych, opłaty rejestracyjne, związkowe, licencje, zezwolenia, ubezpieczenia OC beneficjenta oraz NW zawodników i trenerów) - jeżeli dokumenty finansowe wystawiane są w innej kwocie niż złoty powinny zawierać dokładny opis jakiego wydatku dotyczą oraz przeliczenie wskazanej w niej kwoty ze wskazaniem kursu walut z danego dnia według, którego została przeliczona. Dodatkowo do wszystkich tego rodzaju dokumentów finansowych należy dołączyć potwierdzenie zakupu waluty;
     2) do każdych dokumentów obcojęzycznych (faktur, rachunków, umów) dołączony powinien być kompletny opis w języku polskim umożliwiających ich prawidłową weryfikację (nazwa wystawcy, nazwa odbiorcy, data wystawienia dokumentu, numer dokumentu, kwota, przedmiot zakupu);

     3) zakup sprzętu sportowego niezaliczanego do majątku trwałego zgodnie z ustawą z dnia15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.), odzieży i obuwia sportowego; Na zakupionym w ramach przyznanej dotacji sprzęcie sportowy i odzież sportowej powinno zostać umieszczone logo Krosno Miasto Szkła;

    4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia  sportowego;

      5) sfinansowanie stypendiów sportowych dla zawodników lub wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla zawodników i kadry szkoleniowej w wysokości nieprzekraczającej 50% przyznanej dotacji. W przypadku złożenia wniosku o przyznanie stypendiów dla zawodników w ramach uchwały LX/1396/18 Rady Miasta Krosna z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad szczegółowego trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym, nie ma możliwości ujęcia tego wydatku w ramach powyższego, przedmiotowego konkursu;

    6) sfinansowanie wynagrodzenia delegacji sędziowskich;

    7) sfinansowanie kosztów zabezpieczenia i ubezpieczenia imprez i zawodów;

     8) dofinansowanie doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji kadry szkoleniowej;

      9)  inne koszty bezpośrednio związane z realizacją  wnioskowanego przedsięwzięcia.

5. Z wnioskowanej dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:                                                       1) transferu zawodnika z innego klubu sportowego;                                                                                                                                  2) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na podmiot i osoby w nim zrzeszone;                                        3) zobowiązań podmiotu z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych, oraz kosztów obsługi zadłużenia;                                                                                                                                                                                                         4) remontu lub modernizacji obiektów i urządzeń służących zawodnikom podmiotu do uprawiania sportu;                                    5) zakupu i wypożyczenia urządzeń i sprzętu zaliczanego do majątku trwałego zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych;                                                                                                                                                                                                 6) stypendium sportowego dla zawodników lub wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla zawodników i kadry szkoleniowej reprezentujących dany klub sportowy, którym przyznane zostało stypendium sportowe w ramach odrębnej uchwały Nr LX/1396/18 Rady Miasta Krosna z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad szczegółowego trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.
 
 1. Podmiot będący zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, który będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.) od zakupów sfinansowanych z dotacji, w ramach złożonego wniosku zobowiązany jest do sporządzenia kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji projektu w kwocie pomniejszonej o podatek VAT możliwy do odliczenia;
 2. Dofinansowanie nie może przekroczyć 85 % całkowitych kosztów realizacji projektu;
 3. W przypadku przyznania dotacji niższej od wnioskowanej procentowy udział środków własnych  w całkowitym koszcie zadania powinien zostać zachowany jak we wniosku;
 4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wskazania przeznaczenia dotacji na pokrycie kosztów innych niż zaproponowane przez wnioskodawcę w kosztorysie, a także prawo do  przyznania mniejszej kwoty dotacji niż wnioskowana;
 5. Projekty powinny być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz zgodnie z zawartymi przepisami i standardami.
 
IV. TERMIN I WARUNKI ROZLICZANIA PROJEKTÓW ORAZ KONTROLI NAD ICH REALIZACJĄ:
 
Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) „Dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych”.
 1. Beneficjent, któremu przyznano dotację, przedstawia sprawozdanie z realizacji projektu w formie pisemnego sprawozdania na formularzu stanowiącym załączniku nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Beneficjenci, którym przyznane zostało dofinansowanie wyższe od kwoty 20 000 zł składają sprawozdanie częściowe z wykonania projektu sporządzone według wzoru, o którym mowa  w pkt. 1 w terminie i na warunkach określonych w zawartej umowie.
 3. Beneficjenci, składają sprawozdanie o którym mowa w ust.1 i 2 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Krosna w terminie 14 dni od dnia zakończenia zadania określonego w zawartej umowie jednak nie później niż do dnia 15 stycznia kolejnego roku.
 4. Zwrot dotacji uregulowany został w art. 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 5.  Prezydent, poprzez upoważnionych pracowników Urzędu Miasta Krosna, może kontrolować realizację projektu, w szczególności:
1) stan realizacji projektu;
2) efektywność i rzetelność jego wykonania;
3) prawidłowość wykorzystania środków otrzymanej dotacji z budżetu Miasta;
4) prowadzenie dokumentacji księgowo rachunkowej w zakresie wykorzystania środków związanych z realizowanym projektem.
 1.  Podstawą do przeprowadzania kontroli przez pracownika Urzędu Miasta Krosna jest imienne upoważnienie podpisane przez Prezydenta.
 2. W ramach dokumentacji okazywanej przez beneficjenta, osoby kontrolujące mają prawo żądać stosownych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem oraz żądać udzielania odpowiedzi i wyjaśnień pisemnych.
 3. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół, który po jednym egzemplarzu otrzymuje Beneficjent i Miasto.
 4. Na podstawie ustaleń protokołu kontroli do beneficjenta kierowane jest pisemne wystąpienie pokontrolne. W wystąpieniu pokontrolnym, w miarę możliwości, określa się osoby odpowiedzialne za powstanie stwierdzonych nieprawidłowości.
 5. Od wystąpienia pokontrolnego z ust. 6, w terminie 14 dni od jego otrzymania, beneficjent może skierować zastrzeżenia do Prezydenta.
 6. Podstawą zastrzeżeń z ust. 7 może być zakwestionowanie zgodności ustaleń kontroli ze stanem faktycznych lub zakwestionowanie interpretacji prawa zawartej w wystąpieniu pokontrolnym. O wyniku rozpoznania zastrzeżeń Prezydent powiadamia Beneficjenta w terminie do 14 dni od otrzymania zastrzeżeń.
 
V. WNIOSEK I WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI :
 1. Wnioski winny zostać sporządzone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXV/691/16 Rady Miasta  Krosna z dnia 28 października 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Podk. z dnia 5 grudnia 2016 poz. 3748) o w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadania własnego Gminy Miasto Krosno w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. Formularz wniosku można otrzymać w Wydziale Kultury i Sportu Urzędu Miasta Krosna ul. Lwowska 28 a, pok.  335 lub pobrać ze strony internetowej www.cwop.krosno.pl (zakładka – Ogłoszenia i  Konkursy);
 2. Wniosek powinna być podpisany przez osobę lub osoby do tego uprawnione, wyszczególnione w odpowiednim dokumencie potwierdzającym ich uprawnienia.
 3. Wnioski powinny być wypełnione czytelnie we wszystkich miejscach i rubrykach oraz  opieczętowane w wymaganych miejscach. W przypadku, gdy dana pozycja oferty nie będzie wypełniana piszemy: „nie dotyczy” w miejscach, które wymagają podania wartości liczbowych i podpisany przez osobę lub osoby do tego uprawnione, wyszczególnione w odpowiednim dokumencie potwierdzającym ich uprawnienia;
 4. Nie jest dopuszczalne samodzielne nanoszenie jakichkolwiek zmian we wzorze  wniosku;
 5. Wnioski powinny zawierać:
1) Podstawowe informacje o złożonym wniosku;
2) dane podmiotu;
3) szczegółowy zakres rzeczowy oraz kalkulacja przewidywanych kosztów projektu;
4) oświadczenia.
 1. Kosztorys we wniosku powinien być sporządzony w sposób szczegółowy, czytelny i logiczny z wyszczególnieniem rodzaju i przedmiotu zakupywanego składnika rzeczowego lub usługi służących realizacji projektu. W kosztorysie należy szczegółowo wykazać koszty rodzajowe wraz z kosztami jednostkowymi planowanego zadania. Wydatki przedstawione w kosztorysie muszą znajdować pełne uzasadnienie w opisie i harmonogramie działań w zakresie realizacji projektu.
 2. Załączniki spełniają wymogi ważności, gdy są podpisane przez osoby uprawnione.
  W przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona załącznika powinna być  potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione oraz opatrzona datą potwierdzenia. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, każda strona winna być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
 3. Do wniosku należy dołączyć:                                                                                                                                               1) Sprawozdanie merytoryczne za 2017 rok;                                                                                                                       2) Sprawozdanie finansowe /bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat;                                               3) Informacja dodatkowa/ za 2017 rok;                                                                                                                               4) Listę zawodników i kadry szkoleniowej reprezentujących dany klub sportowy, którym w ramach wnioskowanej dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Krosno wypłacane zostaną stypendia sportowe lub wynagrodzenia wraz z pochodnymi;                                                                                                                                     5) Jeśli otrzymana dotacja po stronie Beneficjenta może stanowić pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE 2016 C 202, s.1.), warunkiem rozpatrzenia wniosku o dotację jest łącznie:
 1. dochowanie ze strony beneficjenta wymagań z rozporządzenia Komisji (UE)
  nr 1407/2013 z 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. art. 107 i 108 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. L 352, z 24.12.2013, str. 1),
 2. przedstawienie przez beneficjenta wniosku o udzielanie dotacji stanowiącej pomoc de minimis o której mowa wyżej wymaga dodatkowo przedłożenia dokumentów i informacji określonych w art.37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. , o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn.zm.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. N r 53,poz. 311).
 
VI. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU KONKURSOWEGO:
 
Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 stycznia 2019 roku  w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28 a, do godz. 16.30 lub za pośrednictwem poczty (nie decyduje data stempla pocztowego!). Wnioski które wpłyną po w/w terminie nie będą objęte procedurą naboru.
Każdy wniosek powinien być złożony w kopercie i opisany w następujący sposób: WNIOSEK NA WSPARCIE REALIZACJI PROJEKTU Z ZAKRESU TWORZENIA WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI SPORTU W 2019 R.
 
VII. TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE WNIOSKU, TERMIN DOKONANIA WYBORU PROJEKTÓW:
 1. Oceny wniosków dokona Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Krosna.
 2. Wnioski rozpatrywane będą w dwóch etapach:
 1. Ocena formalna wniosku: Wnioski złożone na niewłaściwych formularzach, niekompletne, niespełniające wymagań określonych szczegółowo w pkt. V ogłoszenia lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych;
 2. Wnioski, które spełniły wymogi formalne, zostaną poddane ocenie merytorycznej. Przy ocenie merytorycznej wniosków będą brane pod uwagę następujące kryteria: 
 1. znaczenie zgłoszonego projektu dla realizacji celu publicznego – maksymalnie 10 pkt;
 2. przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji projektu w związku z zakresem rzeczowym projektu - maksymalnie 5 pkt;
 3. wysokość środków budżetowych  przeznaczonych na realizację projektu - maksymalnie 10 pkt;
 1. możliwość realizacji projektu przez podmiot - maksymalnie 10 pkt;
 2. dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Gminy Miasto Krosno - maksymalnie 5 pkt,
Maksymalnie wniosek może uzyskać 40 punktów. Nie przyjmuje się do realizacji wniosku, który otrzymał mniej niż 20 punktów.
 1. Ostateczną decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta Krosna, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Decyzja Prezydenta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 2. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert nastąpi w terminie do dnia 1 lutego 2019 r. poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń, opublikowanie na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna www.cwop.krosno.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
VIII. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:
 
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych
 1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Krosna, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Krosna, adres: Krosno, ul. Lwowska 28a, um@um.krosno.pl, dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@um.krosno.pl
 2. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – za zgodą przedstawiciela ustawowego osoby, której dane dotyczą, do celów związanych z organizacją otwartego Konkursu wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2019 r.
 3. Przekazanie danych jest konieczne do uczestnictwa w Konkursie.
 4. Dostęp do danych posiadają uprawnieni pracownicy Urzędu Miasta Krosna. Dane zostaną udostępnione członkom Komisji Konkursowej.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługują prawa do kontroli przetwarzania danych, określone w art. 15-18 RODO, w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
 6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który będzie miał wpływ na  podejmowanie decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpłynąć. Dane nie będą poddawane profilowaniu.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 1. W przypadku, gdy przyznana dotacja jest niższa od wnioskowanej, Beneficjent przedkłada aktualizację opisu poszczególnych działań i kosztorysu realizacji projektu.
 2. Projekt powinien być realizowany zgodnie ze złożonym wnioskiem i zgodnie z zawartymi
  w  umowie postanowieniami. W przypadku przyznania dotacji niższej od wnioskowanej Klub przedstawia zaktualizowany kosztorys wraz z harmonogramem. Aktualizacja kosztorysu i harmonogramu stanowią załącznik do umowy.
 3. Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania.
 4. Zastrzega się prawo do:
 1. odwołania konkursu bez podania przyczyny – w każdym czasie lub przesunięcia terminu składania ofert,
 2. przełożenia terminu rozstrzygnięcia konkursu,
 3. przełożenia terminu ogłoszenia wyników konkursu,
 4. do zmiany wysokości dotacji na realizację zdania w trakcie trwania konkursu,
 5. negocjowania warunków, kosztów realizacji zadania oraz dofinansowania niepełnego zakresu zadania w przyjętych ofertach,
 6. możliwości wyboru jednej lub wielu ofert w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań.
 1. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kultury i Sportu ul. Lwowskiej 28 a, pok. 335, tel. (0-13) 47-43-335.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
zarządzenie Plik pdf 750.41 KB
Ogłoszenie Plik pdf 6.41 MB
wniosek Plik doc 36.24 KB
powrot
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2018-12-17
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2018-12-17 15:26
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2018-12-18 15:01
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 17 czerwca 2019r. 20:02:15
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.